Inzagerecht bestuursdocument

Inhoud

Je mag vragen om documenten die de gemeente in haar bezit heeft, in te kijken of er een afschrift van te krijgen. Je mag eveneens uitleg vragen over deze documenten. Een document van persoonlijke aard kan je enkel verkrijgen indien je kan aantonen dat je er belang bij hebt.

Je mag daarnaast ook vragen om informatie die op jou betrekking heeft en die onjuist of onvolledig is, te laten verbeteren of aanvullen. Hiervoor leg je de nodige bewijsstukken voor.

Procedure

  • Richt je aanvraag schriftelijk aan de gemeente via het formulier in bijlage.
  • Binnen de 20 dagen na registratie van de aanvraag door het bestuur moet het gemeentebestuur de vraag beantwoorden. Is dit niet het geval, dan kan de aanvrager klacht neerleggen bij de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur.

Uitzonderingen

Er zijn echter wel uitzonderingen. Een volledig overzicht van deze uitzonderingsgronden vind je terug in het decreet.

Enkele voorbeelden:

  • Informatie waarvan openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derden.
  • Informatie die door een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld.
  • Het document is niet af of onvolledig.

Documenten

  • 20201026_Formulier_InzageOfUitlegOfMededelingInAfschriftBestuursdocument.pdf
    pdf 116,5 Kb
    Downloaden

Huishoudelijke reglementen, beheersovereenkomsten en codes