Archief raadplegen

Algemeen

In principe zijn alle bestuursdocumenten ouder dan 20 jaar zonder beperking raadpleegbaar.

Op bepaalde overheidsdocumenten kan specifieke wetgeving echter strengere termijnen opleggen. Voor onder meer volgende series zijn strengere termijnen van toepassing:

 • Dossiers van persoonlijke aard en documenten die de persoonlijke levenssfeer raken: raadpleegbaar na 100 jaar.
 • Notulen van het college van burgemeester en schepenen: raadpleegbaar na 100 jaar (1 notulenboek wordt beschouwd als 1 document).
 • De registers van de Burgerlijke stand:
  • Overlijdensaktes: openbaar na 50 jaar
  • Huwelijksaktes: openbaar na 75 jaar
  • Geboorteaktes: openbaar na 100 jaar
 • Bevolkingsregisters: openbaar na 120 jaar (deze registers zijn steeds gebundeld per 10 jaar en worden pas openbaar wanneer het integrale register 120 jaar oud is).

   

Aanvraag tot informatie uit de bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar

Zelf opzoeken verrichten (rechtstreekse inzage) in de bevolkingsregisters is niet toegelaten.

Je kan wel een uittreksel uit het bevolkingsregister aanvragen met een genealogisch, historisch of ander wetenschappelijk doel, mits toestemming van de betrokkene of verwante(n) volgens deze rangorde:

 • toestemming van de betrokkene (bij minderjarige: ouders of voogd)
 • bij overlijden van de betrokkene of als deze niet meer gezond van geest is: toestemming van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner
 • bij overlijden van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of als deze niet meer gezond van geest is: toestemming van een afstammeling in de eerste graad (minstens 1 kind of ouder)
 • bij geen kinderen: toestemming van het College van burgemeester en schepenen

Je dient je aanvraag te richten aan de dienst Burgerzaken (burgerzaken@overijse.be).

  

Raadpleging van bestuursdocumenten jonger dan 20 jaar 

In het kader van openbaarheid van bestuur heb je het recht om documenten die de gemeente in haar bezit heeft, in te kijken of er een afschrift van te krijgen. Je mag eveneens uitleg vragen over deze documenten. Dit kan via de procedure Inzagerecht bestuursdocument.

Archief raadplegen

Online

Een deel van de archieven kan online geraadpleegd worden via de archiefcataloog

Het volledige overzicht van de inventarissen kan u raadplegen via het archievenoverzicht.

Ter plaatse

Het archief is enkel op afspraak toegankelijk. 

Heeft u vragen of wenst u een afspraak te maken neem dan contact op met de dienst Informatiebeheer (informatiebeheer@overijse.be).