Markthal: site van kennis en ontmoeting

Hoe zie jij de nieuwe Markthalomgeving? Geef je mening tijdens de denk- en gespreksavond op donderdag 22 april 2021.

  • Schrijf je in vanaf 1 april 2021 tot en met 13 april 2021: www.overijse.be/overlegt. 
  • Praktische info over de denk- en gespreksavond vind je hieronder.

30 maart 2021 - Nieuwe toekomst voor de Markthal

Het college van burgemeester en schepenen besliste in het najaar van 2020 dat er de komende jaren wordt gewerkt aan de site in het centrum van Overijse waar nu de Markthal staat. De komende jaren bereidt het Lokaal Bestuur Overijse zich voor om deze site in het centrum van Overijse te vernieuwen. Deze voorbereidingen bevatten ook een participatief luik, waarbij belanghebbenden hun inspraak kunnen geven in dit project. Het GITO en de GBO konden tijdens een eerdere inspraakworkshop al hun ideeën en noden voor deze nieuwe site kenbaar maken. Nu kunnen ook alle andere Overijsenaren hun visie laten horen in het vervolg van dit participatietraject.

Van marktplaats naar een site van kennis en ontmoeting

De Markthal opende in 1952 als 'marktplaats' en ondersteunde de economische ontwikkeling rond het station van Overijse. Ondertussen doet de hal ook dienst als evenementenlocatie, en wordt ze gebruikt door het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (GITO) en de Gemeentelijke Basisschool Overijse (GBO) voor extra leslokalen, technische ateliers, opslag en als bewegingsruimte. 

Vandaag voldoet de zaal niet langer aan de huidige geluids-, veiligheids- en duurzaamheidsnormen. Gezien de verouderde accommodatie wordt het potentieel van de Markthal dan ook niet meer volledig benut. De gemeente wil opnieuw het gebruik van een belevingssite in het centrum stimuleren.

In samenspraak met scholen

Het GITO en de GBO zullen ook van de vernieuwde site kunnen gebruikmaken. Daarom werd een workshop georganiseerd onder begeleiding van Schoolmakers. Schoolmakers is expert in procesbegeleiding en in een participatieve aanpak binnen de onderwijsomgeving. Tijdens deze workshop dachten leerkrachten, leerlingen en ouderraad na over hoe toekomstgericht onderwijs er kan uitzien en wat daarvoor nodig is op vlak van infrastructuur.

Uit de workshops met het GITO en de GBO bleek dat de scholen nood hebben aan bijkomende permanente infrastructuur. De vernieuwde Markthalsite zal deze ruimte dan ook blijven bieden voor beide scholen. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat de nieuwe Markthalomgeving, naast haar educatieve functie, ook een ontmoetings- en evenementenplaats wordt. De plek zal worden heringericht en zal uitgroeien tot een nieuwe belevingsomgeving, tot een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Hoe deze er dan moet gaan uitzien, daarover wil het bestuur in overleg gaan met de inwoners. Daarom organiseert het gemeentebestuur een volgende stap in het inspraaktraject waarbij Overijsenaren de kans hebben om mee na te denken hoe de site van de Markthal in de toekomst best kan ingericht worden.

Denk- en gesprekavond

Hebben jij of je vereniging ideeën, opmerkingen, wensen of noden voor de nieuwe Markthalsite, maak die dan kenbaar tijdens een interactieve denk- en gespreksavond op donderdag 22 april 2021. Tijdens deze denk- en gespreksavond, die wordt begeleid door experten, kan je je visie geven over dit project. Het doel van deze avond is om zo veel mogelijk diverse meningen te horen, om inzichten, kennis en ervaringen te delen en met elkaar in dialoog te gaan.

De behoeften die voortkomen uit dit gehele participatietraject worden meegenomen in de haalbaarheidsstudie en het projectvoorstel, waarbij ook wordt rekening gehouden met de historische waarde en betekenis van het huidige gebouw.

Gespreksavond: praktische info

  • Wat: denk- en gespreksavond over de toekomst van de Markthalsite in centrum Overijse
  • Wanneer: donderdag 22 april 2021
  • Uur: 19.30 u – 22 u
  • Waar: digitaal, de deelnamelink wordt bezorgd aan de deelnemers na inschrijving
  • Inschrijven: schrijf je vanaf 1 april 2021 tot en met 13 april 2021 in via www.overijse.be/overlegt

Langlopend traject

Het traject om tot een nieuwe Markthalsite te komen houdt verschillende stappen in en loopt over een aantal jaar: ideeën worden verzameld tijdens het participatietraject en getoetst op haalbaarheid, plannen worden getekend, hertekend en goedgekeurd, een overheidsopdracht moet worden uitgeschreven, offertes worden vergeleken en de opdracht moet worden toegekend aan een aannemer. De start van de afbraakwerken staat gepland vanaf begin 2024. Nadien kan er gestart worden met de bouw van een nieuwe Markthalsite.

Investering

In totaal investeert de gemeente 6.125.000 euro in dit project. Van dit bedrag wordt 2.800.000 euro aan subsidies verwacht van de hogere overheid, mits het aanvraagdossier voldoet aan de nodige voorwaarden.