Gemeente Overijse

Agenda gemeenteraad 19 juni 2018

Bijkomende agenda


Openbaar

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 29 mei 2018 (GR/2018/0086)
 2. Toelichting door de ombudsdienst van de Federale Regering inzake het vliegverkeer van de Luchthaven Brussel-Nationaal (GR/2018/0044)
 3. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en aanverwante dienstverlening (GR/2018/0072)
 4. Vaststelling van het retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en aanverwante dienstverlening (GR/2018/0071)
 5. Goedkeuring van het nieuwe reglement van de openbare bibliotheek (GR/2018/0062)
 6. Goedkeuring van het reglement voor een geschenkbon (GR/2018/0074)
 7. Goedkeuring van de verlenging van de termijn voor de definitieve vaststelling van het RUP 06 Centrum Maleizen met 60 dagen (GR/2018/0078)
 8. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening tussen Haviland en de gemeente Overijse voor het aanstellen van een intergemeentelijke GIS-coördinator voor de periode van 1 september 2018 tot en met 10 november 2019 (GR/2018/0079)
 9. Goedkeuring van de akte 'verwerving van onroerende goederen door een openbaar bestuur om reden van openbaar nut': gratis grondafstand tot aan de rooilijn door de heer Willy Machtelinckx en mevrouw Cecile Machtelinckx, ingevolge een verkavelingsvergunning - Schransdreef (GR/2018/0087)
 10. Goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Interrand op 27 juni 2018 (GR/2018/0059)
 11. Goedkeuring van de bepaling van de aanplakplaatsen voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 (GR/2018/0077)
 12. Kennisneming van de eedaflegging van de algemeen directeur (GR/2018/0081)
 13. Kennisneming van de eedaflegging van de financieel directeur (GR/2018/0082)
 14. Aanstelling van de vervangers van de algemeen directeur en de financieel directeur bij afwezigheid of verhindering (GR/2018/0084)
 15. Opheffing van de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2012 houdende de gemeentelijke basisschool Overijse: vastleggen capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiodes en vastlegging capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiodes voor de gemeentelijke basisschool Overijse voor het schooljaar 2019-2020 (GR/2018/0076)
 16. Opheffing van de beslissing van de gemeenteraad van 20 juni 2017 houdende de gemeentelijke basisschool Jezus-Eik: vastleggen capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiodes en vastlegging capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiodes voor de gemeentelijke basisschool Jezus-Eik en dit voor het schooljaar 2019-2020 (GR/2018/0073)
 17. Opheffing van de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2012 houdende de gemeentelijke kleuterschool Lotharingenkruis Maleizen: bekendmaking capaciteitsbepaling en vastleggen inschrijvingsperiodes en vastlegging capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiodes voor de gemeentelijke kleuterschool Lotharingenkruis Maleizen voor het schooljaar 2019-2020 (GR/2018/0075)
 18. GITO-Overijse: opheffing huidig schoolreglement en goedkeuring nieuw schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 (GR/2018/0080)
 19. Kennisneming van de besluiten van de brandweerzoneraad Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant van 25 april 2018 (GR/2018/0069)

Extra

    20. Aanvullend agendapunt - Overijse sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie (GR/2018/0088)


Besloten

 1. Vaststelling van de salarisschaal van de gemeentesecretaris en de algemeen directeur (GR/2018/0083)
 2. Vaststelling van de salarisschaal van de financieel directeur (GR/2018/0085)

Contact