Gemeente Overijse

Belasting op rijpaarden en pony's

Regelgeving

Belastbaar feit

Artikel 1- Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een directe en jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op rijpaarden en pony's die minstens twee jaar oud zijn en uitsluitend voor sportieve en/of ontspanningsdoeleinden gebruikt worden en die zich op 1 januari op het grondgebied van de gemeente bevinden.

Belastingplichtige

Art. 2- De belasting is verschuldigd door de eigenaar.

Tarief

Art. 3- De belasting wordt vastgesteld op 62,00 EUR per rijpaard/pony.
In afwijking van het voorgaande lid wordt de belasting, verschuldigd door kwekers van en handelaars in paarden en pony's - met uitzondering van manege-exploitanten en personen die een gemengd beroep uitoefenen - forfaitair vastgesteld op 25,00 EUR of 50,00 EUR naargelang hun stallen minder dan 10 paarden en meer bevatten.
Art. 4- Geen enkele terugstorting zal gebeuren in geval van verkoop of dood van het aan de belasting onderworpen paard.

Wijze van inning

Art. 5- De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Betaaltermijn

Art. 6- De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaarprocedure

Art. 7- De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden gemotiveerd.
De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.

Verwijzing naar het W.I.B.

Art. 8- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft onder meer de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Bestuurlijk toezicht

Art. 9- Onderhavige verordening wordt toegezonden aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

Terug naar boven

Contact