Reglement tot erkenning van opvanginitiatieven

Artikel 1  Doelstelling

De gemeente Overijse wil kinderopvanginitiatieven die voldoen aan dit reglement erkennen omdat ze een bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente Overijse. Het doel van het opvanginitiatief stemt overeen met de beleidsdoelstellingen van de gemeente Overijse en met name het realiseren van een kind-en jeugdvriendelijke gemeente.

Door de erkenning worden deze opvanginitiatieven gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken inzake uitgaven voor de opvang van kinderen minder dan 14 jaar of kinderen met een zware handicap van minder dan 21 jaar, volgens de modaliteiten van de federale overheid.

 

Artikel 2  Erkenningsvoorwaarden

Artikel 2.1 Aanvrager

1. Het opvanginitiatief kan elke organisatie, instelling of voorziening zijn die in een vrijetijdskader opvangactiviteiten organiseert voor kinderen. De organisatie hoeft niet te beschikken over een rechtspersoonlijkheid.

2. Er is geen vereiste dat de maatschappelijke zetel of het werkingsadres op het grondgebied van Overijse ligt.

Artikel 2.2 Omschrijving opvangactiviteit

1. De primaire doelstelling is opvang onder de vorm van vrijetijdsbesteding van kinderen onder de leeftijd van 14 jaar of kinderen met een zware handicap van minder dan 21 jaar.

2. Het opvanginitiatief is er niet op uit om winst te maken. Commerciële ondernemingen worden in principe niet beoogd voor de toepassing van deze erkenning. Sportkampen georganiseerd voor kinderen door een commerciële organisator kunnen wel erkend worden. 

3. De opvangactiviteit(en) vind(t) (en) plaats buiten de normale lesuren, in de vrije tijd. Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvangactiviteiten vóór de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes.

4. De opvangactiviteit dient verplicht door te gaan op het grondgebied van de gemeente Overijse of hier een vaste vertrek- en aankomstplaats te hebben.

5. De opvangactiviteit dient één van onderstaande vormen te hebben:

Type 1 – schoolgebonden opvangactiviteit: Sport-, culturele of andere vrijetijdsactiviteit direct aansluitend op de schooluren die op de school zelf doorgaat voorzien voor een groep kinderen. Bijlessen worden niet beschouwd als opvanginitiatief

Type 2 – kamp: Sportkamp of vrijetijdskamp in een schoolvakantie of op een schoolvrije dag (zonder overnachting)

Type 3 – vakantie: Vakantiekamp met overnachting in een schoolvakantie.

6. Er mag geen lidgeld verschuldigd zijn om te kunnen deelnemen aan de opvangactiviteit. Het lidgeld van de sportclub of de jeugdvereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost. Dit betekent dat activiteiten behorende tot de gewone werking van sportclubs en jeugdorganisaties zoals bijvoorbeeld trainingen, tornooien, wedstrijden, de reguliere zaterdag- en zondagwerking van de jeugdbeweging,... niet in aanmerking komen, ook al gebeuren deze in de schoolvakanties.

7. De voertaal van de opvangactiviteit is Nederlands.

Artikel 2.3 Deelnameprijs

1. De organisator hanteert volgende maximumprijzen per type opvangactiviteit:

  • Type 1 – schoolgebonden opvangactiviteit: max 8 euro per uur
  • Type 2 – kamp: max 30 euro per dag of 15 euro voor een halve dag
  • Type 3 – vakantie: max 50 euro per dag.
  • 2. De organisator geeft een sociaal tarief aan deelnemers uit Overijse die beschikken over een RVV (statuut verhoogde tegemoetkoming), voor personen in CSR (collectieve schuldenregeling) of personen met een laag inkomen (het gezamenlijk belastbaar inkomen cfr. inkomensgrens die gehanteerd wordt voor toekenning sociale woning).

Deze deelnemers betalen 20% en de gemeente legt 40% bij van het reguliere inschrijvingsgeld. Tot 2 maanden voor de start wordt per opvangactiviteit minimum 1 plaats voorzien. Indien deze niet ingevuld wordt, kan deze alsnog worden vrijgegeven.

Artikel 2.4 Promotie

1. De tekst 'in samenwerking met de gemeente Overijse' wordt minstens op de website van het opvanginitiatief vermeld.

2. De promotie en communicatie wordt uitsluitend in het Nederlands gevoerd en wordt actief gevoerd op het grondgebied van de gemeente Overijse.

3. Erkende opvanginitiatieven hebben de mogelijkheid om hun opvangactiviteiten te communiceren via de gemeentelijke kanalen (bijvoorbeeld via de Webwinkel, UiTkalender).

