Gemeente Overijse

Navigatie

Aangifte huwelijk

Wat?

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de dienst Burgerlijke stand of een door hem gemachtigde schepen. Het huwelijk moet voltrokken worden in de raadzaal van het gemeentehuis van Overijse, gevestigd te Justus Lipsiusplein 9.

Huwelijken kunnen in Overijse voltrokken worden op:

 • maandag tot en met vrijdag van 10u00 tot 15u00
 • zaterdag van 10u00 tot 13u00
 • nooit op zondag- en wettelijke feestdagen of andere door het gemeentebestuur bepaalde data (bijvoorbeeld Druivenfeesten, …)
 • Reservatie van een huwelijksdatum: Een datum kan maximum 1 jaar vooraf gereserveerd worden na bespreking met de dienst burgerlijk stand.

! Op de eerste zaterdag van de maand kunnen enkel huwelijksvoltrekkingen plaatsvinden om 10u00 en 11u00!

 

De ambtenaar van de dienst Burgerlijke stand mag alleen huwelijken voltrekken in de Nederlandse taal.

Indien één van beide (of beide) huwelijkskandidaten deze taal niet spreekt, wordt er aangeraden een tolk aan te stellen (door de huwelijkskandidaten zelf).

Terug naar boven

Voorwaarden

 • Aangifte huwelijk: kan pas ondertekend worden wanneer er aan de basisvoorwaarden voldaan werd om een huwelijk af te sluiten in België, met name het samenstellen van een huwelijksdossier met de nodige documenten. Dit moet gebeuren minstens 15 dagen en maximum 6 maanden vóór de geplande huwelijksvoltrekking. Indien er niet aan de voorwaarden is voldaan, kan er geen huwelijksaangifte gedaan worden en bijgevolg niet worden gehuwd.
 • Reservatie van een huwelijksdatum: Een datum kan maximum 1 jaar vooraf gereserveerd worden na bespreking met de dienst burgerlijk stand.
 • Door beide huwelijkspartners ondertekend (indien één van de aanstaande echtgenoten afwezig is, vooraf gelegaliseerd schriftelijke volmacht voorleggen waaruit blijkt dat deze instemt met de aangifte)
 • Plaats van aangifte: huwen in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • Minimumleeftijd: 18 jaar (zie uitzonderingen)
 • Toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen
 • Gebrek aan verwantschap: de wet verbiedt huwelijken tussen mensen die onderling een te nauwe bloedband of aanverwantschap hebben (in rechte opgaande en nederdalende lijn, in zijlijn, halfbroers of halfzussen van vaders- of moederszijde, de adoptant en de geadopteerd of zijn afstammelingen, oom en neef/nicht, tante en neef/nicht, adoptieve kinderen van eenzelfde adoptant, geadopteerde en de kinderen van de adoptant,…)
 • Verbod op bigamie (monogamie): iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan

Terug naar boven

Procedure

De huwelijkspartners melden zich aan het loket van de dienst Burgerlijke Stand.
De huwelijksdatum wordt bepaald in overleg met de dienst Burgerlijke Stand.
De vereiste documenten worden aangevraagd en gebundeld in een huwelijksdossier
Zodra het dossier volledig wordt bevonden, worden de huwelijkspartners uitgenodigd om een huwelijksaangifte te ondertekenen. Huwelijkskandidaten ontvangen één exemplaar van de huwelijksaangifte.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

De vereiste documenten zijn de volgende:

 

Je beschikt over de Belgische nationaliteit:

 • Identiteitsbewijs
 • voor eensluidend afschrift van de geboorteakte met afstamming (indien in België geboren, wordt de geboorteakte opgevraagd door de dienst burgerlijke stand)
 • indien van toepassing: afschrift van de echtscheidingsakte (indien in België uit de echt gescheiden, wordt de Belgische echtscheidingsakte opgevraagd door de dienst burgerlijke stand)
 • indien van toepassing: afschrift van de overlijdensakte (indien in België overleden, wordt de Belgische overlijdensakte opgevraagd door de dienst burgerlijke stand)

Je beschikt niet over de Belgische nationaliteit:

 • voor eensluidend afschrift van de geboorteakte met afstamming
 • bewijs van identiteit (kopie paspoort, identiteitskaart,…)
 • bewijs van nationaliteit
 • indien van toepassing: bewijs van woonst van het land van herkomst
 • indien van toepassing: afschrift van de echtscheidingsakte
 • indien van toepassing: afschrift van de overlijdensakte van een ex-partner
 • indien van toepassing: bewijs van ongehuwdheid

Bijkomende documenten:

 • indien van toepassing: kopie identiteitskaart van de getuigen
 • indien van toepassing: ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat er door de betrokkene voldaan is aan de door de wet gestelde voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan.

De ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand vraagt de documenten aan bij de betreffende Belgische gemeente/stad.
Buitenlandse documenten dienen door de huwelijkskandidaten zelf te worden aangevraagd bij de dienst Burgerlijke Stand van de buitenlandse gemeente. Deze documenten dienen op hun beurt te worden gelegaliseerd bij de Belgische Ambassade van het betreffende land of geappostileerd bij de desbetreffende buitenlandse instantie. Meer informatie over de manier van legaliseren vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Vervolgens moet de gelegaliseerde akte vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
Om het "Bewijs van Nationaliteit" te bekomen, dient te betrokkene zich te wenden tot de betreffende ambassade of consulaat in België en vervolgens bij Buitenlandse Zaken om het te legaliseren.

Alle documenten mogen maximaal zes maanden oud zijn op datum van aangifte.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

25,00 EUR (trouwboekje + administratieve kosten)

Terug naar boven

Uitzonderingen

Om gewichtige redenen kan de jeugdrechtbank het verbod om te huwen voor minderjarigen opheffen. De vordering wordt bij verzoekschrift ingediend, ofwel door beide ouders, ofwel door een van hen, ofwel door de voogd, ofwel door de minderjarige indien de ouders of de voogd niet in het huwelijk toestemmen.

Terug naar boven

Regelgeving

Artikel 143 tot en met 224 van het Burgerlijk Wetboek
1 januari 2000 – nieuwe huwelijkswetgeving

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren