Gemeente Overijse

Agenda gemeenteraad 20 april 2017

Openbaar


Normaal

  1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 21 maart 2017 (GR/2017/0044)
  2. Goedkeuring bijzonder lastenkohier openbare verkoop gebouw gelegen te 3090 Overijse, Heuvelstraat 46 (GR/2017/0039)
  3. Goedkeuring tracé wegenis project 'Marnixlaan en omgeving - aanleg natuurlijk bufferbekken' (GR/2017/0047)
  4. Opheffen beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2002 houdende onderschrijving code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen en goedkeuring gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen met ingang op 1 januari 2018 (GR/2017/0038)
  5. Opheffen reglement gemeentelijke ondersteuning bij de organisatie van openbare activiteiten in Overijse goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 juni 2016 en goedkeuring van het reglement gemeentelijke ondersteuning bij de organisatie van openbare activiteiten in Overijse (GR/2017/0040)
  6. Toepassing van het voorkooprecht voor het perceel met kantoorgebouw gelegen langsheen Terhulpensesteenweg 415, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie I nr. 189 S4 (GR/2017/0048)

Contact