Gemeente Overijse

Verkavelingsaanvraag

Wat?

Wanneer je een perceel wenst te (her)verdelen in een aantal kleinere percelen met de bedoeling deze in te richten als bouwgronden voor verkoop, dan heb je hiervoor een verkavelingsvergunning nodig. Voordat je de verkavelingsaanvraag indient, is overleg met de dienst Ruimtelijke Ordening aan te raden.
Nadat het college van burgemeester en schepenen de vergunning heeft verleend, kunnen de kavels als bouwgrond te koop worden gesteld. Indien het gaat over een verkaveling met aanleg van nieuwe wegen, kunnen de kavels pas te koop worden gesteld wanneer de voorgeschreven wegeniswerken zijn uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen zijn verschaft.

Terug naar boven

Voorwaarden

Je moet eigenaar zijn van de gronden of de toestemming hebben van alle eigenaars om een verkavelingsvergunning te kunnen aanvragen.
Hoe je daar mag bouwen verschilt naargelang de ligging in de gemeente Overijse.
Vaak leggen specifieke voorschriften beperkingen op.
Informeer je dus altijd op voorhand bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Terug naar boven

Procedure

Stel je dossier samen.
Vul hiervoor het standaard aanvraagformulier in en volg de verplichte dossiersamenstelling.
Een dossier bestaat altijd uit documenten en plannen.
De documenten (nota's, foto's, ...) breng je in zesvoud binnen.
Breng ook zes (sets) plannen mee.
Soms zijn nog meer exemplaren van het dossier/de plannen nodig.
Dit is afhankelijk van de grootte en de impact van de aanvraag.
In vele gevallen dient de strook grond gelegen voor de voorziene rooilijn gratis afgestaan te worden aan de gemeente. Voor de indiening van de verkavelingsaanvraag neem je best contact met de dienst Openbare Werken.
Kom hiervoor gerust langs, de medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening helpen je graag met de dossiersamenstelling.

Bij het binnenbrengen van je dossier aan loket 2, krijg je een afgiftebewijs.
Je mag het dossier ook opsturen, maar doe dit wel aangetekend.
Je ontvangt het volledigheids- en ontvankelijkheidsbewijs, als alles in orde is.
Dit betekent dat de procedure loopt.
Samen met dit document krijg je ook de naam van je dossierverantwoordelijke, je dossiernummer en de dossierkosten meegedeeld.

 

Als het dossier niet in orde is, loopt de procedure niet.
Dienst Ruimtelijke Ordening contacteert je dan telefonisch of per brief.
Je komt best langs aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening om het probleem uit te klaren.

Wat gebeurt er als je dossier volledig en ontvankelijk is?

Er komt een openbaar onderzoek dat 30 dagen duurt.
De aanpalende eigenaars van het te verkavelen goed krijgen een brief waarin staat wat er gaat gebeuren.
Je moet ook een gele affiche ophangen op de plaats van de werken.

De dossierverantwoordelijke vraagt, als het nodig is, advies bij de betrokken instanties.
Zij hebben 30 dagen de tijd om hun advies door te geven.

 

Na openbaar onderzoek en adviezen, wordt het dossier voorgelegd aan Ruimte Vlaanderen. Daar heeft men 30 dagen de tijd om het dossier te bestuderen.

 

Binnen 150 dagen vanaf de datum van volledig- en ontvankelijkheid neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.

 

Je ontvangt de beslissing via aangetekende zending.
De beslissing kan een vergunning zijn, met of zonder voorwaarden.
Je kan ook een weigering krijgen.
Je mag dan de werken geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren.
Ga je hiermee niet akkoord, kan je in beroep gaan bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, tegelijkertijd dient een afschrift van het beroep aan de gemeente bezorgd.
Om in beroep te gaan volg je exact de verplichte beroepsprocedure.


Procedure na vergunning

Wanneer je de verkavelingsvergunning krijgt, moet je dit nog 30 dagen bekendmaken door aan te plakken.
Hang hiervoor de vergunning op aan de plaats waarover het gaat.
Laat dit aan de dienst Ruimtelijke Ordening weten door het document "mededeling aanplakking bekendmaking", ook bij de vergunning gevoegd, ingevuld en ondertekend terug te bezorgen per post of door het af te geven aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening.

 

Een verkavelingsvergunning vervalt in bepaalde situaties.

 

Je kan gronden in een verkaveling pas verkopen nadat de notaris een verkavelingsakte heeft opgesteld.
Hiervoor vraagt de notaris een attest aan bij de gemeente.
Gemeente Overijse kan pas een gunstig attest afleveren als aan de (eventuele) voorwaarden uit de vergunning voldaan is of bewezen wordt dat hieraan voldaan zal worden.

 

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Verkavelingsdossier.

Terug naar boven

Contact

  • Ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondbeleid en huisvesting

    Begijnhof 17
    3090 Overijse

    Vandaag gesloten

    Meer openingsuren