Gemeente Overijse

Navigatie

Wijziging van naam/voornaam

Wat?

Je naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Zij stellen jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren. Je kan uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen indien er ernstige redenen zijn en de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring en jezelf of derden niet kan schaden.


Vanaf 1 augustus 2018 kan je je voornaam laten wijzigingen bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente.

Terug naar boven

Voorwaarden

Wie kan gebruik maken van de voornaamswijzigingprocedure?

* Belgen

* erkende vluchtelingen of staatlozen (uitzondering: vreemdelingen in het kader van een nationaliteitsdossier)

 

Welke ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd voor de voornaamswijziging?

* Gemeente waar persoon staat ingeschreven in het bevolkingsregister

* Belgen die in het buitenland verblijven en niet meer zijn ingeschreven in België, moeten zich richten tot de laatste gemeente van inschrijving

* Indien je nooit inschrijving in België hebt gehad, moet je je richten tot Brussel

 

 

Terug naar boven

Procedure

Voor een naamswijizing, dien dien je je aanvraag schriftelijk in bij de FOD Justitie.

 

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
02 542 67 01

 

De procedure neemt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden in beslag. Door de naamsverandering ben je verplicht ook jouw identiteitspapieren te hernieuwen.

 

 

Voor een voornaamswijziging:

 - Verzoek wordt ingediend door persoon zelf. Voor niet-ontvoogde minderjarigen, wordt het verzoek ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger (=ouders of voogd)

- de ambtenaar van de burgerlijke stand krijgt drie maanden de tijd om het verzoek te beoordelen en de gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na te gaan.

 

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Voor een voornaamswijziging:

 

- verzoek aanvraag richten tot de gemeente waar je ben inschreven in het bevolkingsregister

- gemeente vraagt je geboorteakte aan (indien in België geboren). Indien je in het buitenland bent geboren, dien je zelf je geboorteakte voor te leggen
  met de nodige legalisaties en vertalingen

- gemeente vraagt je uittreksel uit het strafregister aan

- je ondertekent een model van verzoek voor voornaamswijziging

- je legt, bijkomend een verklaring op eer af (enkel van toepassing voor transgenders)

- akte van naamsverandering wordt opgemaakt

Terug naar boven

Uitzonderingen

Als transgender kan je vanaf de leeftijd van 12 jaar met bijstand van ouders of wettelijke vertegenwoordiger of voogd om een voornaamswijziging verzoeken. Je doet een verzoek tot voornaamswijzging en je legt een verklaring op eer af. De gekozen voornaam moet wel in overeenstemming zijn met de innerlijke beleefde genderidentititeit.

 

Niet-ontvoogde minderjarigen kunnen het verzoek indienen via hun wettelijke vertegenwoordiger. Eén ouder volstaat maar er dient een schriftelijk akkoord van de andere ouder worden voorgelegd.

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (B.S. van 10 juli 1987)

Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. (artikel 119 tot en met 136)

Terug naar boven