Gemeente Overijse

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Wat?

Dit type omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouwvergunning en milieuvergunning.


Je hebt deze vergunning nodig voor verschillende soorten bouwwerken, uitbreidingswerken, verbouwingswerken, technische en reliëfwerken: 
- een constructie bouwen, plaatsen, verbouwen, afbreken of uitbreiden (bv. gebouwen, reclameborden, carport, tuinhuis, ...)

- met bomen begroeide oppervlakten ontbossen
- hoogstammige bomen vellen
- het reliëf van de bodem merkbaar wijzigen

- wijzigingen aan de voorgevel 
- een grond gebruiken, aanleggen of inrichten om gebruikte of afgedankte voertuigen, materialen, gereedschap of afval op te slaan; voertuigen of aanhangwagens te parkeren; een of meerdere verplaatsbare constructies te plaatsen die voor bewoning gebruikt kunnen worden (uitzondering: kamperen op een vergund of van vergunning vrijgesteld openlucht recreatief terrein)
- de hoofdfunctie van een gebouw of goed volledig of gedeeltelijk wijzigen (bijvoorbeeld van een woonhuis naar een winkel)
- een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen
- recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen (bv. golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad, ...)
- warmtepomp met verticale boringen
- stookolietank van meer dan 20 000 kilogram

Terug naar boven

Voorwaarden

Op www.ruimtevlaanderen.be vind je de volledige lijst van werken waarvoor je een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Je kan steeds bij de dienst Ruimtelijke Ordening voor meer info of vragen.

 

Architect?

Het kan zijn dat je verplicht een architect nodig hebt. Dit is afhankelijk van de grootte en de impact van de werken:

- Voor gebouwen of uitbreidingen van gebouwen boven 40 m² oppervlakte.

- Wanneer de bouwwerken de stabiliteit van een bestaand gebouw veranderen.

- ...

Informeer hiervoor ook bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

 

Terug naar boven

Procedure

1. Kijk na of je een vergunning nodig hebt of niet
Op www.ruimtevlaanderen.be vind je een overzicht van welke soort werken een vergunning nodig hebben en welke niet. Heb je vragen, kan je ook altijd bij de dienst Ruimtelijke Ordening terecht. Dit kan telefonisch of op afspraak. Breng in dat geval eventuele plannen, documenten, schema's, foto's, ... mee om je plannen te verduidelijken. 

2. Stel je dossier samen
Je dossier samenstellen kan tot nu toe op twee manieren. Vanaf 1 januari gebeurt elke aanvraag online via het omgevingsloket. 
Je dossier maak je op op basis van de plannen en bijgevoegde documenten, zowel online als op papier. 

Als er geen openbaar onderzoek nodig is, kan je een vereenvoudigde vergunningsprocedure starten. Wanneer en openbaar onderzoek wel nodig is, volg je de gewone vergunningsprocedure

 

Het normenboek legt vast welke documenten je nodig hebt. Voeg alle nodige documenten zo snel mogelijk toe, zodat we je dossier meteen kunnen behandelen. 

Online (verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een architect verplicht is)
Je kan alle soorten dossiers digitaal indienen:
- uitgebreid dossier: de medewerking van een architect is verplicht
- eenvoudig dossier: dit mag je alleen opstellen en kan via de snelinvoer, de medewerking van een architect is niet verplicht
- dossier voor technische werken
- dossier voor terreinaanlegwerken
Surf naar www.omgevingsloket.be, het online platform van de Vlaamse overheid, voor meer info. 

Op papier (alleen voor dossiers waarbij de medewerking van een architect niet verplicht is)
Een aanvraag op papier kan alleen voor:
- eenvoudig dossier: dit mag je alleen opstellen, medewerking van een architect is niet verplicht
- dossier voor technische werken
- dossier voor terreinaanlegwerken
Je hebt 5 exemplaren nodig van de documenten en plannen die je bij je dossiervoegt. Afhankelijk van de bijkomende adviezen (o.a. afhankelijk van de grootte en impact van het project) kan het zijn dat je nog meer exemplaren moet kunnen voorleggen. Hiervoor neem je best contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening.

