Gemeente Overijse

Regelgeving inzake genealogische opzoekingen

Het gemeentearchief bewaart verschillende bronnen die aangewend kunnen worden bij genealogisch onderzoek:

 • Parochieregisters (dopen, huwelijken en overlijdens) en klappers
 • Registers met akten van de burgerlijke stand (akten van geboorten, huwelijken en overlijdens) alsook de tienjaarlijkse tafels
 • Bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters

Aan het raadplegen van deze bronnen zijn echter wettelijke restricties verbonden. Hieronder vind je een overzicht terug.

 

Akten van de Burgerlijke Stand

 

 

AKTE

AFSCHRIFT

UITTREKSEL MET AFSTAMMING

UITTREKSEL ZONDER AFSTAMMING

Akte ouder dan 100 jaar (*)

iedereen

iedereen

iedereen

Akte jonger dan 100 jaar, met toelating rechtbank (**)

iedereen

iedereen

iedereen, nooit toelating vereist

Akte jonger dan 100 jaar, zonder toelating rechtbank

 • Betrokkene
 • Bloedverwant in stijgende en dalende lijn (geen broer/zus)
 • Echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • Erfgenamen
 • Notaris
 • Advocaat
 • Openbare overheden
 • Wettelijke vertegenwoordiger
 • Betrokkene
 • Bloedverwant in stijgende en dalende lijn (geen broer/zus)
 • Echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • Erfgenamen
 • Notaris
 • Advocaat
 • Openbare overheden
 • Wettelijke vertegenwoordiger

iedereen, nooit toelating vereist

 

(*) De akten zijn elektronisch raadpleegbaar via de archiefwebsite.

(**) Je dient een schriftelijke toelating voor te leggen van de familierechtbank in Brussel.  De toelating geldt voor één jaar en voor alle gemeente- en stadsarchieven in het arrondissement (contactgegevens: de voorzitter van Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, Quatre Brasstraat 13, 1000 Brussel).

 

Bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters

 

Sinds 27 januari 2014 is er een nieuw Koninklijk Besluit van kracht met betrekking tot de ontsluiting van de bevolkingsregisters voor genealogisch en historisch onderzoek. Door deze wijzigingen zijn volgende opvragingen mogelijk voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden:

 

Uittreksels en getuigschriften


 

UITTREKSELS EN GETUIGSCHRIFTEN

Gegevens ouder dan 120 jaar

De afgifte is vrij

Gegevens jonger dan 120 jaar

Schriftelijke toestemming van de betrokkene of diens verwanten is vereist:

 • Rangorde van personen die toestemming kunnen verlenen:
  • betrokkene zelf
  • diens langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • één van de afstammelingen in de eerste graad
  • College van Burgemeester en Schepenen
 • De aanvraag dient eveneens de verbintenis te bevatten dat de verkregen personengegevens door de aanvrager enkel zullen worden gebruikt voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden alsook de vermelding van de publicatie(s) waarvoor deze gegevens eventueel zullen worden aangewend.
 • Het College kan bijkomende inlichtingen vragen om de gegrondheid van de aanvraag te beoordelen.


Raadpleging

 • Gegevens ouder dan 120 jaar: de raadpleging is vrij
 • Gegevens minder dan 120 jaar: geen raadpleging mogelijk

Contact