Inzagerecht bestuursdocument

Inhoud

Na 1 juni 2021 werkt de gemeente Overijse met een raadpleegomgeving. Op deze raadpleegomgeving staat alleen de informatie die verplicht openbaar gemaakt moet worden.

Voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW) betreft dit de agenda, de besluitenlijst en de notulen.

Voor het vast bureau, de burgemeester en het college van burgemeester en schepenen betreft dit enkel de besluitenlijst.

Je hebt echter steeds het recht om documenten die de gemeente in haar bezit heeft, in te kijken of er een afschrift van te krijgen. Je mag eveneens uitleg vragen over deze documenten. Een document van persoonlijke aard kan je enkel verkrijgen indien je kan aantonen dat je er belang bij hebt.

Je mag daarnaast ook vragen om informatie die op jou betrekking heeft en die onjuist of onvolledig is, te laten verbeteren of aanvullen. Hiervoor leg je de nodige bewijsstukken voor.

Je aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de wettelijke en reglementaire uitzonderingsgronden. Op basis van deze toetsing kan je het opgevraagde document daarna al dan niet inkijken of het gevraagde afschrift ontvangen.

Procedure

  • Richt je aanvraag schriftelijk aan de gemeente via het formulier onderaan deze pagina. Dit formulier kan je ook vinden op de startpagina van de raadpleegomgeving.
  • Binnen de 20 dagen na registratie van de aanvraag door het bestuur moet het gemeentebestuur de vraag beantwoorden. Is dit niet het geval, dan kan de aanvrager klacht neerleggen bij de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur.

Uitzonderingen

Er zijn echter wel uitzonderingen. Een volledig overzicht van deze uitzonderingsgronden vind je terug in het decreet.

Enkele voorbeelden:

  • Informatie waarvan openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derden.
  • Informatie die door een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld.
  • Het document is niet af of onvolledig.

Documenten

  • 20201026_Formulier_InzageOfUitlegOfMededelingInAfschriftBestuursdocument.pdf
    pdf 116,5 Kb
    Downloaden

Huishoudelijke reglementen, beheersovereenkomsten en codes