Gemeente Overijse

Navigatie

Belasting op de aanvraag van milieu- en bouwvergunningen

Belastbaar feit

Artikel 1- Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de aanvraag van milieu- en bouwvergunningen.

Belastingplichtige

Art. 2- De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning.

Tarief

Art. 3- De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:

  • milieuvergunningsaanvraag van 1ste klasse: 750,00 EUR
  • milieuvergunningsaanvraag van 2de klasse: 250,00 EUR
  • bouwvergunning waarvoor de gemeente zelf het onderzoek dient te organiseren: 75,00 EUR

Wijze van inning

Art. 4- De belasting dient bij het indienen van de aanvraag contant worden betaald, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting.

Bezwaarprocedure

Art. 5- De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden gemotiveerd.
De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien dagen na de indiening ervan.

Verwijzing naar het W.I.B.

Art. 6- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft onder meer de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Bestuurlijk toezicht

Art. 7- Onderhavige verordening wordt toegezonden aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

Contact