Meldpunt omgevingshandhaving

Om de leefbaarheid van onze gemeente zo goed mogelijk te houden, draagt iedereen zijn steentje bij. Door actief in te zetten op vaststelling en opvolging van stedenbouwkundige - en milieuovertredingen, willen we dit nauwer in de gaten houden. Iedereen kan daarbij helpen door problemen te melden.

Gaat het over een stedenbouwkundige overtreding of over milieuhinder van een bedrijf, kan je daarvoor terecht bij de gemeente. Voor acute problemen (bijvoorbeeld illegale lozing) buiten de werkuren contacteer je best direct de politie.

Meldpunt omgevingshandhaving

Heb je ergens een bouwovertreding gezien? Merk je dat een bedrijf de milieuwetgeving niet respecteert? Je kan met deze klachten terecht op het centrale meldpunt via handhaving@overijse.be. Je kan ook gebruik maken van dit meldingsformulier, waar je ook andere zaken kan melden.

Tot wie kan je je nog wenden?

De politie is vaak een eerste aanspreekpunt mocht je overlast of beperkte hinder ondervinden van iets in de buurt. De politiezone Druivenstreek is je contactpunt. Een melding kan je online doen, of telefonisch via 02 769 69 30
Bij een milieuovertreding die ook is opgenomen in het politiereglement kan de politie bemiddelend optreden en/of een GAS-boete uitschrijven.
Ten slotte heeft de politie ook een algemene vaststellingsbevoegdheid op het openbare domein voor alle overtredingen en schendingen van lokale, provinciale, Vlaamse en federale regelgeving.

Prioriteitenkader

De prioriteiten en acties zijn opgenomen in het ‘Prioriteitenkader Handhaving inzake Ruimtelijke Ordening en milieu’ goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 februari 2024. Het dient als leidraad om efficiënt en doelmatig op te treden.

  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen pro-actief en re-actief optreden.
  • De overtredingen zijn ingedeeld in drie groepen inzake prioriteit: de prioriteit gaat naar overtredingen die een grote impact hebben op de omgeving en op de ruimtelijke ordening.
  • Dit betekent niet dat er een gedoogbeleid wordt gevoerd voor niet-prioritaire overtredingen. Ook die zullen worden geconstateerd.

Ondersteuning door Haviland

Voor de handhavingstaken worden de medewerkers van de gemeente bijgestaan door verbalisanten ruimtelijke ordening en een milieutoezichthouder van de intercommunale Haviland met toezichtrecht in onze gemeente. De handhavers van Haviland staan in nauw contact met de politiediensten, gemeentediensten, de hogere overheid en het parket.

Plan je werken?

Informeer dan vooraf bij de dienst stedenbouw of er een omgevingsvergunning vereist is.

Documenten

  • Prioriteitenkader handhaving Overijse.pdf
    pdf 192,4 Kb
    Downloaden

Huishoudelijke reglementen, beheersovereenkomsten en codes