Gemeente Overijse

Navigatie

Voorstellen van burgers

Wat?

Je hebt als inwoner het recht te verzoeken om de door jou in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Je voegt bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar. Jouw verzoek wordt ingediend met een formulier, dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt, en wordt met een aangetekende brief gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voorwaarden voldaan is.
Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om op de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet, wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de gemeenteraad.

 

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Terug naar boven

Voorwaarden

  • Het voorstel of de vraag moet handelen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening.
  • Het voorstel moet duidelijk omschreven en voldoende worden gemotiveerd.
  • Het verzoek moet worden gesteund door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.
  • Het verzoekschrift wordt aangetekend verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen met het daartoe bestemd formulier.

Terug naar boven

Procedure

Bij het indienen van een voorstel gaat de gemeente na of het voldoet aan de voorwaarden.

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt

Terug naar boven

Regelgeving

Art. 200bis-200 quinquies van het gemeentedecreet

Terug naar boven