Gemeente Overijse

Navigatie

Nieuwe straatnamen en pleinen

1. Wettelijk kader

  • Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 7 april 1977), gewijzigd bij:
  • Het decreet 1 juli 1987 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 1 september 1987;
  • Het decreet 4 februari 1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 25 februari 1997;
  • Het decreet 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 17 december 2002 bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen of wijzigen van nieuwe namen aan openbare wegen en pleinen.

 

2. Principe

Ieder plein, elke straat of elke openbare weg moet een vaste benaming dragen en duidelijk zichtbaar aangebracht worden.

 

3. Omschrijving

Bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze naam, wordt bij voorkeur geput uit de gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.

 

4. Procedure

Na het vaststellen van de noodzaak van de nieuwe straatnaam, wordt advies gevraagd aan de Cultuurraad. Dit advies wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die beslist over de voorlopige naam. De gemeenteraad doet een voorlopige aanvaarding van de voorgestelde straatnaam.

Nadien wordt een openbaar onderzoek georganiseerd (30 dagen) door de gemeentelijke dienst Ruimtelijk Ordening door middel van aanplakking. Voor het verbeteren van taal- en spelfouten volstaat het om advies te vragen aan de provinciale commissie voor plaatsnaamgeving om de bedoelde aanpassing uit te voeren. Na de periode van openbaar onderzoek worden de bezwaren behandeld en wordt de definitieve naam voorgelegd voor het college van burgemeester en schepenen en aansluitend voor de gemeenteraad. Na de definitieve goedkeuring worden de bevoegde instanties van de nieuwe naam op de hoogte gebracht en wordt de nieuwe naam (samen met de naam code) toegevoegd aan het bevolkingsregister.

Contact