Het drieschillenmodel

Na een denkproces met verschillende burgers, leden van de administratie en de gemeenteraad kwamen we tot het 3-schillenmodel.

Dit nieuwe model moet de werking van de adviesfunctie van alle dorps- en adviesraden van vandaag vervangen en tegemoet komen aan de uitdagingen die werden geformuleerd. Enkele voorbeelden hiervan:

 • Sommige raden kampen met een tekort een instroom van nieuwe leden.
 • De doorstroom van advies en de terugkoppeling hiervan verloopt vaak stroef.
 • Adviezen komen op dit moment vaak maar uit één richting en misten hierdoor body. Er is nood aan meer integrale adviezen.
 • We merken dat veel mensen wel interesse hebben om zich te engageren, maar dat een engagement voor een jaar of langer niet meer vanzelfsprekend is. Hierdoor is er nood voor ruimte voor ad hoc engagementen uitgesproken.
 • We willen nog meer Overijsenaren kunnen betrekken in het advies geven richting het beleid.

Ontdek het 3-schillenmodel

Het 3-schillenmodel bestaat uit drie schillen die bijdragen tot het vormen van een advies:

 • BREDE SAMENLEVING: deze schil stelt elke Overijsenaar voor: jong of oud, verenigd of niet, .... Deze schil moet de basis vormen voor elk advies dat binnen Overijse tot stand komt. (Dit maken we duidelijk door de witte pijl van buiten naar binnen.) Dat betekent dus dat elke Overijsenaar de kans zal hebben om bij te dragen tot een advies.
 • GROTE KERN: in de grote kern worden alle adviezen inhoudelijk vorm gegeven. We zullen afhankelijk van het thema/de centrale vraag die op tafel ligt steeds op zoek gaan naar een goede samenstelling van Overijsenaren  die hiermee aan de slag kunnen gaan én een goed proces zodat we een integraal advies naar voren kunnen schuiven. Ook de administratie en het beleid kunnen waar nodig mee aan tafel zitten om bijvoorbeeld mogelijke gevolgen mee in te schatten, beleid/eerdere beslissingen te kaderen, ....
 • HELIKOPTERGROEP: deze schil bestaat uit een kleine groep burgers en mensen uit de administratie die samen de procesmatige kant van de adviesvorming op zich nemen en als een helikopter alle adviezen die binnen de grote kern gevormd worden opvolgen. Zij hebben dus geen inhoudelijke taak. Naast dit alles hebben ze ook de taak om mogelijke nieuwe adviesvragen/-ideeën op te vangen en ervoor te zorgen dat er een transparante terugkoppeling komt op elk gegeven advies.

Een vierde belangrijk element is het OPEN FORUM. We hebben de ambitie om minstens twee maal per jaar een open forum te organiseren met als doelstelling om zoveel mogelijk Overijsenaren te betrekken. Hoe dit er juist moet uitzien, dat is niet duidelijk. Wel kan een open forum bijdragen tot volgende zaken:

 • Overijsenaren informeren over welke adviezen er allemaal gevormd werden en worden.
 • Overijsenaren engageren om mee in de grote kern aan een advies te bouwen.
 • Klanken opvangen die een basis kunnen vormen voor een adviesvraag.
 • Op zoek te gaan naar kruisbestuivingen zodat mensen met verschillende achtergronden en expertises elkaar vinden.
 • Netwerken, elkaar ontmoeten, samen iets drinken, praten met elkaar.

Zoals gezegd bestaat de buitenste schil uit alle Overijsenaren. Deze Overijsenaren kunnen functioneren als losse individuen, vertegenwoordigd worden door een vereniging. Ook burgerinitiatieven en een andere organisaties vind je terug in de buitenste schil. (gele bolletjes)

In deze schil kunnen de dorpsraden hun organiserende rol volledig opnemen voor initiatieven in functie van de sociale cohesie in hun gehucht. Maar waar zij dat nodig vinden, kunnen ze zich ook binnen de grote kern engageren om adviezen mee vorm te geven.

De rode cirkels in de grote kern duiden op de verschillende adviezen die op eenzelfde moment kunnen vormkrijgen. Elke vraag krijgt een proces op maat uitgetekend en ook de groep Overijsenaren die zich over een vraag buigt, zal per vraag anders zijn. Nadat een advies is vormgegeven, zal die groep zich ontbinden en kan iedereen 'uitwaaien' en zich indien gewenst engageren binnen een ander project binnen de grote kern.

Deze manier zorgt er voor dat elke persoon zich kan engageren waarvoor hij/zij de tijd, goesting en interesse heeft zonder dat hij/zij zich moet engageren binnen één of meerdere adviesraden, zoals vandaag.

Daarnaast zullen mensen met verschillende expertise en achtergronden samen aan één advies werken. Dit zal adviezen opleveren die veel integraler zijn in plaats van dat ze vanuit één hoek uit worden vorm gegeven of vanuit verschillende hoeken komen en niet afgestemd zijn op elkaar.

Van de theorie naar de praktijk

Op dit moment spreken we nog van een theoretisch model. Tijdens de testfase zullen we dit model geleidelijk aan herkneden zodat het volledig is afgestemd op het Overijse van vandaag en de samenwerking tussen het beleid en de burger optimaal versterkt wordt.