Gemeente Overijse

Navigatie

Hemelwater

De scheiding van regen- en afvalwater is samen met nuttig gebruiken en infiltreren van regenwater één van de sleutelfactoren tot een duurzaam waterbeheer. Regenwater kan gescheiden afgevoerd, hergebruikt, geïnfiltreerd, gebufferd en/of tijdelijk opgeslagen worden. Voor al deze toepassingen bestaan specifieke technische systemen.

 

Waterladder

 

In Vlarem II (artikel 6.2.2.1.2.) staat de rangorde vermeld die gerespecteerd dient te worden bij de keuze van een afvoersysteem voor regenwater. Deze rangorde, de zogenaamde waterladder, is bindend en dient altijd gevolgd te worden, indien de technische haalbaarheid het toelaat. Het plaatsen van een regenwaterput bij bestaande woningen wordt als een uitzondering gezien en is bijgevolg niet verplicht. De daaropvolgende stappen moeten wel zo veel mogelijk gevolgd worden.

  1. opvangen voor hergebruik (regenwaterput);
  2. infiltratie op eigen terrein;
  3. buffering met vertraagd lozen op het oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor regenwater;
  4. lozing in de regenweerafvoerleiding (RWA) in de straat.

 

Alleen wanneer de best beschikbare technieken geen hoger gerangschikte afvoerwijzen toelaten, mag het regenwater in de openbare riolering worden geloosd.

Contact