Gemeente Overijse

Reglement op het gratis ter beschikking stellen van huisvuilzakken

Regelgeving

 

Artikel 1- §1. Met ingang van 1 januari 2002 geeft de geboorte of adoptie van een kind, waarvan de ouders of adoptie-ouders in Overijse wonen, recht op 20 bruine vuilniszakken voor restafval groot formaat (70 L) ten bedrage van 30,00 EUR.
§2. Uitgesloten van de in artikel 1 vermelde voordelen zijn de kinderen, die bloedverwant in de eerste graad zijn met één van de adoptanten.
Art.2- Met ingang van 1 januari 2002 geeft de vestiging in Overijse van een gezin, waarvan minstens 1 kind jonger is dan 3 jaar op het ogenblik van de inschrijving in de bevolkingsregisters, recht op 20 bruine vuilniszakken voor restafval groot formaat (70 L) ten bedrage van 30,00 EUR.
Art.3- Met ingang van 1 januari 2002 geeft het voorleggen van een attest van inkomensgarantie voor bejaarden, afgeleverd door de RVP in het begin van het kalenderjaar, recht op 20 bruine vuilniszakken voor restafval groot formaat (70 L) ten bedrage van 30,00 EUR.
Art.4- De personen die wensen begunstigd te worden met een van de voordelen bedoeld in artikel 1, 2 en 3 van onderhavig besluit moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Art.5- Onderhavige beslissing is onderworpen aan het algemeen toezicht zonder doorzendingsplicht.

Contact

  • Financiën - facturatie


    • T 02 785 33 51

    Vandaag open
    08u00 tot 12u00

    Meer openingsuren