Inspiratienota 2025-2030

Datum bekendmaking woensdag 21 februari 2024

Een ander woord voor inspiratienota is “memorandum”. Het is een bundel van 116 pagina’s die 100% geschreven is door ambtenaren van het lokaal bestuur Overijse. In deze bundel leggen de ambtenaren uit wat hun toekomstvisie is op onze gemeente en de werking van ons lokaal bestuur.

Dat wil niet zeggen dat de ambtenarij aan politiek wil doen. Voor een ambtenaar is het namelijk ten strengste verboden om aan partijpolitiek te doen. Daarover bestaat geen enkele discussie. Maar een ambtenaar heeft door zijn (eventuele) specifieke studieachtergrond, door de expertise die hij doorheen de jaren opbouwt, door zijn kennisuitwisseling met collega’s uit andere lokale besturen, enz… weldegelijk een visie, een mening, een beeld van hoe de dingen in zijn ideale wereld zouden moeten verlopen. Door initiatieven te nemen in bepaalde materie, door (schriftelijk) adviezen te schrijven in dossiers, door (mondeling) zijn visie toe te lichten aan de politieke organen (meestal in het schepencollege), ,…doet de ambtenaar aan beleid en dus ook aan politiek. Alleen is het zo dat deze adviezen en deze visie heel vaak binnenskamers blijven. Het is niet gepast dat een administratie voortdurend haar mening zou geven ten aanzien van de buitenwereld over alle mogelijke dossiers. De administratie bereidt voor, de politieke organen beslissen op hun beurt en de administratie voert vervolgens trouw uit, ongeacht of hier de adviezen van de administratie zijn gevolgd of niet. 

Eén keer om de 6 jaar doorbreekt de administratie deze stilte en spreekt zij zich openlijk uit over de toekomst van de organisatie in onze gemeente.

Dit document is voor alle duidelijkheid geen terugblik en al helemaal geen evaluatie van de afgelopen 5,5 jaar. Het is een toekomstgerichte tekst waarin we een hele reeks suggesties willen meegeven aan iedere Overijsenaar die geïnteresseerd is in politiek en zich graag bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wil aanbieden aan de kiezer. We hopen enerzijds een aanzet te geven tot reflecteren en anderzijds op heel veel vlakken te inspireren voor de beleidsperiode 2025-2030.

We hopen dat wie de tekst grondig doorneemt, openstaat voor de bedenkingen en suggesties, maar wij vragen de lezer helemaal niet om het eens te zijn met elk punt dat in de tekst staat. Wij willen gerust in gesprek treden met diegenen die dat wensen, maar persoonlijk zouden we het nog veel fijner vinden als politiek geëngageerden in Overijse onderling in debat zouden gaan over suggesties die erin staan. Deze inspiratienota is trouwens slechts een eerste aanzet binnen de ruimere omgevingsanalyse die we moeten doen ter voorbereiding van het nieuw meerjarenplan. In die analyse gaan we nog dieper graven naar data ter ondersteuning, nemen we ook memoranda van partners mee in de vergelijking, de mening van de burger en uiteraard als basis, het nieuwe bestuursakkoord. 

De nota bestaat uit 3 delen: het 1ste deel is volgens ons verplichte lectuur voor elke (potentiële) politicus. We raken hier namelijk een aantal speerpunten aan die cruciaal zijn voor de toekomst en de blijvende goede werking van het lokaal bestuur. Het 2de deel is voor de meerwaardezoeker, diegene die graag op detailniveau inzoomt op een aantal topics die wij gestructureerd hebben op basis van de SDG’s (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). Het 3de en kortste hoofdstuk is vooral belangrijk voor wie in de volgende legislatuur ook effectief deel zal uitmaken van het nieuwe bestuur. We willen hier niet alleen onze kijk meegeven op de huidige structuur en de cultuur binnen het lokaal bestuur, maar ook op een aantal uitdagingen waar we voor staan en hoe we die met een vruchtbare samenwerking tussen administratie en politiek volgens ons het beste het hoofd kunnen bieden.

Veel leesplezier!

Documenten