Inspraaktraject

Behoeftes in kaart brengen

Tussen februari en april 2021 werden er enkele inspraakworkshops georganiseerd om de behoeften in kaart te brengen van enerzijds het onderwijs en anderzijds de inwoners.

Het GITO en GBO konden al hun ideeën en noden voor deze nieuwe site kenbaar maken, net als alle andere Overijsenaren op een online brainstormavond.

Uit de workshops met het GITO en de GBO bleek dat de scholen nood hebben aan bijkomende permanente infrastructuur. De vernieuwde Markthalsite zal deze ruimte dan ook blijven bieden voor beide scholen.

Naast haar educatieve functie, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist dat de nieuwe Markthalomgeving ook een ontmoetings- en evenementenplaats wordt. De plek zal worden heringericht en zal uitgroeien tot een nieuwe belevingsomgeving, tot een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Uit de denk- en gespreksavond met de Overijsenaren konden we alvast zes pijlers voor de Markthalsite terugvinden.

Zes pijlers

1. Ontmoeting en verbinding

 • Van verschillende maatschappelijke domeinen
 • Van mensen van allerlei leeftijden en achtergronden
 • Van landschappen (dorpskern versus water versus groen)

2. Polyvalentie en flexibiliteit

 • Werken, wonen en ontspannen
 • Flexibele en mobiele inrichting
 • Aanvullend op reeds bestaande infrastructuur in Overijse
 • Activiteit niet alleen door verenigde burgers

3. Authenticiteit en identiteit

 • Tradities en historiek binnen Overijse (architectuur, druiven, ..) laten terugkomen
 • Gecombineerd met toekomst (duurzame vernieuwing)

4. Toegankelijkheid en aantrekkelijkheid

 • Voor verscheidene soorten activiteiten (modulair)
 • Voor verscheidene soorten deelnemers (bv minder-validen, kinderen, senioren)
 • Eyecatcher (bv kunstwerk) om aandacht te lokken

5. Aandacht voor de (relatie met de) buitenruimte

 • Binnen-en buitenruimte architecturaal verbonden (bv overdekte buitenruimte)
 • Binnen-en buitenruimte visueel verbonden (bv via groen en glas)
 • Inzetten op groen zowel binnen als buiten
 • De buitenruimte dient de poort te vormen tot het handelscentrum van de dorpskern

6. Duurzaamheid

 • In omgang met afval en energie
 • In bouwmaterialen
 • In toegankelijkheid, polyvalentie en bereikbaarheid
 • In relaties tussen mensen: deelnemers versus omwonenden, rust versus activiteit, groots versus klein

Onderstaande vragen speelden ook een centrale rol bij de input van de burgers:

 • Welke top 3 aan activiteiten moeten voor jou in en rond de Markthal van de Toekomst zeker kunnen doorgaan?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de Markthal meer dan ooit een plek van ontmoeting en verbinding wordt?
 • Op welke manier draagt de site bij tot een duurzame toekomst op vlak van energie, afval, ..?
 • Hoe kan ook de buitenruimte een functionele rol opnemen (als bv speel- of leerruimte, maar ook voor activiteiten)? En hoe wordt de buitenwereld binnengehaald?
 • Welke ideeën heb je om het onderwijs op deze campus nog eigentijdser en toekomstgerichter te maken?

Kerngroep

Om het hele proces (over de verschillende fases) mee op te volgen, werd er een kerngroep opgericht. Deze bestaat uit een 20-tal personen, een mix van inwoners en belanghebbenden.

De kerngroep heeft volgende functies:

 • Zij vormen een vertegenwoordiging voor hun achterban, maar ze dienen ook samen na te denken vanuit algemeen belang
 • Zij hebben geen beslissingsrecht, maar wel ruimte om mee vorm te geven en te adviseren
 • Zij zijn ambassadeurs voor dit project
 • Zij gaan het engagement aan voor een doorlopende opvolging doorheen het hele traject (ook na de haalbaarheidsstudie

De kerngroep vormt een deel van dit groter participatietraject.

Brede participatieavond 14 oktober 2021

Op deze avond legde het studiebureau 3 scenario's voor aan de brede bevolking. Al de input die we van jullie hierover kregen, werd meegenomen door de kerngroep.

