Woonproject Solheide

Solheide: nieuwbouwproject met 16 woningen te koop.

Op het domein tussen Solheide en de Korenarenstraat, zal de gemeente Overijse 16 moderne ‘bijna-energieneutrale’ serrrewoningen ontwikkelen. De toewijzing van deze woningen gebeurt via een puntensysteem: er wordt voorrang gegeven aan kandidaat-koper(s) die een sterke maatschappelijke, economische en socioculturele binding met Overijse kunnen aantonen. De kandidaat met de hoogste puntenscore krijgt als eerste de kans om een keuze te maken uit de beschikbare woningen. De werken zullen starten in de zomer van 2022 en de oplevering wordt verwacht tegen december 2023.

Kandidaten kunnen zich inschrijven vanaf 17 januari 2022 tot en met 28 februari 2022. Daarna worden alle ingediende dossiers voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De dossiers worden dan beoordeeld op basis van de behaalde punten volgens de toewijzingscriteria.

Omschrijving

De woningen maken deel uit van een woonerf waarin de nodige aandacht wordt geschonken aan groen, open ruimte, de waterhuishouding, specifieke fauna en flora. De gemeente doet dat in samenwerking met B&R Bouwgroep. Er zullen in totaal 16 woningen ontwikkeld worden:

 • Vier woningen met vier slaapkamers, een diepte van 12m en een bruto oppervlakte van +/- 184m². De prijzen zijn vanaf € 539.880,2 tot € 555.521,98.
 • Acht woningen met drie slaapkamers, een diepte van 9.5m en een bruto oppervlakte van +/- 145m². De prijzen zijn vanaf € 500.735,03 tot € 535.666,74.
 • Vier woningen met drie slaapkamers, een diepte van 9.5m en een bruto oppervlakte van +/- 145m². Deze woningen worden aangeboden onder de marktprijs. De gemeente Overijse wil met deze vier woningen tegemoet komen aan de nood aan betaalbare gezinswoningen in onze gemeente. De prijzen van deze woningen liggen tussen de € 387.571,02 en de € 399.326,89. Deze vier woningen zijn voorbehouden voor gezinnen die onder een bepaalde inkomensgrens zitten en hiervoor gelden ook extra voorwaarden die opgenomen zullen worden in de verkoopovereenkomst.

De volledige beschrijving van de uitvoering en de afwerking van de woningen is te vinden in het "Verkooplastenboek". Deze kan je samen met de technische plannen en de prijzenlijst onderaan de pagina downloaden.

Toewijzingsprocedure en rangschikking

 • Er wordt een openbare procedure gehouden, zodat alle geïnteresseerden gelijke kansen krijgen.
 • Om in aanmerking te komen, moet je je kandidaat stellen door binnen de opgegeven termijn een volledig dossier in te dienen.
 • Een toewijzingscommissie zal de inschrijvingen beoordelen op basis van de toewijzingsvoorwaarden: zie hieronder.
 • De verkoop zal worden toegewezen aan de kandidaat die volgens de toewijzingsvoorwaarden het best gerangschikt is.
 • Kandidaat-kopers komen in aanmerking om maximaal één woning te kopen.
 • De toewijzing van de appartementen zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen tegen begin maart 2022.
 • De definitieve toewijzing zal plaatsvinden in maart 2022.

Kandidaatstelling

Dien je kandidatuur en alle vereiste documenten ten laatste op 28 februari 2022 ingevuld in bij het Lokaal Bestuur Overijse:

 1. Dat kan digitaal via de vragenlijst in het E-loket.
 2. Dat kan door een volledig dossier te bezorgen aan het onthaal van AC De Vuurmolen, waar je een ontvangstbevestiging krijgt.
 3. Dat kan door een volledig dossier per post te bezorgen aan:

Het college van burgemeester en schepenen, Begijnhof 17, 3090 Overijse - Ter attentie van de dienst Vastgoed en Contractbeheer.

De in deze infobrochure vervatte timing en vermelde data zijn indicatief. Hiervan kan op een gemotiveerde wijze afgeweken worden. Het gemeentebestuur behoudt het recht ten allen tijde de vooropgestelde kalender aan te passen daar deze enkel richtinggevend is.

Welke documenten moet je indienen als kandidaat-koper?

