Gemeente Overijse

Taxivergunning of voertuigen voor verhuren met bestuurder

Wat?

Wie een taxidienst wil uitbaten of voertuigen wil verhuren met bestuurder moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatie gebeurt. Deze vergunning is maximum vijf jaar geldig.

Terug naar boven

Voorwaarden

Personen of rechtspersonen die aan alle administratieve voorwaarden voldoen en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit kunnen een vergunning krijgen.

Er is een subtiel verschil tussen een taxidienst en een dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder. Alles hangt af van de dienstverlening die aangeboden wordt.

Om een vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder aan te vragen dient het volgende nageleefd te worden :

 • een dienstverlening van minstens drie uur. Dit kan in ofwel één rit of met een combinatie van verschillende ritten
 • er dient voorafgaandelijk een registratie van de ritten te zijn op de maatschappelijke zetel van de onderneming
 • er moet steeds een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden. Deze moet aan boord van het voertuig zijn tijdens het uitvoeren van de dienst. De ondertekening dient te gebeuren voor de klant instapt
 • de betaling gebeurt nooit bij het uitstappen, maar achteraf door middel van een factuur. De betalingsbewijzen worden bijgehouden

In alle andere situaties dien je over een taxivergunning en taxivoertuig te beschikken.

Sinds 1 juli 2011 dienen alle taxi's of gecombineerde taxi-verhuren van voertuigen met bestuurder zijn uitgerust met een speciale nummerplaat (TX).

Terug naar boven

Procedure

Het aanvraagformulier (formulier aanvraag taxivergunning of aanvraag dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB) kan afgehaald worden bij de dienst Burgerzaken aan loket 10.

 

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder of uitbater
 • uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen
 • een uittreksel uit het strafregister van de uitbater of de zaakvoerder dat maximum drie maanden oud is
 • een attest van de kas van zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
 • de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken waarvoor een vergunning wordt gevraagd (aankoop-, leasing- of bestelbonnen)
 • kentekenbewijzen op naam van de aanvrager
 • aankoopfacturen, leasingcontracten of bestelbonnen op naam van de aanvrager
 • een geldig keuringsbewijs voor bezoldigd personenvervoer voor alle voertuigen
 • een verklaring waarbij de uitbater zich verbindt tot mededeling van de identiteit van de chauffeur(s) die hij in dienst zal nemen en een uittreksel van het strafregister voor elk van hen
 • een geldig rijbewijs voor bezoldigd vervoer
 • een uitbater van vreemde nationaliteit, niet behorend tot een EU-land, moet bovendien de
 • beroepskaart uitgereikt door de minister van middenstand, voorleggen
 • een tewerkgestelde chauffeur van vreemde nationaliteit, niet behorend tot een EU-land, moet beschikken over een arbeidskaart
 • het voertuig moet uitgerust zijn met een taxameter met al de goedgekeurde tarieven
 • het voertuig wordt uitgerust met een geplastificeerde kaart opgemaakt door het gemeentebestuur

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

De nieuwe aanvragen en vergunningen kosten 10,00 EUR.

Terug naar boven

Regelgeving

Het decreet op de basismobiliteit, decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het

personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, met

latere wijzigingen (B.S. 21 augustus 2001).

Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 augustus 2003), gewijzigd op 18 juni 2010.

Gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2009.

Omzendbrief 10 juni 2011 aangaande gemeentefiscaliteit.

Terug naar boven

Contact