Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

De Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de lokale adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente, die een belangrijke rol heeft bij de totstandkoming van het lokale ruimtelijke beleid.

Samenstelling van de GECORO

De GECORO wordt bij het begin van iedere nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Leden worden benoemd door de gemeenteraad voor een mandaat van zes jaar. Verder stelt de gemeenteraad de voorzitter, vaste secretaris en plaatsvervangers aan.

De GECORO vormt een representatieve samenstelling van de gemeente Overijse, bestaande uit negen afgevaardigden van maatschappelijke geledingen en vier deskundigen.

Geïnteresseerd om lid te worden van de GECORO? Stel je kandidaat voor de vernieuwde GECORO 2020 – 2024! Dat kan tot 3 februari 2021.

Wat doet de GECORO?

De GECORO heeft als adviseur bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid een complexe en delicate opdracht, waarbij de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Overijse centraal staat.

Enerzijds heeft de GECORO enkele verplichte taken. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderscheidt volgende taken:

 • Het worden geraadpleegd in de verschillende fasen van het opmaakproces van het gemeentelijk beleidsplan ruimte.
 • Het geven van advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • Het ontvangen van de opmerkingen en bezwaren, alsook het bundelen en coördineren van alle adviezen, opmerkingen en bezwaren tegen een ruimtelijk uitvoeringsplan en het geven van advies hieromtrent aan de gemeenteraad.
 • Het geven van advies omtrent het ontwerp van stedenbouwkundige verordeningen.

Anderzijds heeft de GECORO een eigen initiatiefrecht voor het geven van advies en het maken van opmerkingen/ voorstellen van alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Vorige legislatuur besprak de GECORO volgende thema's:

 • RUP 6 Centrum Maleizen
 • RUP 10 Herziening artikel 3 BPA 65 Plateau van Overijse en Lanevallei
 • RUP 11 Toeristische Poort Zoniënwoud Jezus-Eik
 • Stedenbouwkundige vergunningen
 • Landinrichtingsplan Ijsevallei
 • Strategisch project HORIZON +

Hoe werkt de GECORO?

De GECORO komt jaarlijks minimaal 2 keer samen. De commissie wordt samengeroepen enerzijds op initiatief van de leden, anderzijds bij een verplichte bespreking. In de legislatuur 2015 – 2019 waren er 14 vergaderingen.

Via een huishoudelijk reglement bepaalt de GECORO zelf de frequentie van vergaderingen, de wijze van uitnodigingen, … De adviezen van de commissie zijn niet bindend, maar indien er afgeweken wordt, moet dit wel gemotiveerd worden.

Meer informatie

Meer informatie over de GECORO vind je op de website van de VVSG en VRP, of bij de Omgevingsdienst.

Samenstelling

 • Paul Nuyts

  Functies

  voorzitter