 1. Een ingevulde vragenlijst. Deze vind je onderaan bij 'Documenten' voor de geprinte versie en in het E-loket voor de digitale versie.
 2. Een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart.
 3. Een attest van woonst met historiek van adressen. Dit kan je aanvragen bij de dienst Burgerzaken.
 4. Een attest van de gezinssamenstelling. Dit kan je aanvragen bij de dienst Burgerzaken 
 5. Een bewijs dat de hoofdzetel of de vestiging van je werkgever zich bevindt in de Druivenstreek.
 6. Een kopie van je laatste loonfiche.
 7. Een kopie van het meest recente aanslagbiljet personenbelasting. Het aanslagbiljet heeft betrekking op de inkomsten van maximaal drie jaar voorafgaand aan de toepassing.
 8. Een ondertekende motivatiebrief. Hierin toon je o.a. je interesse in het wooncomplex, je band met Overijse, je schetst je gezinssituatie, licht je hobby's toe, je omschrijft je job en je betrokkenheid bij het sociaal leven in Overijse.
 9. Eventueel inschrijvingsbewijs aan de onderwijsinstelling waar kinderen naar school gaan.
 10. Het formulier M ingevuld (deze vind je onderaan bij "Documenten"):
 11. Een ingevuld 'formulier B' (deze vind je onderaan bij 'Documenten'):
 • Vul jouw gegevens in op 'formulier B' en bezorg het voor de verdere invulling aan het Registratiekantoor in Halle via rzsj.kantoor.halle@minfin.fed.be.
 • Kostprijs: 5 euro.
 • Doorlooptijd: 3 weken.

Indien de kandidaat-koper een woning koopt met partner, dienen beide personen een volledig dossier over te maken. Dit wil zeggen dat het Lokaal Bestuur Overijse de hierboven vermelde documenten van alle partijen dient te krijgen.

Alle communicatie (zowel in woord als in schrift) tussen de betrokken partijen zal in het Nederlands gebeuren. De inschrijving dient op straffe van nietigheid te worden opgesteld in het Nederlands.

Toewijzingsvoorwaarden

 • De kandidaat-koper die een sterke maatschappelijke of sociaaleconomische binding heeft met de Druivenstreek, heeft een absolute voorrang op de koop van de woningen. 
 • De kandidaat-koper is minstens 18 jaar.
 • De kandidaat-koper is ingeschreven in de bevolkingsregisters.
 • Eén van de kandidaat-koper(s) dient op het kandidaatstellingsformulier op eer te verklaren dat hij/zij beschikt over een taalvaardigheid van het Nederlands dat overeenstemt met niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen, of indien dat niet is, dat hij/zij bereid is om binnen een jaar nadat hij/zij eigenaar is geworden een Nederlandse taalcursus te volgen.
 • De kandidaat-koper en zijn/haar gezinsleden:
  • met een eigendom, zijnde eigenaars van ofwel een bouwgrond ofwel een woning met een KI (kadastraal inkomen) hoger dan 125 EUR, zijn principieel uitgesloten van elke aankoop. 
  • die toch over een eigendom beschikken, kunnen in aanmerking komen op de uitdrukkelijke opschortende en ontbindende voorwaarde dat de kandidaat zijn/haar eigendom heeft verkocht binnen de 12 maanden na ondertekening van deze overeenkomst.
 • Kandidaat-kopers hebben een minimaal netto gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van 12.500 EUR. Je kan dit minimuminkomen aantonen met het meest recente aanslagbiljet of loonfiche, of met alle andere middelen die voorhanden zijn.
 • Voor de kandidaat-koper die over een inkomen beschikt dat lager is dan een minimaal belastbaar jaarinkomen van 12.500,00 EUR, kan door het college van burgemeester en schepenen een afwijking op deze regel worden toegekend, indien blijkt dat het jaarinkomen op het moment van de koopovereenkomst gelijk of hoger ligt dan de vastgelegde minimum grens.
 • Kandidaat-kopers die in aanmerking willen komen voor één van de vier woningen die onder de marktprijs worden aangeboden moeten ook voldoen aan de voorwaarde van een netto gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van maximaal:
  • voor alleenstaande zonder personen ten laste: 50.000 EUR
  • voor alleenstaande met minstens 1 persoon ten laste: 75.000 EUR
  • voor wettelijk of feitelijk samenwonenden en gehuwden: 75.000 EUR, per persoon ten laste te verhogen met 4.000 EUR

Puntensysteem op basis van maatschappelijke, economische en socioculturele binding

Voorwaarde

Aantal punten

is sinds drie jaar onafgebroken woonachtig in Overijse

20

heeft voordien minstens drie jaar in Overijse gewoond20
heeft tot de leeftijd van 18 jaar in Overijse gewoond20
heeft steeds in Overijse gewoond

20

verricht zijn werkzaamheden waaruit het hoofdzakelijk beroepsinkomen voortspruit in de Druivenstreek of in de aangrenzende Vlaams-Brabantse gemeenten20
is lid van een vereniging aangesloten bij een van de erkende adviesraden van Overijse20
participeert in duidelijke mate in het socio-cultureel leven van Overijse wat blijkt uit meerdere aanwezigheden per jaar aan diverse publieke manifestaties al of niet door het gemeentebestuur ingericht20
schoolplichtige kinderen zijn, op het ogenblik van de    eerste aanvraag tot het sluiten van de koopovereenkomst,  ingeschreven aan een school uit Overijse20
de beoordeling van de motivering die de kandidaat bij zijn inschrijving heeft gevoegd10
is gehuwd of samenwonend10
per kind van de kandidaat-koper (met een maximum van 20 punten)05

Verkoopvoorwaarden in de verkoopovereenkomst van de twaalf woningen tegen de marktprijs

In de verkoopovereenkomst zullen de volgende verplichtingen en bepalingen worden opgenomen voor de verkoop van de twaalf woningen die tegen de marktprijs worden aangeboden. Deze zijn van toepassing tot 15 jaar na het verlijden van de eerste notariële akte.

Verplichtingen voor de kopers

 1. Domicilie en hoofdverblijfplaats
  De koper verbindt er zich toe om binnen een periode van één (1) jaar te rekenen vanaf de datum van de voorlopige oplevering of binnen het jaar te rekenen vanaf het verlijden van de notariële akte zijn domicilie te nemen in het aangekochte goed en er effectief en gewoonlijk te verblijven als volle eigenaar. Wanneer de koper om welke reden ook deze verbintenis niet naleeft dient hij/zij het college van burgemeester en schepenen hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.
 2. Informatieplicht
  De koper verbindt er zich toe het gemeentebestuur onmiddellijk en vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van elk voornemen tot vervreemding, overdracht van een zakelijk recht of niet persoonlijke bewoning van het goed.
 3. Advies bij verkoop of verhuur
  De koper verbindt er zich toe het aangekochte goed enkel te verkopen of te verhuren aan personen die voldoen aan de boven gestelde toewijzingsvoorwaarden. De nieuwe kandidaat-koper(s) of kandidaat-huurder(s) dien(t)(en) een volledig dossier in bij het college van burgemeester en schepenen. De toewijzingscommissie geeft advies over de kandidatuur. Het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk of de nieuwe kandidaat-koper(s) of kandidaat-huurder(s) voldoen aan de minimum criteria zoals bepaald in de toewijzingsvoorwaarden. 

Bepaling bij niet-naleving van de verplichtingen

 • Compensatieregeling bij verkoop of verhuur aan een persoon die niet voldoet aan de verkoopsvoorwaarden.
  • Bij verkoop
   Indien de kandidaat-koper(s) niet voldoe(t)(n) aan boven gestelde verkoopsvoorwaarden (zie IV) zal de verkoper een compensatie verschuldigd zijn aan het gemeentebestuur gelijk aan 50 % van de actueel geraamde verkoopwaarde op basis van het verslag opgemaakt door een onafhankelijke beëdigd landmeter (MSOG).
  • Bij verhuur
   Indien de kandidaat-huurders niet voldoen aan de boven gestelde verkoopsvoorwaarden (zie IV) zal de verhuurder een compensatie per maand verschuldigd zijn aan het gemeentebestuur, gelijk aan 50 % van de actueel geraamde huurwaarde op basis van het verslag opgemaakt door een onafhankelijke beëdigd landmeter (MSOG).
 • Bij miskenning van de meldingsplicht (zie verplichtingen van de kopers). zal het gemeentebestuur bij verhuur een compensatie opeisen van alle huurinkomsten gedurende de periode van miskenning gebaseerd op de actuele huurwaarde bepaald op basis van het verslag opgemaakt door een onafhankelijke beëdigd landmeter (MSOG). De koper is verplicht om een geregistreerde huurovereenkomst over te maken aan het gemeentebestuur.

