Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen:

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen

De documenten kunnen geraadpleegd worden op volgende websites:

https://www.vlaanderen.be/stikstof-in-vlaanderen

website team MER