Attest van immatriculatie

Inhoud

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers, die toekomen in België zonder visum D of zonder  asielaanvraag.
Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf.
Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels maar verblijfsdocumenten.

De attesten van immatriculatie maken het niet mogelijk om vrij te reizen op het grondgebied van de Schengenruimte.

Voorwaarden

Gezinshereniging:

Ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister onder het statuut van gezinshereniging met een Belg of een EU-onderdaan (of niet-EU), tevens de bewijzen (met eventueel legalisaties) van huwelijk of wettelijke samenleving.

Asielaanvraag:

Ingeschreven zijn in het wachtregister onder het statuut van asielzoeker of in afwachting van de beslissing dienst Vreemdelingenzaken Brussel.

Procedure

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Burgerzaken (loket 10) dit af. Het attest van immatriculatie kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.

Wat meebrengen

Gezinshereniging:

De bewijzen van familie- of partnerschap indien gezinshereniging met Belg of EU-onderdaan (bijvoorbeeld een huwelijksakte of geboorteakte ).

Eén recente pasfoto met witte achtergrond.

Asielaanvraag:

Eén recente pasfoto met witte achtergrond.

Kostprijs

5,00 EUR ( niet van toepassing voor de verlening van het attest van immatriculatie)

Regelgeving

Gezinshereniging artikel 40 bis of 40 Ter of artikel 10 bis van de wet van 15 december 1980.

Asiel: in opdracht van de dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse zaken: Migratie en Asiel wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Algemene instructies elektronische vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten – Gecoördineerde versie van 1 december 2010.

Maak een afspraak

Attest van immatriculatie (oranje kaart) - aanvraag / verlengingen