Gemeente Overijse

Navigatie

Referentieadres

Wat?

Sommige mensen verblijven in België maar hebben er geen verblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners, daklozen,…

In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding ...). Op deze manier zijn deze mensen administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Een referentieadres neem je in principe bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wil nemen, dient zijn toestemming te geven en dient zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats te hebben.

 

Opgelet!

Het referentieadres is niet bedoeld voor personen die in werkelijkheid hun hoofdverblijf hebben gevestigd op het adres van het gevraagde referentieadres.

Terug naar boven

Voorwaarden

Volgende categorieën van personen komen in aanmerking:

 • Personen die in een mobiele woning verblijven
 • Personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente (geen toeristische redenen) – bewijsstukken dienen bezorgd te worden aan de dienst Bevolking
 • De leden van het burgerpersoneel en het militair personeel van de krijgsmacht in garnizoen in het buitenland en hun gezin
 • De leden van het diplomatieke en het consulaire personeel en hun gezin
 • De leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
 • De personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben (inschrijving OCMW)
 • De bedreigde getuigen ten aanzien van wie de Getuigenbeschermingscommissie bijzondere beschermingsmaatregelen heeft toegekend

Terug naar boven

Procedure

 • Je meldt je aan op de dienst Bevolking.
 • Een specifiek formulier (model omzendbrief 7 oktober 1992 met deel A en B) wordt ingevuld en dient ondertekend te worden door zowel de aanvrager als de natuurlijke persoon die toestemming geeft.
 • De gemeentebeambte start inschrijvingsprocedure op en aanvrager(s) word(en) op datum van ondertekening van deel B ingeschreven als apart gezin.
 • Zowel de verstrekker van het referentieadres als de begunstigde kunnen op ten allen tijde eenzijdig een einde stellen aan het referentieadres. In voorkomend geval dient diegene die het referentieadres beëindigt de andere partij en de gemeente van inschrijving hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen (+ van eventuele gezinsleden)
 • Kopij identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

Terug naar boven

Uitzonderingen

Een persoon met gebrek aan voldoende bestaansmiddelen komt in aanmerking voor inschrijving op het adres van het O.C.M.W.

 • Het O.C.M.W. levert attest aan het gemeentebestuur dat die de toelating bevestigt
 • Het gemeentebestuur gaat over tot inschrijving
 • Betrokkene moet zich om het trimester bij het O.C.M.W. melden
 • Het O.C.M.W. brengt de gemeente op de hoogte indien de betrokkene niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden
 • College van burgemeester en schepenen voert betrokkene af van de bevolkingsregisters

Terug naar boven

Regelgeving

Artikel 20 §3, eerste en tweede lid van het K.B. van 16 juli 1992
Omzendbrief 7 oktober 1992 nr. 85B
Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters gecoördineerde versie van 1 juli 2010 bijgewerkt op 20 juni 2013.

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren