Gemeente Overijse

Navigatie

Bodemsanering

Om na te gaan of je als eigenaar van een perceel moet overgaan tot bodemsanering moet er eerst en vooral een bodemonderzoek plaatsvinden.

 

Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

 

Oriënterend bodemonderzoek:

 

Heb je een grond waarop bodemverontreinigende activiteiten worden of werden uitgevoerd? Is er op het perceel een bedrijf gevestigd dat activiteiten uitoefent die op de lijst met risico-inrichtingen staan? Dan moet je in de volgende gevallen een erkend bodemsaneringsdeskundige aanstellen om een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.

  • Je bent overdrager (eigenaar van het terrein, concessiegever of concessiehouder, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalrechthouder) en je wilt jouw risicogrond overdragen;
  • Je bent exploitant en je wilt jouw bedrijf sluiten en jouw risico-inrichtingen stopzetten;
  • Je bent uitbater en je bent door de aard van jouw activiteiten verplicht om binnen een bepaalde termijn en daarna volgens een bepaalde periodiciteit een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren;
  • Er is sprake van een faillissement en vereffening van een exploitant die een risico-inrichting exploiteert;
  • Je risicogrond wordt onteigend. Dan moet het bodemonderzoek uitgevoerd worden op initiatief en op kosten van de onteigenende instantie;
  • In het kader van de sluiting van een risico-inrichting kan een exploitatie-onderzoek uitgevoerd worden voor alle risico-inrichtingen waarop de sluiting van toepassing is.

Een onderzoek in het kader van de sluiting van een risico-inrichting of in het kader van een onteigening worden telkens uitgevoerd op een deel van het kadastrale perceel en is daarom niet geldig voor de overdracht van het volledige perceel.

 

Beschrijvend bodemonderzoek

 

Brengt het oriënterend onderzoek een verontreiniging aan het licht? De ouderdom van de vastgestelde verontreiniging zal bepalend zijn voor wat je dan moet doen.

  • Nieuwe verontreiniging. Dateert de verontreiniging van na 28 oktober 1995, de datum waarop het bodemsaneringsdecreet in werking trad? Blijkt dat de verontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dat dreigt te doen? Dan moet je een beschrijvend bodemonderzoek laten uitvoeren. Naast de aard en de concentraties van de verontreinigende stoffen zal het beschrijvend bodemonderzoek de ernst van de bodemverontreiniging vaststellen.
  • Historische verontreiniging. Kwam de verontreiniging tot stand vóór 28 oktober 1995 en dus voor de inwerkingtreding van het bodemsaneringsdecreet? Als blijkt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de verontreiniging een ernstige bedreiging vormt, dan moet je een beschrijvend bodemonderzoek laten uitvoeren.
  • Gemengde verontreiniging. Stelde het oriënterend bodemonderzoek een gemengde verontreiniging vast? Dan gaat het om verontreiniging die tot stand gekomen is gedeeltelijk voor 29 oktober 1995 en gedeeltelijk na 29 oktober 1995. Hier moet een bodemsaneringsdeskundige het onderscheid maken tussen het aandeel historisch en het aandeel nieuwe verontreiniging.

Uit het beschrijvend bodemonderzoek blijkt of een bodemsaneringsproject nodig is.

  • Indien uit het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat een bodemsanering noodzakelijk is, wordt een bodemsaneringsproject opgesteld. Hierin worden een aantal saneringstechnieken opgelijst en wordt een besluit getroffen welke techniek het meest haalbaar is.

Op basis hiervan worden dan de bodemsaneringswerken uitgevoerd.

 

Het bodemsaneringsproject

 

Het BSP of bodemsaneringsproject wordt opgesteld door een bodemsaneringsdeskundige en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OVAM. Het is een rapport waarin de wijze wordt vastgesteld waarop de bodemsaneringswerken zullen worden uitgevoerd en de eventuele nazorg zal worden verzekerd. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing, verwachte resultaten, enz.. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM.

Zodra het bodemsaneringsproject wordt ingediend bij de OVAM zal die binnen een termijn van 90 dagen nagaan of het werd opgemaakt overeenkomstig de geldende voorschriften en of ze akkoord gaat met de voorgestelde techniek. Indien dit zo is, wordt het bodemsaneringsproject conform verklaard. De OVAM bepaalt dan de termijn waarbinnen de bodemsaneringswerken moeten starten. Het conformiteitsattest van het bodemsanerinsproject geldt als melding, milieuvergunning en bouwvergunning voor de voorgestelde saneringswerken.

Contact