Overheidsopdrachten van het lokaal bestuur Overijse

Voor het laten uitvoeren van werken, leveringen en diensten is het lokaal bestuur van Overijse onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. 

Deze wetgeving steunt op de basisprincipes van gelijke behandeling, niet-discriminatie, transparantie en proportionaliteit om zo de mededinging maximaal en in alle objectiviteit te laten spelen en te komen tot de voordeligste, daarom niet noodzakelijk de goedkoopste, oplossing voor het bestuur. 

De overheidsopdrachten die gegund worden via procedures die een publicatie vereisen worden steeds gepubliceerd via het onderdeel e-notification van de Federale portaalsite publicprocurement.be (https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do). Bij overheidsopdrachten die geen publicatie vereisen worden ondernemingen rechtstreeks aangeschreven.

Deelnemen aan overheidsopdrachten is echter niet voor elke onderneming een sinecure omwille van tal van redenen: de administratieve last, te zware toegangsvoorwaarden, de complexiteit van de overheidsopdrachten, .... Zo halen bijvoorbeeld nog te weinig KMO's succesvol overheidsopdrachten binnen.

Het lokaal bestuur van Overijse wil dat ook deze ondernemingen hun weg vinden naar de overheidsopdrachten van onze organisatie. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan:

 • Voorafgaande marktverkenning
 • Gepaste en effectieve mededinging bij procedures zonder bekendmakingsverplichting 
 • Waar mogelijk meerdere deelnemers per opdracht
 • Proportionele minimumeisen in het technische bestek
 • Proportionele selectiecriteria
 • Gunningscriteria waarbij niet enkel de prijs doorslaggevend is
 • Het gebruik van varianten
 • Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen
 • Communicatie met de ondernemingen

Daarom vindt u hierover op deze pagina, naast informatie over aankomende overheidsopdrachten van het lokaal bestuur, ook nuttige informatie en linken over deze materie.

Wenst u zelf deel te nemen aan een lopende overheidsopdracht of aangeschreven te worden bij toekomstige overheidsopdrachten van ons lokaal bestuur? Bezorg dan zeker uw gegevens aan de centrale aankoopdienst via dit registratieformulier:

kandidaatstelling overheidsopdrachten van het lokaal bestuur van Overijse.

Wij geven ook graag een antwoord op uw vragen.

Aankomende en lopende overheidsopdrachten

Aankomend:

 • Modernisering onthaal CC Den Blank

Lopend:

 • Realisatie en bedeling van het gemeentelijk infoblad "De Overijsenaar"
 • Renovatie van drie tennisterreinen
 • Afsluiten verzekeringscontract arbeidsongevallen
 • Ontwerp, leiding en opvolging van de aanleg van fietsstraten
 • Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik
 • Haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van de markthalsite
 • Leveren van vis voor het woonzorgcentrum

Nuttige websites

Algemeen

UNIZO - Overheidsopdrachten
https://www.unizo.be/advies/trefwoord/overheidsopdrachten

UNIZO – zaken doen met de overheid
https://www.unizo.be/system/files/downloads/andere/uzo-9135_snelwijzer_overheidsopdrachten_290120.pdf

FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Overheidsopdrachten – voor ondernemingen
https://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen

FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Meedoen aan overheidsopdrachten wordt gemakkelijker
https://www.youtube.com/watch?v=ft3HGKXM_5g&t=3s


REGELGEVING


Belgische regelgeving Overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/belgische-regelgeving


E-PROCUREMENT


Vlaamse Overheid - E-procurement
https://overheid.vlaanderen.be/node/1407

Handleiding e-procurement voor ondernemingen
https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-e-tendering-ondernemers-pdf

E-FACTURATIE

Vlaamse Overheid - E-invoicing
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-invoicing-en-e-procurement/e-invoicing

Vlaamse Overheid - Webinar e-facturatie:
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-invoicing-en-e-procurement/webinar-e-facturatie-23-maart

Contact

centrale aankoopdienst

GAC De Vuurmolen

Begijnhof 17, 3090 Overijse

dienst_Centrale_Aankoopdienst@overijse.be

02 785 33 76