De tweede, derde en latere koper die aldus, met goedkeuring van de toewijzingscommissie en na door het college van burgemeester en schepenen, eigenaar wordt van het goed, treedt in de plichten van de oorspronkelijke koper. Iedere kandidaat-koper dient steeds aan de oorspronkelijk opgelegde toewijzingscriteria te voldoen en moet gescreend worden door de toewijzingscommissie.

Voorkooprecht

Het gemeentebestuur beschikt over een voorkooprecht gedurende 30 jaar vanaf het verlijden van de eerste notariële akte. Daartoe zal de instrumenterende notaris, gelast met de verkoop van het onroerend goed het voorkooprecht aanbieden aan het gemeentebestuur of haar rechtsopvolgers, en dit bij aangetekend schrijven. Binnen een termijn van twee maanden na datum van aangetekend schrijven dienen de begunstigden van het voorkooprecht mede te delen, eveneens door het verzenden van een aangetekend schrijven aan de instrumenterende notaris, dat zij hun voorkooprecht uitoefenen. In voorkomend geval zijn zij gerechtigd het onroerend goed aan te kopen tegen de prijs en de voorwaarden bepaald in de verkoopovereenkomst, welke gesloten werd tussen de oorspronkelijke koper en de eventuele nieuwe koper van het onroerend goed.

Verkoopvoorwaarden in de verkoopovereenkomst van de vier woningen onder de marktprijs

In de verkoopovereenkomst zullen de volgende verplichtingen en bepalingen worden opgenomen voor de verkoop van de vier woningen die onder de marktprijs worden aangeboden.

Verplichtingen voor de kopers

 1. Domicilie
  De koper verbindt er zich toe om binnen een periode van één (1) jaar te rekenen vanaf de datum van de voorlopige oplevering of binnen het jaar te rekenen vanaf het verlijden van de notariële akte zijn domicilie te nemen in het aangekochte goed en er effectief en gewoonlijk te verblijven als volle eigenaar.
 2. Hoofdverblijfplaats
  De koper verbindt zich tot het effectief en gewoonlijk verblijven als volle eigenaar van het gekochte goed gedurende een termijn van vijftien (15) jaar ingaande op datum van het verlijden van de notariële akte. Indien slecht één van de personen die deel uitmaken van de contracterende partij die in de notariële akte aangeduid worden als ‘de koper’, deze verbintenis naleeft is aan deze verplichting voldaan.
 3. Vervreemdingsverbod
  Het is de koper verboden gedurende voormelde termijn van vijftien jaar, het goed te vervreemden of op gelijk welke wijze zakelijke rechten over te dragen aan een derde.
 4. Verhuurverbod
  Het is de koper verboden gedurende voormelde termijn van vijftien jaar, het goed te verhuren - geheel of gedeeltelijk- of op enige andere wijze niet persoonlijk te bewonen.
 5. Informatieplicht
  De koper verbindt er zich toe het gemeentebestuur onmiddellijk en vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van elk voornemen tot vervreemding, overdracht van een zakelijk recht of niet persoonlijke bewoning van het goed.

Bepaling bij niet-naleving van de verplichtingen

 • Recht van wederinkoop en optie tot aankoop.

  Wanneer de koper, om welke reden dan ook, één van de verplichtingen zoals hiervoor vermeld, niet volledig naleeft of niet volledig heeft nageleefd, geheel of gedeeltelijk, zal het gemeentebestuur ambtshalve het recht van wederinkoop uitoefenen gedurende een termijn van vijf jaar ingaande vanaf de datum van de notariële akte. Met optie tot aankoop tot 15 jaar na aankoop. 

  Het goed wordt teruggenomen tegen de oorspronkelijke verkoopprijs vermenigvuldigd met de op datum van de verkoop geldende ABEX-index. Deze geïndexeerde verkoopprijs wordt verminderd met een percentage vetusteit van 2% per jaar. 

