Kandidaatstelling GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt opnieuw samengesteld. We doen een warme oproep om je hiervoor kandidaat te stellen: individuele personen en verenigingen of organisaties die kandidaten voordragen kunnen zich kandidaat stellen tot 3 februari 2021, via het online inschrijvingsformulier.

Wat?

Als maatschappelijke adviesraad vervult de GECORO een belangrijke opdracht inzake het ruimtelijke beleid. De raad adviseert het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad over ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke beleidsplannen en andere vraagstukken rond ruimtelijke ordening. De GECORO kan ook zelf hierin initiatief nemen.

Meer informatie over de wat de GECORO is en hoe de raad werkt, vind je op de website van de VVSG en de VRP.

Wie?

De GECORO werkt optimaal indien een voldoende maatschappelijke verwevenheid en een evenwichtige samenstelling bekomen wordt. Enthousiaste, geëngageerde personen, met een zekere voeling met de gemeente, die een brede kijk hebben en een lange termijnsvisie hanteren, zorgen ervoor dat de GECORO een kwaliteitsvolle adviesraad vormt.

We zijn hiervoor op zoek naar leden:

  • deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening. Deskundigheid hangt af van verschillende factoren (opleiding, diploma, kennis, ervaring, …) en moet aangetoond worden aan de hand van een CV en motivatiebrief.

Bij de samenstelling van de leden dient er rekening gehouden te worden met een 2/3e man-vrouwverhouding. We doen hierbij dan ook een warme oproep naar de verenigingen om zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voor te dragen!

Wil je je kandidaat stellen?

Stel je kandidaat op uiterlijk 3 februari 2021 via het online inschrijvingsformulier. Deskundigen dienen hun kandidaatstelling te motiveren en onderbouwen met een CV en motivatiebrief. Kandidaten voorgedragen door een vereniging of organisatie moeten een motivatiebrief en een schriftelijk akkoord van de voorzitter omtrent de kandidaatstelling toevoegen.

Voor vragen en/ of meer inlichtingen kan je terecht bij de Omgevingsdienst.

Documenten