Gemeente Overijse

Navigatie

Sluikplakken

De geldende bepalingen aangaande sluikplakken kan je terugvinden in hoofdstuk 2 afdeling 8 van het algemeen politiereglement:


Afdeling 8. Aanplakking, graffiti


Artikel 28.

§1. Aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, affiches, zelfklevers of spandoeken mogen slechts op de openbare plaats aangebracht worden, op die plaatsen aangeduid door de gemeentelijke overheid.

De aanplakkers moeten in het bezit zijn van een toelating tot aanplakken, afgeleverd door de burgemeester en dienen die toelating bij zich te hebben. Zij moet vertoond worden op verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar. Voor het aanbrengen van een aanplakbiljet of soortelijk opschrift, moet vooraf een exemplaar voorgelegd worden aan de bevoegde dienst van het gemeentebestuur en moeten de plaatsen waar het aanbrengen beoogd wordt, medegedeeld worden.

De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op:

1) de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en het verhuren van gebouwen, de voorstellingen, de concerten, vermakelijkheden en allerhande vergaderingen, voor zover hun oppervlakte geen 2 m² overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op het gebouw waar de gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de maand die eraan voorafgaat;

2) de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de polders en wateringen en de openbare instellingen; de aanplakbrieven van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers;

3) de plakbrieven in kieszaken;

4) de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst;

§2. De gemeentelijke aanplakborden en zuilen worden door de gemeente geplaatsten herkenbaar gemaakt.

De aanplakkingen op de gemeentelijke aanplakborden en zuilen mogen een maximale grootte hebben van 80 cm op 60 cm.

Bij het gebruik van de aanplakborden is het echter verboden:

- aanplakkingen te doen op het voor de gemeente voorbehouden gedeelte bestemd voor bestuurlijke aanplakkingen.

- meer dan één aanplakking van dezelfde activiteit te doen op een aanplakbord of meer dan twee op een zuil.

- aanplakkingen te overplakken van activiteiten die niet zijn verstreken.

- partijpolitieke boodschappen aan te brengen op de zuilen.

- regelmatig aangebrachte plakbrieven af te rukken of te bevuilen.

De aanplakking mag maximaal vier weken voor de aangekondigde activiteit gebeuren.

Het is verboden aan privé-firma's de gemeentelijke aanplakborden en zuilen te gebruiken voor reclame.

Naast de gemeentelijke berichtgeving zijn alle aankondigingen of mededelingen uitgaande van de verenigingen van de gemeente en de niet-commerciële aankondigingen van culturele, sport- of jeugdverenigingen van de gemeente Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren toegelaten.

Op de gemeentelijke aanplakborden en –zuilen zijn enkel aanplakkingen met uitsluitend gebruik van Nederlandse taal en vermelding van een verantwoordelijke uitgever toegelaten.

De affiches e.a. die niet conform werden aangebracht, dienen op het eerste politiebevel verwijderd te worden.

Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de reclame, opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes, zelfklevers, tags, graffiti, aanplakbrieven, plakkaten of spandoeken verantwoordelijk. Indien de aanbrenger niet gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor het niet reglementair aanbrengen van de affiche en dergelijke of het niet reglementair plaatsen van het plakkaat of spandoek.


Artikel 29.

Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, graffiti en plakbriefjes aan te brengen of te plaatsen op de openbare plaats, op bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden of op andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van het college en burgemeester en schepenen werd gegeven voor wat betreft het openbaar domein, of van de eigenaar of gebruiker, voor zover de eigenaar ook zijn akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven.

De overtreder moet de zaken onmiddellijk in orde brengen. Als de daders van de in onderhavig artikel beschreven feiten nalaten aan het politiebevel gevolg te geven, zal de gemeente ambtshalve overgaan tot de verwijdering, op kosten en risico van de overtreder met toepassing van een belastingreglement.

Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de opschriften en dergelijke verantwoordelijk. Indien de aanbrenger niet gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor het niet- reglementair aanbrengen ervan.


Artikel 30.

Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op enigerlei wijze onleesbaar te maken.

Contact

Gerelateerde inhoud