Inschrijving EU-onderdaan - lang verblijf

Inhoud

Indien je meer dan drie maanden in het land verblijft, dien je te voldoen aan de voorwaarden van het vrij personenverkeer. Je kan naar België komen om al dan niet economisch actief te zijn en in het wachtregister-EU en later het vreemdelingenregister ingeschreven te worden.

 • Werknemer
 • Werkzoekende
 • Zelfstandige
 • Beschikker voldoende bestaansmiddelen
 • Student

Je kan naar België komen in functie van een Belgische onderdaan of EU- onderdaan
(gezinshereniging):

 • Echtgenoot of gelijkgestelde partner
 • Wettelijk geregistreerde partner ouder dan 21 jaar (zonder uitzondering)
 • Kinderen (Kleinkinderen) jonger dan 21 jaar (of van diens echtgenoot of partner)
 • Kinderen (Kleinkinderen) ouder dan 21 jaar en ten laste (of van diens echtgenoot of partner)
 • Ouder (Grootouders) en ten laste (of van diens echtgenoot of partner) (enkel voor EU-onderdaan met EU-onderdaan mogelijk)
 • Ouder van minderjarige Belg (enkel in functie van gezinshereniging met Belg)

Je dient je in te schrijven in het vreemdelingenregister van de gemeente die je als woonplaats kiest.

Voorwaarden

 • werknemer: tewerkstelling van minstens 12u/week vereist door middel van een arbeidscontract of werkgeversattest
 • werkzoekende: bewijs van inschrijving als werkzoekende bij de VDAB of sollicitatiebrieven en het bewijs een reële kans te maken om te worden aangesteld
 • zelfstandige: integraal attest van de kruispuntbank voor ondernemingen en bewijzen van aansluiting bij de sociale kas voor zelfstandigen
 • beschikker voldoende bestaansmiddelen: bewijzen van voldoende bestaansmiddelen, bijvoorbeeld pensioen, invaliditeitsuitkering, uitkering arbeidsongevallen e.d. alsook bewijs van ziekteverzekering
 • student:
  • inschrijvingsbewijs van een erkende onderwijsinstelling of beroepsopleiding VDAB
  • bewijs van ziekteverzekering
  • verklaring omtrent voldoende bestaansmiddelen
 • au-pair (maximum tot en met 26 jaar):
  • contract met gastgezin (overeenkomst voor de plaatsing van een au-pair)
 • gezinshereniging: daar de mogelijkheden en de voorwaarden voor gezinshereniging met een Belg van die van gezinshereniging met een Unieburger afwijken, is het aangeraden meer informatie op te vragen bij de dienst Vreemdelingen (zie gegevens onderaan).

Procedure

Persoonlijk de woonstverandering aanvragen aan loket 10 met identiteitskaart of nationaal paspoort en zoveel mogelijk documenten voorleggen die jouw verblijf en jouw activiteit aantonen.

Na woonstcontrole maakt de gemeentelijke medewerkster een dossier op, je wordt uitgenodigd dit te ondertekenen en eventueel een verblijfstitel aan te vragen.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart of nationaal paspoort (geldig of vervallen)
 • volgens de hierboven genoemde categorieën de nodige documenten die jouw vestiging aantonen
 • vier recente pasfoto's met witte achtergrond

Uitzonderingen

 • Interim tewerkstelling: Contract met het interimkantoor + loonbrieven die bewijzen dat er een continuïteit bestaat in de tewerkstelling
 • Gedetacheerde: Limosa-attest en A1-formulier (vervangt het vroegere formulier E101)
 • Leden van een gezin jonger dan 27 jaar, die vroeger in het bezit waren van een speciale identiteitskaart van het Protocol.
 • Rentenier, vrijwilliger, werknemer of zelfstandige in een andere lidstaat, arbeidsongeschikte, werkzoekende, werknemer/werkzoekende met werkloosheidsuitkering: hier beslist de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken - dienst Vreemdelingenzaken of je een elektronische vreemdelingenkaart mag aanvragen.

Regelgeving

Wet van 15 december 1980 en het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Maak een afspraak

Aankomst uit het buitenland (niet-Belg) - verblijf in België langer dan 90 dagen