Artikel 2.5 Lesgevers, begeleiders en coördinator

1. Wat betreft het aantal lesgevers of begeleiders wordt het volgende minimum opgelegd:

  • Type 1 – schoolgebonden opvangactiviteit: Per 20 deelnemende kinderen aan het opvanginitiatief wordt minstens 1 lesgever of begeleider voorzien van 18 jaar of ouder
  • Type 2 – kamp: Per 20 deelnemende kinderen aan het opvanginitiatief wordt minstens 1 lesgever of begeleider voorzien van 16 jaar of ouder
  • Type 3 – vakantie: Per 10 deelnemende kinderen aan het opvanginitiatief wordt minstens 1 lesgever of begeleider voorzien van 16 jaar of ouder.

2. Er is door het opvanginitiatief een coördinator aangesteld die ook het aanspreekpunt is voor de gemeente. Deze coördinator is ouder dan 18 jaar en staat in voor de kwaliteitsbewaking van de opvangactiviteit en de opvolging van de lesgevers en begeleiders. De coördinator staat open om samen te werken of deel te nemen aan gemeentelijke vormingsinitiatieven.

3. Ten minste 1 begeleider, lesgever of coördinator van de opvangactiviteit heeft een van onderstaande diploma’s of attesten:

  • Sport: aspirant-initiator, initiator, instructeur, trainer B, trainer A of een student van een sport gerelateerde opleiding die geslaagd is in zijn eerste jaar van hogeschool of universiteit
  • Jeugd: bewegingsanimator, animator (het volledige overzicht van erkende verenigingen die kadervorming rond jeugdwerk inrichten is te vinden op https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-07/verenigingen_kadervorming.pdf) of een student die geslaagd is in een sociale, pedagogische of culturele richting in zijn eerste jaar van hogeschool of universiteit 
  • Cultuur: in het bezit zijn van een certificaat van het deeltijds kunstonderwijs of een student die geslaagd is in een sociale, pedagogische of culturele richting in zijn eerste jaar van hogeschool of universiteit.

4. De begeleiders, lesgevers of coördinatoren van de opvangactiviteit moeten de Nederlandse taal beheersen.

Artikel 2.6  Verzekering

1. Alle deelnemers aan de opvangactiviteit worden verzekerd voor lichamelijke ongevallen door het opvanginitiatief.

2. Alle lesgevers en begeleiders van de opvangactiviteit worden verzekerd of gedekt voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid door het opvanginitiatief.

3. Indien er een opvangactiviteit op locatie wordt georganiseerd dient er een brandverzekering te zijn voor het gebouw waar de geplande activiteit plaatsvindt.

Artikel 2.7 Inschrijvingen

1. Erkende opvanginitiatieven hebben de mogelijkheid om de inschrijvingen voor hun opvangactiviteit te laten verlopen via de Webwinkel van de gemeente. 

2. De inschrijvingen voor de opvangactiviteit staan open voor alle burgers die tot de juiste leeftijdscategorie behoren. Er is geen discriminatie op gebied van geslacht, sociaal-economische status, nationaliteit, religie, huidskleur, seksuele geaardheid, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand of handicap.

3. De gemeente Overijse kan op elk moment de inschrijvingslijsten van de organisator opvragen.

Artikel 2.8 Opvang

1. Bij opvangactiviteiten van type 2 (kamp) wordt er voor en na de activiteiten een voor- en naopvang voorzien door de organisator voor de deelnemers.

 

Artikel 3  Aanvragen en procedure

Artikel 3.1  Aanvraag tot erkenning

1. Het opvanginitiatief kan erkend worden door de gemeente Overijse en dient hiervoor de aanvraag tot erkenning te bezorgen via het daartoe voorziene aanvraagformulier bij de gemeente Overijse, Begijnhof 17, 3090 Overijse of via info@overijse.be.

Het aanvraagformulier is terug te vinden op de gemeentelijke website of kan aangevraagd worden aan de balie, Begijnhof 11, 3090 Overijse.

Enkel volledig en correct ingevulde aanvragen worden behandeld.

2. Een aanvraag tot erkenning kan te allen tijde worden ingediend.

3. Elke wijziging van werkings-of contactgegevens van een erkend opvanginitiatief moet onmiddellijk schriftelijk worden doorgegeven.

Artikel 3.2 Beoordeling

1. Er dient een intakegesprek plaats te vinden door een afgevaardigde van de gemeentelijke administratie. Tijdens dit gesprek zal minstens informatie ingewonnen worden over de georganiseerde opvangactiviteiten, zodat kan worden nagegaan dat de primaire doelstelling van het opvanginitiatief wel degelijk kinderopvang is.

2. Er wordt een afsprakennota of samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen het opvanginitiatief en de bevoegde gemeentelijke dienst van de gemeente.

In deze afsprakennota of samenwerkingsovereenkomst dient minstens aan bod te komen dat het opvanginitiatief bevestigt de bepalingen van dit reglement na te leven.

