Een traject met verschillende fases

Om alles op een goede manier te laten verlopen, delen we het hele proces op in 3 grote fases.

Fase 1: Haalbaarheidsstudie

  • uitvoeren haalbaarheidsstudie: maart 2021-december 2021
  • verwerking en vertaling haalbaarheidsstudie: januari 2022 - juni 2023

Doel

In deze fase gaan we op zoek naar wat er allemaal mogelijk/nodig is op deze site en hoe we dit dan allemaal bij elkaar moeten laten passen.

Hoe?

Om dit op een goede manier te doen, stelde de gemeente een studiebureau aan. Zij brengen alle cijfers, wettelijke bepalingen en geformuleerde noden samen. Dit resulteert in 3 scenario's.

Maar ze doen dit niet alleen. Er werd een kerngroep van een 20-tal burgers samengesteld. De personen - met een zeer diverse achtergrond - bewaken het hele proces en geven de nodige feedback waar nodig. Zij zullen ook in latere fases advies geven richting het college van burgemeester en schepenen.

Om feedback te krijgen op de verschillende scenario's en te evolueren naar één voorkeursscenario, worden drie belangrijke stappen gezet:

  • Alle burgers zijn welkom om feedback te geven op de scenario's op een participatieavond.
  • Met de input van die avond én hun eigen expertise, formuleert de kerngroep een advies hierover richting het college van burgemeester en schepenen.
  • College van burgemeester en schepenen verwerkt en vertaalt de adviezen naar bepaalde inhoudelijke keuzes rekening houdend met de budgettaire context.

Eens een voorkeursscenario bepaald is door het college van burgemeester en schepenen, gaat het studiebureau de verdere details uittekenen. Dit zal de basis vormen voor de volgende fase, nl. de ontwerpfase.

Fase 2: Ontwerpfase

najaar 2023 - najaar 2024

Doel

In deze fase werken we echt naar een concreet ontwerp. Hierin hebben we het over een gedetailleerde uitwerking van de indeling van de ruimtes, architectuur, materialen enzovoort.

Hoe?

Door middel van een ontwerpwedstrijd zullen er verschillende ontwerpen tegen elkaar worden afgewogen. Ook hier zal de kerngroep een duidelijke rol in spelen.

De uiteindelijke keuze ligt bij het college van burgemeester en schepenen. 

Fase 3: Realisatie

2025 - ...

In deze fase gaan we over tot het hele concrete werk, d.i. stedenbouwkundige aanvragen, gunningen, afbraak huidige site, opstart werken, .... Met een nieuwe site als resultaat!