Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

In overeenstemming met de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening moet elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners een GECORO oprichten.

Wat doet de GECORO?

Het decreet op de ruimtelijke ordening geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met ruimtelijke planning. Deze adviesraad speelt een belangrijke rol in de goedkeuringsprocedure van onder andere het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, de gemeentelijke uitvoeringsplannen, de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en de planologische attesten.

Samenstelling van de GECORO

De GECORO van Overijse bestaat, naast de voorzitter, uit 12 leden en hun plaatsvervangers. De raad bestaat zowel uit deskundigen als uit vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen of sectoren in de samenleving. Beide groepen zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd.

We streven naar een multidisciplinaire samenstelling van de GECORO, zodat de commissie als groep de ruimtelijke ontwikkelingsnoden in een bredere context kan plaatsen en op een duurzame manier kan inspelen op noden en verandering.

Hoe werkt de GECORO?

Een mandaat duurt ongeveer zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. Jaarlijks vinden er een vijftal vergaderingen plaats op een vaste weekavond.

Meer info

Neem contact op via ruimtelijkeplanning@overijse.be of 02 785 34 68

Samenstelling

  • Peter Van Lierde

    Functies

    voorzitter