Je dient je dossier in aan Loket 2 in AC De Vuurmolen. Bij afgifte ontvang je een ontvangstbewijs. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. Je kan het ook aangetekend opsturen naar de dienst Ruimtelijke Ordening.

3. Wat gebeurt er met je aanvraag?

Er wordt bekeken of het dossier volledig en ontvankelijk is. Dit gebeurt binnen de 14 dagen (uitzonderlijk 30 dagen) na indienen.
Je ontvangt je antwoord via het omgevingsloket. Je kan alle stappen ook online volgen via het loket. Bij elke stap krijg je een nieuwe mail om je op de hoogte te houden en je te wijzen op zaken die je zelf moet aanduiden. 

 

- De aanvraag is onvolledig: de vergunningsprocedure wordt stopgezet. De dienst Ruimtelijke Ordening neemt telefonisch of via brief contact op. Om verder te gaan, moet je een nieuwe, herziene aanvraag indienen. 
- De aanvraag is volledig: je krijgt een volledigheidsbewijs. Dit bewijs vermeldt ook of er een openbaar onderzoek nodig is.

- De aanvraag is onontvankelijk: de aanvraag wordt stopgezet of doorgestuurd naar de bevoegde overheid.


4. Je aanvraag is goedgekeurd. Wat nu?

Bij een digitale aanvraag via het omgevingsloket kan je de stappen online opvolgen. Je krijgt voor elke stap een melding via mail.
 

Onderzoek

De dienst Ruimtelijke Ordening vraagt de nodige adviezen en geeft een stedenbouwkundig advies aan het Schepencollege.
In sommige gevallen moet er een openbaar onderzoek gehouden worden. Dit loopt 30 dagen. Indien dit het geval is, neemt de dienst Ruimtelijke Ordening contact op. Na openbaar onderzoek en adviezen, moet soms het dossier voorgelegd worden aan Ruimtelijke Ordening – Vlaams Brabant. Daar heeft men 30 dagen de tijd om het dossier te bekijken.

 

Beslissing

Binnen 105 dagen vanaf de datum van volledig- en ontvankelijkheid neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing. Je ontvangt de beslissing via aangetekende zending of via het omgevingsloket:

- Je krijgt een vergunning (met of zonder voorwaarden).
- Je krijgt een weigering. In dat geval mag je de werken niet om maar gedeeltelijk uitvoeren. Je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie Vlaams-Brabant of bij de gemeente zelf.

Starten met de werken
Ook wanneer je de vergunning binnen hebt, zijn er een aantal stappen die je moet volgen. 

- Je maakt je vergunning bekend via een aanplakking. Hang het document 'bekendmaking' aan de straatkant van het perceel. Doe dit ten laatste 10 dagen na ontvangst en laat het minstens 30 dagen hangen. Laat dit aan de dienst Ruimtelijke Ordening weten aan de hand van het formulier 'Attest aanplakking'. 
- Je mag beginnen met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent. Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

- Ook het begin en einde van de werken moet je melden aan de dienst Ruimtelijke Ordening via het juiste formulier.

 

5. Wanneer vervalt een vergunning?
Een stedenbouwkundige vergunning vervalt wanneer: 

- de werken niet gestart zijn binnen de 2 jaar nadat je de vergunning hebt gekregen
- de werken meer dan 2 jaar onderbroken worden
- de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen de 3 jaar na de start van de werken
Meer info over de geldigheid vind je in de Vlaamse Codex.

 

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

De kostprijs voor een stedenbouwkundige vergunning is verschillend voor elk dossier en afhankelijk van de omvang van de werken.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Het kan zijn dat je geen vergunning nodig hebt: soms volstaat een melding, soms zijn de werken vrijgesteld en mag je zonder papierwerk de werken starten.

Terug naar boven

Regelgeving

www.omgevingsloketvlaanderen.be
www.ruimtevlaanderen.be

Terug naar boven