Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW, naast het vast bureau, en behandelt alle aanvragen omtrent financiële en sociale dienstverlening. In het bijzonder comité zetelen Overijse2002-N-VA (3 leden), OPENVLDGROENOVERIJSE (2 leden + voorzitter), CD&V (1 lid) en Overijse Plus (2 leden).

Zetels bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Uiterlijk de 61ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen (14 december 2018) maakt de algemeen directeur op de gemeentelijke website bekend hoeveel zetels van het bijzonder comité toekomen aan de verschillende lijsten en/of groepen van lijsten.

Artikel 87, §1, van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, a rato van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het bijzonder comité voor de sociale dienst voor de gemeente Overijse bestaat uit 8 leden (de voorzitter niet inbegrepen).

Het aantal leden dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt (art. 91,§1, Decreet Lokaal Bestuur).

Het Decreet Lokaal Bestuur schrijft de wijze van berekening van deze verdeling voor:

het aantal zetels die beschikbaar zijn in het bijzonder comité voor de sociale dienst (= 8) gedeeld door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (= 29) vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten (in het geval van lijstenverbinding) binnen de raad beschikt. 

Het aantal eenheden van het resultaat geeft het rechtstreeks aantal verworven zetels aan.

Vervolgens worden niet-rechtstreekse zetels toegekend in afnemende volgorde van de decimalen van bovenvermelde berekening net zo veel tot het maximaal aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst is bereikt (artikel 91, §2, Decreet Lokaal Bestuur).

Concreet betekent dit voor de gemeente Overijse:

CD&V(8/29) x 3 = 0,83 -> 1 niet-rechtstreeks verworven zetel
Leefbaar Overijse (8/29) x 1 = 0,28
OPENVLDGROENOVERIJSE(8/29) x 9 = 2,48 -> 2 rechtstreeks verworven zetels
Bewust0
Overijse Plus(8/29) x 6 = 1,66 -> 1 rechtstreeks verworven zetel + 1 niet-rechtstreeks verworven zetel
Overijse2002-N-VA (8/29) x 10 = 2,76 -> 2 rechtstreeks verworven zetels + 1 niet-rechtstreeks verworven zetel

Totaal = 8 zetels

De 8 zetels van het BCSD worden derhalve verdeeld als volgt:

CD&V1 zetel
Leefbaar Overijse0 zetels
OPENVLDGROENOVERIJSE2 zetels
Bewust0 zetels
Overijse Plus2 zetels
Overijse2002-N-VA3 zetels

Totaal = 8 zetels

Voor meer informatie en modellen van de voordrachtsakten kan je terecht op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur:

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/akten-van-voordracht-2019-2024/akten-van-voordracht-bijzonder-comit%C3%A9-sociale-dienst

Publicatiedatum: 14 december 2018

Samenstelling