Gemeente Overijse

Agenda gemeenteraad 24 oktober 2017

Openbaar

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 19 september 2017 (GR/2017/0129)
 2. Overheidsopdracht: Aanstelling van Haviland Intercommunale en goedkeuring overeenkomst betreffende studie, ontwerp, werfopvolging, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking inzake de aanleg van een kunstgras-voetbalveld op sportsite Hagaard, Bredestraat z/n, gekadastreerd 6de afdeling, sectie L, nummer 771W (GR/2017/0120)
 3. Overheidsopdracht: Vaststelling van de wijze van gunnen (openbare procedure), goedkeuring van het bijzonder bestek, offerteformulier en indicatieve raming (120.430,00 euro excl. btw en 145.720,30 euro incl. btw) voor 'Aanpassingswerken WOC den Turf' (GR/2017/0110)
 4. Overheidsopdracht: Vaststelling van de wijze van gunnen (openbare procedure), goedkeuring van het bijzonder bestek, offerteformulier en indicatieve raming (82.095,57 euro excl. btw en 99.335,63 euro incl. btw) voor 'Aanstelling ontwerper - fietsvoorziening Jezus-Eik' (GR/2017/0000)
 5. Overheidsopdracht in het kader van de concessie met de nv Aquafin 'Riolering Marnixlaan en omgeving - aanleg natuurlijk bufferbekken': kennisgeving dossier, bestek, plannen en indicatieve raming (1.054.213,71 euro incl. btw) (GR/2017/0103)
 6. Goedkeuring wederinkoop van het appartement in 'Woonproject Maleizen' gelegen te 3090 Overijse, Zadelbergheide 2 bus 1 (Andrew Vanderlinden - Inge Ronsmans) en goedkeuring akte-ontwerp (GR/2017/0105)
 7. Goedkeuring van de akte 'verwerving van onroerende goederen door een openbaar bestuur om reden van openbaar nut': gratis grondafstand tot aan de rooilijn door de heer Geert Michel Soret en mevrouw Valerie Henrion ingevolge een stedenbouwkundige vergunning - Lindaal (GR/2017/0115)
 8. Goedkeuring van de wijziging van de beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2014 punt O09 betreffende de goedkeuring tracé wegenis 'KMO-zone Maleizen' met betrekking tot de borgstelling (GR/2017/0131)
 9. Goedkeuring Woonbeleidsplan Overijse voor de periode 2017-2019 (GR/2017/0113)
 10. Goedkeuring toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst – Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GR/2017/0127)
 11. Verzoek tot verlening van de eretitel van ere-burgemeester aan de gewezen burgemeester Dirk Brankaer (GR/2017/0122)
 12. Kennisneming van het ontslag van een bestuurder en een vertegenwoordiger in de Intercommunale Interrand en voordracht vervangend bestuurder in de raad van bestuur en aanduiding vervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Interrand tot het einde van de legislatuur 2013-2018 (GR/2017/0123)
 13. Gemeentelijke Kleuterschool Lotharingenkruis Maleizen: opheffing huidig schoolreglement en goedkeuring nieuw schoolreglement (GR/2017/0096)
 14. Kennisneming van de besluiten van de brandweerzoneraad Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant van 30 augustus 2017 (GR/2017/0125)

 

Besloten

 1. Gemeentelijke basisschool Overijse-centrum: goedkeuring weddevaststelling in het ambt van kleuteronderwijs ten laste van de gemeente (GR/2017/0112)
 2. GITO-Overijse: goedkeuring weddevaststelling in het ambt van leraar ten laste van de gemeente (GR/2017/0116)
 3. GITO-Overijse: goedkeuring weddevaststelling in het ambt van leraar ten laste van de gemeente (GR/2017/0117)

Contact