Gemeente Overijse

Agenda gemeenteraad

De zitting van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn heeft plaats op dinsdag 11 augustus 2020 om 20 uur en wordt via videoconferentie georganiseerd en er wordt online gestemd.

 

Burgers en pers kunnen de zitting van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn eveneens bijwonen indien gewenst. Dit kan op twee manieren: 

 • Via de aanbevolen digitale manier: volg de zitting via Zoom. 
 • In A.C. De Vuurmolen, mits het respecteren van de richtlijnen rond voldoende afstand houden.

Indien je de zitting van de gemeenteraad wilt bijwonen, laat het dan vóór maandag 10 augustus 2020 (17 u) weten via info@overijse.be.

Nadien wordt de nodige praktische informatie bezorgd aan de geïnteresseerden.

Het zittingsverslag (audio-opname) wordt achteraf op de website van de gemeente gepubliceerd.

De agenda vind je hier.


Agenda gemeenteraad 11 augustus 2020


Openbaar

Normaal

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 juni 2020 (GR/2020/0128)
 2. Kennisneming van het ontslag van Peter Van den Berge als gemeenteraadslid en als voorzitter van de gemeenteraad (GR/2020/0127)
 3. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad (GR/2020/0129)
 4. Eedaflegging en aanstelling van Jan Van Brabant als gemeenteraadslid (GR/2020/0126)
 5. COVID-19 - Kennisneming stand van zaken dienstverlening en acties van het lokaal bestuur tijdens de Coronacrisis (GR/2020/0141)
 6. Toelichting rol gemeenteraadsleden op burgerpanel gemeentelijke taks shift en kennisgeving stappenplan na het advies van het burgerpanel (GR/2020/0136)
 7. Goedkeuring van het technisch reglement bij inname van de openbare ruimte (GR/2020/0104)
 8. Goedkeuring van het retributiereglement voor inname van de openbare ruimte (GR/2020/0089)
 9. Overheidsopdracht: 'Sloop oud Fortis-gebouw' - vaststelling van de wijze van gunnen (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking), goedkeuring van het bijzonder bestek, meetstaat, offerteformulier en indicatieve raming (310.000,00 euro excl. btw - 375.100,00 euro incl. btw) (GR/2020/0133)
 10. Overheidsopdracht: 'Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen' - vaststelling van de wijze van gunnen (open procedure), goedkeuring van het bijzonder bestek, offerteformulier, meetstaat en indicatieve raming (2.298.902,50 euro incl. btw) (GR/2020/0131)
 11. Goedkeuring van de akte 'kosteloze grondafstand aan de gemeente Overijse om reden van openbaar nut': gratis grondafstand tot aan de voorziene rooilijn - Kouterstraat (GR/2020/0109)
 12. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen 2020-2026 (GR/2020/0132)
 13. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Werkvennootschap, Regionaal Landschap Dijleland en de gemeente voor de herinrichting van het horeca-plein op de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik (GR/2020/0137)
 14. Goedkeuring nieuwe samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO): vaststelling van het aantal leden en van de voornaamste maatschappelijke geledingen en deskundigen (GR/2020/0134)
 15. Goedkeuring beleidsmatig kader met het oog op burgerparticipatie bij omvangrijke energieprojecten (GR/2020/0125)
 16. Goedkeuring van criteria solidaire kostendeling, de doelgroepcriteria en het aanbod in het kader van de implementatie van de UiTPAS met de projectvereniging IGS vrijetijdsregio Druivenstreek (GR/2020/0112)
 17. BKO Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Overijse: goedkeuring oprichten bijkomende vestigingsplaats voor 'kunst na school' (GR/2020/0110)
 18. BKO Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Overijse: samenwerkingsovereenkomst project Kunstkuur met Sint-Martinuscollege Overijse (GR/2019/0111)
 19. BKO Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Overijse: goedkeuring nieuwe opleidingen en wijziging duurtijd trajecten 4de graad (GR/2020/0113)Bijkomende agenda gemeenteraad 23 juni 2020


Openbaar

Normaal

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 26 mei 2020 (GR/2020/0102)
 2. COVID-19 - Kennisneming stand van zaken dienstverlening en acties van het lokaal bestuur tijdens de Coronacrisis (GR/2020/0103)
 3. COVID-19 - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Schakelzorgcentrum Van Helmont (GR/2020/0105)
 4. Opheffing van de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2014 en goedkeuring subsidiereglement gemeenschapsvormende initiatieven (reglement Applaus!toelagen) (GR/2020/0098)
 5. Goedkeuring van steunmaatregelen voor erkende verenigingen met betrekking tot de tijdelijke vrijstelling van retributies voor de vrijetijdsinfrastructuur en sportconcessies (GR/2020/0107)
 6. Goedkeuring centrale vraag voor participatietraject gemeenteraden betreffende de taks shift en toelichting stand van zaken van het traject (GR/2020/0106)
 7. Verdagen van de datum van inwerkingtreding van het belastingreglement op kamperen naar 1 januari 2021 als steunmaatregel voor de Coronacrisis (GR/2020/0108)
 8. Goedkeuring intekening op de kapitaalverhoging van Publi-T via Iverlek (GR/2020/0087)
 9. Vaststelling jaarrekening 2019 gemeente Overijse (GR/2020/0090)
 10. Goedkeuring jaarrekening 2019 OCMW Overijse (GR/2020/0101)
 11. Vastlegging capaciteitsbepaling voor de gemeentelijke basisschool Jezus-Eik geboortejaar 2018 voor het schooljaar 2020-2021 en vanaf het schooljaar 2021-2022 (GR/2020/0100)

Hoogdringend


12. Goedkeuring van een reglement cameratoezicht door middel van tijdelijke vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein (GR/2020/0111)

 

Extra

 

13. Aanvullend agendapunt 01- Bevraging van de jeugdraad van Overijse (GR/2020/0114)
14. Aanvullend agendapunt 02- WK Wielrennen (GR/2020/0116)

15. Aanvullend agendapunt 03- Verkeerssituatie Hengstenberg (GR/2020/0117)

16. Aanvullend agendapunt 04- Kosten en duurtijd werken Begijntjesbad (GR/2020/0115)
17. Aanvullend agendapunt 05- Buitengewone zomer in Overijse (GR/2020/0118)
18. Aanvullend agendapunt 06- Aanpassing meerjarenplan voor 2020 en volgende (GR/2020/0119)

19. Aanvullend agendapunt 07- Verkavelingsproject 'Binnengebied Witherendreef' (GR/2020/0120)
20. Aanvullend agendapunt 08- Privaat-Publiek project Solheide: principiële goedkeuring (GR/2020/0121)

21. Aanvullend agendapunt 09- Activatie van de GECORO (GR/2020/0122)

22. Aanvullend agendapunt 10- Weigering erkenning van de IOED (Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst) door de Vlaamse Regering (GR/2020/0123)

23. Aanvullend agendapunt 11- Bijkomende vraag met betrekking tot de verkoop van 4 appartementen Wooncomplex Maleizen (GR/2020/0124)

 

Contact