Horizon+: provinciaal ruimtelijk ordeningsplan (PRUP) en gemeentelijke verordening

Binnenkort bepaalt een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) hoe je mag bouwen in Overijse. De provincie stelt met ‘Afbakening woonkernen Horizon+’ een nieuw plan op voor de woongebieden van Overijse, Tervuren en Sint-Genesius-Rode. Momenteel loopt het openbaar onderzoek hiervoor, en ook voor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Woonkernen Horizon+’.

Bouwen in de toekomst

Mag je op elk woongebied in Overijse appartementen zetten? Hoe kan je nog gronden verkavelen? Momenteel zijn de regels daarrond nog gebaseerd op een gewestplan uit de jaren zeventig. Hoog tijd dus voor een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Dat is een officieel document dat bepaalt waar, hoe en waarvoor er gebouwd mag worden in Overijse. Het bepaalt hoe je straat, wijk en dorp er in de toekomst zullen uitzien. Alle bouwvergunningen worden aan dit plan getoetst.

De provincie Vlaams-Brabant stelt momenteel één provinciaal RUP (PRUP) op voor Overijse, Tervuren en Sint-Genesius-Rode. Dat zal verhelderen hoe er in de toekomst aan woningbouw mag worden gedaan in de gebieden die vandaag al voor wonen bestemd zijn in Overijse.
De gemeenten bouwen op hun beurt verder op dit PRUP en verfijnen het op lokaal niveau aan de hand van een stedenbouwkundige verordening.

Belangrijk: voor lopende bouwprojecten verandert er niets. De nieuwe regels zullen in de loop van 2024, na goedkeuring van beide plannen, pas van kracht worden. Het plan wijzigt niet waar je wel of niet mag bouwen, dat blijft zoals voorheen.

Ontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

De provincieraad stelde het ontwerp van PRUP ‘Afbakening woonkernen Horizon+’ op 19 december 2023 voorlopig vast. Naar aanleiding van de voorlopige aanpak loopt een openbaar onderzoek van 8 januari tot en met 7 maart 2024. De uitgebrachte adviezen en bezwaren tijdens dit openbaar onderzoek worden behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO), die een advies formuleert aan de provincieraad over de al of niet aanpassing van het plan. De provincieraad stelt vervolgens het plan definitief vast.

Op de website van de provincie kan je lezen hoe je suggesties, opmerkingen en bezwaren kan overmaken.

Alle documenten van het ontwerp van Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen geraadpleegd worden op deze pagina en via de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

De documenten kunnen ook ingekeken worden bij de dienst Omgeving (in AC De Vuurmolen, Begijnhof 17) na afspraak via het omgevingsloket en dit tijdens de openingsuren.

(Deels) opheffen van verkavelingen als extra doelstelling van het Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan

Onderstaande informatie is enkel voor mensen die een brief kregen van gemeente Overijse als eigenaar van een lot in een (deels) op te heffen verkaveling in kader van de goedkeuringsprocedure van het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening woonkernen Horizon+’:

De gemeente of provincie is niet wettelijk verplicht om de eigenaars individueel op de hoogte te brengen van de ophef van de verkavelingen, maar hield eraan om dit toch uitdrukkelijk aan te kondigen. Wij willen mensen er zo op attent maken dat dit voornemen is opgenomen in het ontwerp van provinciale RUP en meegeven dat eventuele bezwaren hiertegen kunnen worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek over het provinciale RUP.

Ook willen wij deze aankondiging gebruiken om na te kijken of er bijzondere situaties zijn waar wij kennelijk onvoldoende rekening mee hebben gehouden. Het gaat immers over vele honderden verkavelingsdossiers en nog meer betrokken percelen.

De Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening voorziet dat een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) bestaande voorschriften kan opheffen. De gemeente Overijse vroeg de provincie om te evalueren welke verkavelingsvergunningen kunnen opgeheven worden. Dit dient vooral om de administratieve procedure van de toekomstige omgevingsvergunningsaanvragen te verlichten.

Het is wel belangrijk hier te vermelden dat er enkele principes werden vastgelegd bij deze evaluatie: jouw kavel is al bebouwd en de woning ligt in een woonbestemming. Enkel dan wordt de verkaveling opgeheven. Wel is het mogelijk dat er, nadat de verkaveling is opgeheven,  verschillen zullen zijn tussen de (soms heel gedetailleerde) voorschriften van de verkaveling onder meer over hoe de woning, de bijgebouwen, de afsluitingen eruit moeten zien en tussen de meer algemene voorschriften van het gewestplan, een bestaand RUP, het toekomstige provinciale RUP en de stedenbouwkundige verordening. Kavels die niet bebouwd zijn en niet gelegen zijn in een woonbestemming werden niet geselecteerd, deze eigenaars ontvingen dan ook geen brief.

Wat is een verkaveling?

