Gemeente Overijse

Uittreksel uit het strafregister

Wat?

Er zijn drie soorten uittreksels:

 • Model 595 is het basisdocument. Afleveringstijd : maximum twee dagen.
 • Model 596.1 voor gereglementeerde activiteiten en beroepen. Afleveringstijd: maximum één week.
 • Model 596.2 voor een beroep of activiteit die onder opvoeding, psycho-medische- sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. Bevat een bijkomende controle door de politie.
  Afleveringstijd : maximum één week.

Terug naar boven

Voorwaarden

Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Overijse.

Terug naar boven

Procedure

1) aanvraag door de burger

 • aan de loketten van de dienst Bevolking (loket 8)
 • per e-mail : burgerzaken@overijse.be (vermeld hierbij je identiteitsgegevens (naam, rijksregisternummer alsook de reden van aanvraag (gedetailleerd)
 • per brief : De Vuurmolen - dienst Burgerzaken – Begijnhof 17 – 3090 Overijse
 • per fax : 02 687 39 69
 • via e-loket

 

 

2) het model van het uittreksel wordt bepaald aan de hand van de specifieke reden van de aanvraag.

3) het uittreksel uit het strafregister wordt afgehaald door de burger op vertoon van de elektronische identiteitskaart.

 

Opgelet:
Het uittreksel uit het strafregister is persoonlijk af te halen op vertoon van de elektronische identiteitskaart. Indien het wordt afgehaald door derden: volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager ter controle van de handtekening.

 

 

Uitzonderlijke procedure indien het uittreksel bestemd is voor het buitenland:

Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een visum.

Het uittreksel moet ondertekend worden door de burgemeester, de afleveringstijd bedraagt dan ook maximum één week.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • voor de aanvraag : elektronische identiteitskaart (en voor model 596.1 (gereglementeerde beroepen) en model 596.2 (activiteiten voor het werken met minderjarigen) dient het specifieke aanvraagformulier ingevuld door de werkgever, vereniging of organisatie die een uittreksel uit het strafregister vraagt, worden meegebracht.

 • voor de afhaling : elektronische identiteitskaart - het aanvraagformulier wordt getekend en gedateerd door de dienst burgerzaken opnieuw meegegeven aan de betrokkene

 • voor de afhaling door derden : een volmacht en een kopie van de elektronische identiteitskaart van de aanvrager

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

 • Gratis: wanneer het attest is bestemd voor een sollicitatie, benoeming bij een overheidsdienst, inschrijving in een school, aanvraag van een studiebeurs, overheidsinstellingen, nationale eretekens, Kind en Gezin, aankoop - huur sociale woning, kinderbijslag, adoptie, badge brandweer, een bestemmeling die kan aantonen dat het uittreksel of attest gratis op grond van specifieke regelgeving.
 •  5,00 EUR : het attest is bestemd voor een jachtvergunning, schietstand, tapvergunning, ontbinding van een vennootschap,...

Terug naar boven

Uitzonderingen

Hoe een uittreksel uit het strafregister van een onderneming aanvragen?

 

Bij het centraal strafregister:

FOD Justitie

Dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 115

1000 Brussel

fax: 0032 2 552 27 82

E-mail: cjc-csr@just.fgov.be


Met vermelding van volgende gegevens:

 • naam van de onderneming
 • ondernemingsnummer
 • adres


Hoe een uittreksel uit het strafregister aanvragen als je niet langer ingeschreven bent in België?

 

Bij het centraal strafregister:

FOD Justitie

Dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 115

1000 Brussel

fax: 00322 552 27 82

E-mail: cjc-csr@just.fgov.be


Met de vermelding van volgende gegevens:

 • volledige naam en voornaam
 • geboorteplaats en –datum
 • rijksregisternummer
 • huidig adres
 • reden van de aanvraag
 • voor welk land het bestemd is
 • scan of kopie van jouw identiteitskaart of paspoort
 • handtekening
 • postadres

Terug naar boven

Regelgeving

Het Strafwetboek/het Wetboek van Strafvordering-bijzondere Strafwet

Artikel 600 van het Wetboek van Strafvordering

Artikel 595,596-1 en 596-2 van het Wetboek van Strafvordering - wet 31 juli 2009

Benaming "uittreksel uit het strafregister" - omzendbrief nr.095 van 02 februari 2007

Wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Terug naar boven

Contact