Gemeente Overijse

Navigatie

Registratie wilsverklaring euthanasie

Wat?

Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek. In België mag euthanasie enkel en alleen door een arts uitgevoerd worden.

Sinds 1 september 2008 is het mogelijk een officiële 'wilsverklaring euthanasie' te laten registreren bij het gemeentebestuur. Hiermee verklaart de burger de wil over het levenseinde en de eventuele weigering van medische zorg. De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft onbeperkt geldig. De wilsverklaring euthanasie die ondertekend wordt bij het gemeentebestuur is enkel van toepassing indien de patiënt zich in een onomkeerbaar coma bevindt.

Terug naar boven

Voorwaarden

 • Meerderjarig of ontvoogd minderjarig zijn
 • Handelingsbekwaam en bewust zijn
 • Het verzoek moet vrijwillig en overwogen en herhaald zijn
 • Niet tot stand gekomen als gevolg van enige externe druk

Terug naar boven

Procedure

Burger dient een volledig ingevulde en ondertekende wilsverklaring in op de dienst Burgerlijke Stand. Dit document vermeldt:

 • persoonlijke gegevens van de aanvrager
 • twee getuigen die het document mee ondertekenen (verplicht) waarvan minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden
 • indien gewenst, de gegevens van een vertrouwenspersoon (deze personen worden onmiddellijk op de hoogte gebracht indien je zich in een toestand bevindt waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn – de arts informeert over de wilsverklaring - verzoek van de patiënt bespreken met de arts). Een vertrouwenspersoon mag niet de behandelde arts zijn, de geraadpleegde arts of de leden van het verplegend team.

 

De ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand controleert de wilsverklaring (identiteit van de persoon, model conform het koninklijk besluit).

 

Aan de burger wordt een afschrift van de wilsverklaring en een afschrift van de registratie afgegeven.

De ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt deze wilsverklaring door naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Deze gegevens worden geregistreerd en bewaard in een centrale gegevensbank.

Een behandelende arts kan deze centrale gegevensbank raadplegen.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie houdt hierover toezicht.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • volledig ingevuld en ondertekend formulier "Wilsverklaring inzake Euthanasie"
 • kopie van de identiteitskaarten van de getuigen

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

Terug naar boven

Uitzonderingen

De negatieve wilsverklaring: de wilsverklaring euthanasie slaat alleen op een situatie van een onomkeerbaar coma. In alle andere situaties - dementie, verlies van communicatiemogelijkheden, omkeerbaar coma - is de verklaring waardeloos. Het officiële formulier laat ook geen nuanceringen toe die veel mensen wel in het desbetreffende document willen opnemen (geen reanimatie, geen kunstmatige beademing, enz...). Hiervoor kan een formulier van negatieve wilsverklaring worden ingevuld (te verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand). Dit document wordt echter niet geregistreerd. Je dient het document met jouw behandelende arts te overleggen.

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 28 mei 2002 (B.S. 22 juni 2002) – wet betreffende de euthanasie

K.B. van 27 april 2007 (B.S. 7 juni 2007) – K.B. tot regeling van de wijze waarom de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het register aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren