Gemeente Overijse

Navigatie

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Voorbeelden zijn windenenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht, geothermische energie (winnen van warmte uit de aardbodem), ...

Zo zetten zonnepanelen zonlicht om in elektriciteit via PV cellen. Windturbines wekken elektriciteit op via wind en biomassacentrales halen energie uit bijvoorbeeld organische fracties uit huisvuil of dierlijke en plantaardige afvalvetten die niet meer geschikt zijn voor consumptie.

 

Gemeentelijke subsidie HE

 

De gemeente geeft per techniek een eenmalige premie van 400,00 EUR per adres en per gebouw. Een combinatie van toelagen voor verschillende technieken is toegestaan.

Enkel voor windenergie geldt de subsidieregeling, niet omdat de plaatsing van deze particuliere installaties momenteel in strijd is met de gemeentelijke visie inzake ruimtelijke ordening.

Voor meer informatie en de aanvraagformulieren kan je terecht bij het milieusubsidiereglement van de gemeente.

 

Wat doet de gemeente?

 

De gemeente beschikt zelf ook over een aantal toepassingen van hernieuwbare energie.

Zo zijn er drie gemeentelijke zonne-installaties op de daken van het GITO, GBO aan de Heuvelstraat en op de Hagaardloods van de dienst Facilitair Beheer.

 

Met de medewerking van de gemeente werd op de Ijse een waterkrachtinstallatie aan de watermolen in de Molendreef gebouwd (Ecopower).

 

Doelstelling 2020

 

Op 23 januari 2008 stelde de Europese Commissie het klimaat-energiepakket voor. Europa wil hiermee het initiatief nemen in de strijd tegen de klimaatverandering en streven naar een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening. De Europese economie moet omgevormd worden tot een voorbeeld van duurzame ontwikkeling in de 21ste eeuw.

De concrete doelstellingen van het klimaat-energiepakket zijn de zogenoemde 20-20-20-doelstellingen (burgemeestersconvenant).

 

Tegen 2020 wil Europa:

  • een reductie van 20 % broeikasgassen (met als uitgangspunt 1990) of tot 30 % indien andere geïndustrialiseerde landen zich eveneens tot deze doelstelling engageren;
  • 20 % hernieuwbare energie in de totale energiemix, inclusief 10 % hernieuwbare energie in de transportsector;
  • 20 % energiebesparing door energie-efficiëntie ten opzichte van de prognoses van 2020.

 

Er staat ons in de nabije toekomst dus nog een grote uitdaging te wachten.