Adviezen van de kerngroep naar het gemeentebestuur eind 2021

De kerngroep verwerkte de input van de algemene participatieavond en identificeerde onder andere een aantal noodzakelijke functies die in de nieuwe site aanwezig moesten zijn.

Dit gaf volgend resultaat:

noodzakelijke functies voor toekomstige Markthalsite (volgens kerngroep)

  • onderwijsfunctie
  • andere Overijsenaren spontaan ontmoeten (indoor of outdoor)
  • overdekt samenkomen met andere Overijsenaren (georganiseerd of spontaan)
  • naar fuiven gaan
  • naar danslessen of sportlessen gaan
  • naar de wekelijkse markt gaan (moet niet noodzakelijk overdekt)
  • vergaderingen, cursussen en ateliers bijwonen
  • kunnen bewegen en/of tot rust komen in een groene buitenomgeving
  • plek creëren waar jeugd elkaar kan ontmoeten (jeugdhuis)
  • naar openbaar toilet kunnen gaan
  • fiets/auto (vlakbij of in omgeving) kunnen parkeren

Uitdagende keuzes voor het gemeentebestuur in 2022 en voorjaar 2023

Het college van burgemeester en schepenen ontving eind 2021 de input en adviezen vanuit de kerngroep. en ging hiermee aan de slag in het maken van de meest ideale keuzes in functie van het project. Door de energiecrisis en de onzekerheden in de bouwsector stond het college van burgemeester en schepenen vanaf 2022 echter voor een aantal grote uitdagingen. Voor het project Markthalsite was de impact op het noodzakelijke budget en de subsidiëring niet te onderschatten.

Hiertoe heeft het gemeentebestuur een aantal inhoudelijke keuzes en bijsturingen moeten maken die  gevolgen hadden voor dit project en andere projecten. Dat was uiteraard geen makkelijk proces en hier ging heel wat onderzoek aan vooraf. Dit had ook een impact op de timing van het project.

Gemeenteraadsbeslissing van juni 2023

Na een intensieve voorbereiding door het college en de gemeentelijke administratie nam de gemeenteraad een aantal belangrijke beslissingen in juni 2023. Onderstaande functies werden door de gemeenteraad weerhouden om te voorzien in het ontwerp van de Markthalsite van de toekomst:

 • Vrije tijd:
  • jeugdhuis (120 m²)
  • polyvalente compartimenteerbare ruimte (1400 m²)
  • aansluitende (overdekte) buitenruimte
 • GITO:
  • schoolgebouwen - extra 4 klassen (2100 m²)
  • technische ruimte (300 m²)
 • GBO:
  • schoolgebouwen (440 m²)
  • technische ruimte (100 m²)
 • GITO en GBO:
  • 1 bijkomende ruimte voor sportactiviteiten – gedeeld gebruik (430 m²)
  • rekening houdend met de groei van beide scholen, wenst het gemeentebestuur de piste te onderzoeken om 6 bijkomende klassen te voorzien voor de 2 scholen samen (optioneel)

De focus ligt hierbij op een functionele scheiding tussen de ruimtes van vrije tijd en de ruimte van een sportzaal voor de scholen. De verdere uitwerking hiervan maakt deel uit van de ontwerpopdracht waarbij de opdeling in verschillende functionele units, voor simultaan gebruik, en naschools gebruik bepalend zal zijn.

Najaar 2023 en vervolg

In het najaar van 2023 wordt een ontwerpwedstrijd gelanceerd worden tussen verschillende ontwerpbureaus. De verschillende kandidaten moeten aan de slag met bovenstaande input.

Na de selectie van een winnend ontwerpbureau begin 2024, werd een eerste toelichting voorzien van het basisontwerp voor de nieuwe Markthalsite aan de kerngroep. Dit vond plaats op 27 februari. Daaropvolgend wordt het basisontwerp verder gefinaliseerd zodat de realisatie van de nieuwe Markthalsite kan starten in het begin van de volgende legislatuur (vanaf 2025).

De kerngroep blijft het verdere proces opvolgen.