Artikel 3.3 Beslissing

1. Het aanvraagdossier wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen dat beslist over het al dan niet toekennen van de erkenning van het opvanginitiatief die de afsprakennota ondertekent.

2. Er wordt in principe binnen de 30 kalenderdagen na het intakegesprek en nadat alle nodige documenten werden bekomen, een gemotiveerde beslissing genomen. De gemeente Overijse brengt het opvanginitiatief schriftelijk of per mailbericht op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

3. Er kan in het kader van deze procedure geen fiscaal attest worden afgeleverd op het ogenblik dat het college van burgemeester en schepenen nog geen beslissing tot erkenning heeft genomen.

4. Fiscale attesten kunnen enkel uitgereikt worden voor de opvangactiviteiten van een erkend opvanginitiatief die voldoen aan de voorwaarden in dit reglement.

Artikel 3.4 Controle

1. Het opvanginitiatief is verantwoordelijk voor het correct afleveren van de fiscale attesten in kader van dit reglement.

2. Indien de inschrijvingen voor de opvangactiviteit via de Webwinkel van de gemeente Overijse verlopen, kunnen de fiscale attesten afgeleverd worden door de gemeente.

3. De gemeente Overijse kan te allen tijde bijkomende informatie opvragen.

4. De gemeente Overijse kan te allen tijde onaangekondigd ter plaatse de werking controleren.

5. Het opvanginitiatief verstrekt, op eerste verzoek van de gemeente Overijse, alle gevraagde inlichtingen in verband met de werking en de voorwaarden voor de erkenning.

6. Jaarlijks wordt bij voorkeur ten laatste op 15 december een overzicht van de opvangactiviteiten voor de periode januari  tot en met augustus van het opeenvolgende jaar doorgegeven; en bij voorkeur ten laatste op 15 juni voor de periode van september tot en met december van hetzelfde jaar.

In dit overzicht worden de geplande opvangactiviteiten opgenomen met vermelding van de datum, de locatie van elke activiteit, een korte beschrijving, de prijs per deelnemer, het aantal mogelijke deelnemers, de naam en het contact van de coördinator.

Dit overzicht wordt doorgestuurd naar de gemeente Overijse, Begijnhof 17, 3090 Overijse of verstuurd naar info@overijse.be.

7. De gemeente Overijse kan te allen tijde een bewijs van verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen of indien van toepassing het bewijs van de brandverzekering voor het gebouw waar de geplande activiteit plaatsvindt opvragen.

 

Artikel 4  Draagwijdte erkenning

Het aan het opvanginitiatief verleende recht om fiscale attesten toe te kennen op basis van de erkenning beperkt zich enkel tot de door dit opvanginitiatief ontwikkelde activiteiten in de gemeente Overijse.

 

Artikel 5  Geldigheidsduur

De gemeente Overijse verleent de erkenning voor de duurtijd van de activiteit die het voorwerp uitmaakt van deze erkenning. 

 

Artikel 6  Sancties

Het college van burgemeester en schepenen kan de erkenning herroepen als het opvanginitiatief niet langer voldoet aan één of meerdere voorwaarden voor de erkenning en/of wanneer deze zich onttrekt aan de controlemogelijkheden door de gemeente Overijse.

 

Artikel 7  Non-discriminatieclausule

De aanvrager verbindt er zich toe:

1.- geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden

- toegankelijk te zijn voor iedereen

- elk discriminerend gedrag op de werkplek te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen

- de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven

- indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van het toepasselijke reglement/de overeenkomst.

2.  Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de gemeente Overijse rekening houdend met alle elementen maatregelen nemen.

 

Artikel 8  Geschillen

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om te oordelen in geval van geschillen.

 

Artikel 9 Opheffing

De beslissing van de gemeenteraad van 15 september 2020 houdende de goedkeuring van het reglement tot erkenning van opvanginitiatieven wordt opgeheven.

 

Artikel 10  Inwerkingtreding en duurtijd

1. Dit reglement treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking van het reglement.

2. Opvanginitiatieven die van de gemeente Overijse m.b.t. opvangactiviteiten die plaats vonden vanaf het jaar 2020 een erkenning ontvingen op basis van de beslissing van de gemeenteraad van 15 september 2020 houdende de goedkeuring van het reglement tot erkenning van opvanginitiatieven, kunnen fiscale attesten uitreiken voor opvangkosten van kinderen jonger dan 14 jaar of kinderen met een zware handicap jonger dan 21 jaar.

3. Er kunnen retroactief geen opvanginitiatieven erkend worden op basis van opvangactiviteiten georganiseerd in 2020.

 

Artikel 11 Bestuurlijk toezicht

Dit reglement is onderworpen aan de bekendmakings- en meldingsplicht overeenkomstig artikelen 285 tot en met 287 en artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.