Gemeente Overijse

Navigatie

Bermbeheer

Bermen zijn uitermate belangrijk voor de versnipperde natuur in Vlaanderen. Ze beslaan vele tienduizenden hectaren. In landbouw- en woongebieden zijn bermen vaak nog de enige uitwijkplaats voor planten en dieren. Het is dan ook cruciaal om bermen op een ecologische maar veilige en onderhoudsvriendelijke manier te beheren. Niet altijd een eenvoudige taak voor openbare besturen.

 

Bermbesluit (wet van 2 oktober 1984 dat het beheer van bermen regelt)

 

Het bermbesluit is er gekomen, om de bermen, die in Vlaanderen toch een omvangrijk oppervlakte beslaan, op een natuurvriendelijker manier te beheren.
Bermen worden omschreven als "alle terreinen die bestaan uit zowel vlakke als hellende overgangszones tussen de eigenlijke weginfrastructuur en andere gebruiksterreinen". Ook de stroken tussen verschillende rijbanen en de taluds langs waterlopen en spoorwegen worden als bermen beschouwd.

 

Bij de toepassing van het bermbesluit dienen publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten, provincies, maar ook polderbesturen, NMBS,...) rekening te houden met bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, het bestrijden van schadelijke organismen, het beheersen van de waterhuishouding en het voorkomen van wateroverlast.

 

Het bermbesluit legt volgende voorwaarden aan de bermbeheerder op:

 

  • De bermen mogen niet met biociden behandeld worden.
  • De bermen mogen niet voor 15 juni gemaaid worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de 10 dagen na het maaien.
  • Bij het bermbeheer mogen de ondergrondse plantendelen en de houtige gewassen niet worden beschadigd. De maaimachine mag niet lager dan 5 cm worden ingesteld.

 

Contact