Gemeente Overijse

Navigatie

Verzoekschrift aan de organen van de gemeente

Wat?

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad en alle andere organen van de gemeente in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Deze vraag moet duidelijk omschreven zijn.

 

De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Terug naar boven

Voorwaarden

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

  • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  • het louter een mening is en geen concreet verzoek;
  • als de vraag anoniem, zonder vermelding van voornaam en naam en adres, werd ingediend;
  • het taalgebruik beledigend is.

Terug naar boven

Procedure

  • Het verzoek wordt schriftelijk ingediend.
  • De voorzitter van de gemeenteraad maakt de ontvankelijkheidsbeoordeling voor de gemeenteraad. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
  • De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift voor de gemeenteraad op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens veertien dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
  • De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
  • De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
  • De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Terug naar boven

Regelgeving

Art. 201-204 van het gemeentedecreet en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Terug naar boven

Contact