Gemeente Overijse

Navigatie

Beroepskaart

  • Je wenst een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen op het Belgisch grondgebied.
  • Je wenst je te vestigen als natuurlijk persoon of als mandataris van een vennootschap of een vereniging (bezoldigd of onbezoldigd mandaat).
  • Je hebt de Belgische nationaliteit niet.
  • Je hebt noch de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) noch de Zwitserse nationaliteit.

 

Indien je al deze vragen positief beantwoordt hebt, moet je over een beroepskaart beschikken. De beroepskaart voor vreemdelingen is een machtiging die de vreemdelingen toelaat om in België zelfstandige activiteiten uit te oefenen.

 

Je moet je aanvraag tot het krijgen van een beroepskaart indienen bij:

  • de Belgische diplomatieke of consulaire post van jouw land van verblijf, indien je in het buitenland leeft;
  • een erkend ondernemingsloket naar keuze indien je beschikt over een geldig "attest van immatriculatie model A" of een "bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister".

 

Het aanvraagformulier voor beroepskaart kan je downloaden op www.economie.fgov.be of afhalen bij het gemeentebestuur, evenals een document van goed gedrag en zeden. Met deze documenten kan je zich aanmelden bij een ondernemingsloket (kruispuntbank) of bij een consulaire post.

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie levert de beroepskaart af aan het ondernemingsloket, of consulaire post.

 

Op deze regel is er één uitzondering:

Indien je om veiligheidsredenen jouw aanvraag niet in jouw land van verblijf kan indienen, kan je jouw aanvraag indienen hetzij bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land, hetzij bij een ondernemingsloket.

Deze laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijk akkoord van de ministers van Middenstand en van Binnenlandse Zaken. Het moet aangevraagd worden bij de minister van Middenstand en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat jouw situatie bevestigt.

 

Regelgeving:

Wet van 19.02.1965 (BS 26.02.1965) m.b.t. het uitoefenen van zelfstandige beroepsactiviteiten.

Wet van 02.02.2001 m.b.t. de wijziging van de wet van 19.10.1965 m.b.t. het uitoefenen van zelfstandige beroepsactiviteiten.

KB van 03.02.2003 m.b.t. de vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.

Contact