Gemeente Overijse

Regelgeving inzake genealogische opzoekingen

Het gemeentearchief bewaart verschillende bronnen die aangewend kunnen worden bij genealogisch onderzoek:

 • Parochieregisters (dopen, huwelijken en overlijdens) en klappers
 • Registers met akten van de burgerlijke stand (akten van geboorten, huwelijken en overlijdens) alsook de tienjaarlijkse tafels
 • Bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters

Aan het raadplegen van deze bronnen zijn echter wettelijke restricties verbonden. Hieronder vind je een overzicht terug.

 

Akten van de Burgerlijke Stand

AKTE

AFSCHRIFT

Overlijdensakte ouder dan 50 jaar (*)

iedereen

Huwelijksakte ouder dan 75 jaar (*)

iedereen

Andere akte (o.a. geboorteakte) ouder dan 100 jaar (*)

iedereen

Akte jonger dan 50, 75 en 100 jaar

 • Persoon waarop de akte van toepassing is
 • Bloedverwant in stijgende en dalende lijn (geen broer/zus)
 • Echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende
 • Erfgenamen
 • Notaris
 • Advocaat
 • Openbare overheden
 • Wettelijke vertegenwoordiger

 

De akten zijn elektronisch raadpleegbaar via de archiefwebsite. (Zie "Bronnen voor stamboomonderzoek")

 

Bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters

 

Sinds 27 januari 2014 is er een nieuw Koninklijk Besluit van kracht met betrekking tot de ontsluiting van de bevolkingsregisters voor genealogisch en historisch onderzoek. Door deze wijzigingen zijn volgende opvragingen mogelijk voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden:

 

Uittreksels en verkrijgen van informatie


 

UITTREKSELS EN VERKRIJGEN VAN INFORMATIE

Gegevens ouder dan 120 jaar

De afgifte is vrij

Gegevens jonger dan 120 jaar

Schriftelijke toestemming is vereist:

 • Rangorde van personen die toestemming kunnen verlenen:
  • betrokkene zelf
  • diens langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • één van de afstammelingen in de eerste graad
  • College van Burgemeester en Schepenen
 • De aanvraag dient eveneens de verbintenis te bevatten dat de verkregen personengegevens door de aanvrager enkel zullen worden gebruikt voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden alsook de vermelding van de publicatie(s) waarvoor deze gegevens eventueel zullen worden aangewend.
 • Het College kan bijkomende inlichtingen vragen om de gegrondheid van de aanvraag te beoordelen.

 

Raadpleging

 • Gegevens ouder dan 120 jaar: de raadpleging is vrij. De registers zijn digitaal te raadplegen op de dienst Archief. Gelieve hiervoor een afspraak te maken.
 • Gegevens minder dan 120 jaar: geen raadpleging mogelijk.

Contact