Gemeentelijke milieupremies

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent de gemeente premies ter ondersteuning van het milieubeleid binnen de gemeentegrenzen van Overijse:

Premie voor nieuwbouw en voor bestaande gebouwen
Bestaand gebouw = ouder dan 5 jaar vanaf de bouwvergunning

 • Premie voor groendaken

Premies enkel voor bestaande woningen en gebouwen
Bestaand gebouw = ouder dan 5 jaar vanaf de bouwvergunning

  • Premie voor hemelwaterput (indien niet verplicht door bouwvergunning)
  • Premie voor hernieuwbare energie (warmtepompen, ...)
  • Premie voor hoogrendementsbeglazing
  • Premie voor het isoleren van daken, muren en vloeren
  • Premie voor de restauratie van een druivenserre

Het toekennen van de premies verloopt in functie van de datum van het indienen van de aanvraag en tot het voorziene krediet voor het betreffend dienstjaar is uitgeput.
De gemeente verbindt er zich toe om een premie-aanvraag die voldoet aan alle voorwaarden uit te betalen binnen de 3 maanden na indiening van het premiedossier. Bij overschrijding van het begrotingskrediet kan de aanvraag en de uitbetaling overgedragen worden naar het volgend dienstjaar.

De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Als gerechtigd worden beschouwd:

 • ofwel de eigenaar van het gebouw
 • ofwel de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.

Om te kunnen genieten van een premie dien je minstens aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • alle documenten dienen opgesteld/ingevuld te worden in de Nederlandse taal.
 • een volledig ingevuld aanvraagformulier indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
 • een kopie van ondertekend factuur voegen bij de aanvraag (uitgezonderd energiezuinige woning en passiefhuis). De factuur mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 24 maanden.
 • akkoord gaan met betreding van het privé-terrein door het college van burgemeester en schepenen aangestelde personen ter controle van de premie.
 • de betoelaagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen volgens de van toepassing zijnde wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken en regels van goed vakmanschap.
 • indien een aanvrager twijfelt of hij/zij al dan niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor één van de premies, kan hij/zij voorafgaandelijk contact opnemen met de Omgevingsdienst van de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen is gelast met de uitvoering van het premiereglement. De Omgevingsdienst staat in voor de opvolging en de controle ter plaatse. Blijken de voorwaarden niet nageleefd, zal de premie niet uitbetaald worden. Het is de eigenaar uiteraard toegestaan om aanpassingen door te voeren om alsnog in aanmerking te komen voor de premie.

Bovenstaande premies kunnen slechts éénmaal per adres en per gebouw aangevraagd worden.