  Van de aldus vastgestelde prijs van wederinkoop worden in mindering gebracht:
  • een forfaitair bedrag van 1.500 EUR als vergoeding voor de gemaakte administratieve kosten
  • de aktekosten die het gemeentebestuur dient te betalen omwille van de terugname van het onroerend goed.

De oorspronkelijke aktekosten, leningskosten en registratierechten, betaald door de kopers, worden niet terugbetaald. Noch enige andere gemaakte kosten door de koper.

Rekening houdend met de rechtmatige belangen van de hypothecaire schuldeisers die een lening toegestaan hebben tot gehele of gedeeltelijke betaling van de verkoopprijs, gaat het gemeentebestuur de verbintenis aan slechts tot wederinkoop over te gaan na integrale terugbetaling, in hoofdsom, interesten en bijhorigheden:

 1. van de bedragen die op dat ogenblik verschuldigd blijven aan de hypothecaire schuldeisers die in eerste rang zijn ingeschreven;
 2. van de bedragen die op dat ogenblik verschuldigd zijn aan de hypothecaire schuldeisers die ingeschreven zijn in verdere rang voor zover het gaat om openbare besturen, openbare kredietinstellingen of organismen die afhangen van of onderworpen zijn aan het toezicht; alsook kredietinstellingen die erkend zijn in uitvoering van de wetgeving, betreffende het aankopen of bouwen van sociale koop-of huurwoningen-appartement;
 3. van verder in rang ingeschreven andere hypothecaire schuldeisers in mindering van hun schuldvordering
 • Compensatieregeling bij verkoop of verhuur 

Wanneer de koper om welke reden ook de verplichtingen voor de kopers niet naleeft dient hij/zij het college van burgemeester en schepenen hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

Indien er sprake is van overmacht, wat door het college van burgemeester en schepenen dient te worden beoordeeld, kan de eigenaar van de woning, na voorafgaande goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, de woning:

  • Verkopen tegen een geplafonneerde verkoopprijs die maximaal gelijk mag zijn aan de geïndexeerde oorspronkelijke aankoopprijs. De oorspronkelijke aankoopprijs zal worden geïndexeerd volgens de ABEX-index. Als basis wordt het indexcijfer van de datum van het verlijden van de oorspronkelijke notariële akte genomen. De nieuwe kandidaat-koper(s) moet(en) voldoen aan bovengestelde verkoopsvoorwaarden (zie 1.2) en zal de resterende periode van de eigendoms- en bewoningsplicht moeten overnemen. De kandidaat-koper(s) dien(t)(en) een volledig dossier in bij het college van burgemeester en schepenen. De toewijzingscommissie geeft advies over de kandidatuur. Het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk of de kandidaat-koper(s) voldoen aan de voorwaarden.
  • Verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Indien er geen sprake is van overmacht, wat door het college van burgemeester en schepenen dient te worden beoordeeld, kan de eigenaar van de woning:

  • Verkopen aan de marktprijs en betaalt 100 % van de meerwaarde die men bekomt door de woning te verkopen. Dit percentage van 100 % mag worden verminderd met 6,66 % (=100/15 %) voor ieder vol jaar dat de eigendoms- en bewoningsplicht werd nageleefd. De meerwaarde wordt vastgesteld door van de verkoopprijs de kosten van tekoopstelling in mindering te brengen, evenals de oorspronkelijke aankoopprijs, de niet recupereerbare kosten verbonden aan de koop (met uitzondering van de kosten verbonden aan de financiering) en eventuele kosten van ingrijpende herstellings- en/of aanpassingswerken, voor zover deze werden uitgevoerd overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften en onweerlegbaar kunnen gestaafd worden door facturen. 

   Evenwel beschikt de gemeente Overijse in dit geval over een recht van voorkoop onder de modaliteiten zoals voorzien in artikelen 86 en 87 van de Vlaamse Wooncode. Indien de gemeente Overijse zijn voorkooprecht uitoefent zijn de kopers of hun rechtopvolgers bij wijze van schadevergoeding voormeld percentage van de meerwaarde verschuldigd aan de begunstigde van het voorkooprecht.

   De nieuwe kandidaat-koper(s) moet(en) voldoen aan bovengestelde verkoopsvoorwaarden (zie 1.2). De kandidaat-koper(s) dien(t)(en) een volledig dossier in bij het college van burgemeester en schepenen. De toewijzingscommissie geeft advies over de kandidatuur. Het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk of de verkoop kan plaats vinden.