Een verkaveling is een manier om grond in stukken te splitsen in verschillende loten (meestal) voor woningbouw. Aan een verkavelingsvergunning hangt een plan vast met bouwloten (of ‘kavels’), maar ook voorschriften die bepalen hoe je erop mag bouwen: in welke bouwzone, in welke materialen, met welk type dak, de omvang van de tuinhuizen, de aard van de afsluitingen,... Vele van de verkavelingsvergunningen zijn oud: sommige gaan terug tot 1963. De bouwvoorschriften zijn daarom vaak verouderd en heel regelmatig vragen eigenaars afwijkingen van of wijzigingen aan de verkavelingsvergunning. Dit verzwaart vergunningsprocedures voor eigenaar én gemeente.

Ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Woonkernen Horizon+’

Parallel met het PRUP maakt de gemeente een stedenbouwkundige verordening ‘Woonkernen Horizon+’ op waarvoor de officiële goedkeuringsprocedure nog moet starten. Onder voorbehoud van goedkeuring door het schepencollege zal voor dit ontwerp een openbaar onderzoek lopen van 7 februari tot en met 7 maart 2024.

De uitgebrachte adviezen en bezwaren tijdens dit openbaar onderzoek worden behandeld door het college van burgemeester en schepen. Na verwerking van de adviezen en bezwaren stelt de gemeenteraad de (eventueel aangepaste) verordening definitief vast.

Alle documenten van de verordening zullen tijdens het openbaar onderzoek op deze pagina gepubliceerd worden en kunnen ook via de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid bekeken worden. 

Het ontwerp kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek ook ingekeken worden bij de dienst Omgeving (in AC De Vuurmolen, Begijnhof 17) na afspraak via het omgevingsloket en dit tijdens de openingsuren.

Heb je opmerkingen, suggesties of bezwaren? Bezorg ze ons tijdens het openbaar onderzoek van 7 februari 2024 tot en met 7 maart 2024.

  • Via dit online formulier (vanaf 7 februari): https://www.overijse.be/eloket/detail/365/openbaar-onderzoek-horizon 
  • Per brief met een aangetekend schrijven aan het College van burgemeester en schepenen, Begijnhof 17, 3090 Overijse
  • Afgeven aan het onthaal: overhandig tegen ontvangstbewijs jouw input op het gemeentehuis, Begijnhof 17 in Overijse

Onderzoek naar milieu-effecten

Tijdens de goedkeuringsprocedure wordt door het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving op basis van een adviesronde ook onderzocht of de nieuwe stedenbouwkundige verordening negatieve gevolgen voor het milieu kan veroorzaken en of de opmaak van een plan-milieueffectenrapport nodig is.

Infomoment

Over beide plannen wordt er infoavond georganiseerd op 19 februari in Cultuurcentrum Den Blank om 19 uur.
De infosessie start met een algemene toelichting en vervolgens kan je individueel vragen stellen aan onze medewerkers over het PRUP en de gemeentelijke verordening.

Documenten

  • Alle documenten van het voorontwerp van Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen geraadpleegd worden op Provinciale uitvoeringsplannen in procedure en via de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid Vlaamse plannen en verordeningen zoeken
  • Alle documenten van het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zullen na de voorlopige vaststelling worden gepubliceerd op deze pagina
  • Een opname van de presentatie over de gemeentelijke verordening die ook getoond zal worden op het infomoment van 19 februari 2024
  • In de De Overijsenaar januari/februari 2024 vind je ook een artikel over het provinciaal RUP en de gemeentelijke verordening.

Wat voorafging

Start- en procesnota

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 7 juli 2022 ingestemd met de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening woonkernen Horizon+’. Deze startnota was gedurende zestig dagen ter inzage in te kijken en in het gemeentehuis van Tervuren, Overijse en Sint-Genesius-Rode. De documenten zijn nog steeds digitaal hier te raadplegen. Deze publieke consultatie liep van 1 september 2022 tot en met 31 oktober 2022.

Naast de startnota stelt de deputatie ook een procesnota beschikbaar. De procesnota geeft aan hoe het planningsproces zal verlopen en zal gedurende dit proces regelmatig worden bijgewerkt en zal tevens bekendgemaakt worden via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.

Op donderdag 8 september vond een infomarkt plaats in de grote zaal van vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. Experten gaven toelichting over de startnota met doelstellingen van het PRUP. Ze vertelden ook wat de volgende stappen zijn om tot een plan met afgebakende zones en voorschriften te komen. Onderaan deze pagina vind je onze infoborden terug met uitleg over het project.

Voorontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) en aanzet gemeentelijke verordening

Op donderdag 28 september vond een gratis infomoment plaats over het nieuwe Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) en de bijhorende gemeentelijke verordening. 

Tijdens het infomoment werden de principevoorschriften uit de gemeentelijke verordening en het voorontwerp van het PRUP voorgelegd. Je ontdekte er in welke zones de gemeente voorlopig opgedeeld wordt en welke bijhorende nieuwe regels over bouwen en renoveren er op tafel liggen. Die regels gaan over ontharding, bijbouwen, het verkavelen van gronden en nog veel meer. 

Horizon+

De opmaak van het nieuwe PRUP maakt deel uit van Horizon+, een provinciaal project dat de verbinding tussen het Zoniënwoud en de omliggende Vlaams-Brabantse gemeenten wil versterken. Het PRUP helpt daarbij door open ruimte te vrijwaren en het groene karakter van Overijse te beschermen.

Contact

ruimtelijkeplanning@overijse.be

Documenten