Erosiebestrijdingsplan

In onze hellende landbouwgebieden worden de inwoners wel eens geconfronteerd met wateroverlast na lokale, hevige regenbuien. Niet zelden neemt deze wateroverlast een modderrijk karakter aan. Dit is het gevolg van aanzienlijke bodemerosie in de hoger gelegen delen van het landschap waardoor, samen met het afstromend water, aanzienlijke hoeveelheden bodemdeeltjes worden getransporteerd. De gevolgen van deze erosie zijn op te merken in het landbouwgebied zelf (afspoelen van vruchtbare grond, opbrengstverlies) en in de woongebieden (ondergelopen straten en huizen, ruimingswerken,...).

Erosiebestrijdingsmaatregelen zijn al op vele plaatsen binnen onze gemeente uitgevoerd, in de vorm van beheersovereenkomsten met de desbetreffende landbewerkers.

Omdat het grondgebied van Overijse bijna volledig uit erosiegevoelig gebied bestaat, werd een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan opgemaakt, waarin concrete maatregelen uitgewerkt werden voor de hele gemeente. Het gaat hier over de aanleg van grasbuffers, grachten, poelen, dammen, teelttechnische maatregelen, taluds, enz...

Voor de uitwerking van dit plan zal de gemeente de komende jaren nauw samenwerken met een erosiecoördinator van de provincie Vlaams-Brabant.

Het volledige plan is te verkrijgen bij de Omgevingsdienst.

Documenten