  • Verhuren mits het betalen van een sanctie gelijk aan het initiële voordeel. De kopers zullen het initiële voordeel dat verleend werd bij de aankoop van de woning (vb. 25.000 EUR) verschuldigd zijn aan de gemeente Overijse. De kandidaat-huurder(s) dien(t)(en) een volledig dossier in bij het college van burgemeester en schepenen. De toewijzingscommissie geeft advies over de kandidatuur. Het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk of de verkoop kan plaats vinden. De koper is verplicht om een geregistreerde huurovereenkomst over te maken aan de ontwikkelingspartner.

De tweede, derde en latere koper die aldus, met goedkeuring van de toewijzingscommissie en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, eigenaar wordt van het goed, treedt in de plichten van de oorspronkelijke koper, met dien verstande dat de bewoningsplicht en het vervreemdingsverbod blijven doorlopen te rekenen vanaf de datum van de eerste oorspronkelijke aankoopakte tussen de ontwikkelingspartner en de eerste kandidaat-koper. Iedere kandidaat-koper dient steeds aan de oorspronkelijk opgelegde toewijzingscriteria te voldoen en moet gescreend worden door de toewijzingscommissie.

Voorkooprecht

Het gemeentebestuur beschikt over een voorkooprecht gedurende 30 jaar vanaf het verlijden van de eerste notariële akte. Daartoe zal de instrumenterende notaris, gelast met de verkoop van het onroerend goed het voorkooprecht aanbieden aan het gemeentebestuur of haar rechtsopvolgers, en dit bij aangetekend schrijven. Binnen een termijn van twee maanden na datum van aangetekend schrijven dienen de begunstigden van het voorkooprecht mede te delen, eveneens door het verzenden van een aangetekend schrijven aan de instrumenterende notaris, dat zij hun voorkooprecht uitoefenen. In voorkomend geval zijn zij gerechtigd het onroerend goed aan te kopen tegen de prijs en de voorwaarden bepaald in de verkoopovereenkomst, welke gesloten werd tussen de oorspronkelijke koper en de eventuele nieuwe koper van het onroerend goed.

Overige informatie

De in deze infobrochure vervatte timing en vermelde data zijn indicatief. Hiervan kan op een gemotiveerde wijze afgeweken worden. Het gemeentebestuur behoudt het recht ten allen tijde de vooropgestelde kalender aan te passen daar deze enkel richtinggevend is.

Alle communicatie (zowel in woord als in schrift) tussen de betrokken partijen zal in het Nederlands gebeuren. De inschrijving dient op straffe van nietigheid te worden opgesteld in het Nederlands.

Geïnteresseerden kunnen vanaf 10 tot en met 17 januari schriftelijke en of telefonische vragen richten aan:

Dienst Vastgoed- en contractbeheer

Telefoonnummer: 02 785 34 47

E-mail: vastgoed_contractbeheer@overijse.be

Afhandeling

Documenten

 • Vragenlijst_Kandidaten_Solheide.pdf
  pdf 244,9 Kb
  Downloaden
 • Formulier M Solheide.pdf
  pdf 187,2 Kb
  Downloaden
 • Formulier B Solheide.pdf
  pdf 22,1 Kb
  Downloaden
 • A3_Verkoopsplan Solheide_Type 12 R pg r.pdf
  pdf 465,4 Kb
  Downloaden
 • A3_Verkoopsplan Solheide_Type 12 R.pdf
  pdf 469,2 Kb
  Downloaden
 • A3_Verkoopsplan Solheide_Type 12 L.pdf
  pdf 482,7 Kb
  Downloaden
 • A3_Verkoopsplan Solheide_Type 9.5 L.pdf
  pdf 562,5 Kb
  Downloaden
 • A3_Verkoopsplan Solheide_Type 12 L pg l.pdf
  pdf 486,6 Kb
  Downloaden
 • A3_Verkoopsplan Solheide_Type 9.5 R.pdf
  pdf 541,2 Kb
  Downloaden
 • 20211215_Woonerf Solheide_verkooplastenboek.pdf
  pdf 969 Kb
  Downloaden
 • 20220112_Prijslijst woningen_Solheide.pdf
  pdf 452,1 Kb
  Downloaden