Overheidsopdrachten

Om werken, leveringen en diensten uit te laten voeren, houden we ons als lokaal bestuur aan de wetgeving op overheidsopdrachten. Dat wil zeggen dat we voor bepaalde aankopen (zowel van producten als diensten) gebruik maken van vaste procedures die op basis van enkele basisprincipes tot een goedgekeurde leverancier komen. Deze principes zijn: 

 • gelijke behandeling en niet-discriminatie
 • transparantie
 • proportionaliteit 

Het lokaal bestuur van Overijse maakt gebruik van raamovereenkomsten en andere samenwerkingsvormen.

Wil je deelnemen aan een lopende overheidsopdracht of, waar mogelijk, aangeschreven worden bij toekomstige overheidsopdrachten van ons lokaal bestuur? Bezorg dan zeker uw gegevens aan de centrale aankoopdienst via dit registratieformulier:

kandidaatstelling overheidsopdrachten van het lokaal bestuur van Overijse.

Aankomende en lopende overheidsopdrachten van lokaal bestuur Overijse

Aankomend:

 • aanstelling partner voor de begeleiding van schoolbuddies in het kader van Plan Samenleven
 • verpleeg- en zorgkundigen op zelfstandige basis voor WZC Mariëndal
 • aankoop borstel-veegwagen +/- 8 m3
 • aanstellen van een ontwerper voor de opmaakvan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)'13 Sport- bewegings- en landschapssite Zuidflank' in de gemeente Overijse
 • leveren en plaatsen vloer en plinten turnzaal 1 en 2 - GBO
 • huur of aankoop klascontainers uitbreiding GITO
 • aanstelling van 2 psychotherapeuten op zelfstandige basis 
 • studieopdracht Beiershofsite
 • auto-onderdelen
 • uitzendarbeid verpleeg- en zorgkundigen
 • dranken
 • open bestelwagen +/- 5 T
 • dakwerken
 • aanstelling ontwerper - afbraak en nieuwbouw kleedkamers en kantine - sportsite Hagaard
 • e-loket

Lopend:

 • borstelveegwagen +/- 8 m³
 • podiumvloer Den Blank
 • klascontainers GITO

Digitalisering en toegankelijkheid

Één van de doelstellingen van de wetgeving m.b.t. de overheidsopdrachten, die haar oorsprong vindt in Europese regelgeving, is de doorgedreven digitalisering van de aanbestedingsprocedures. De Europese beleidsmaker wil door middel van E-procurement de toegankelijkheid tot, en de transparantie van, overheidsopdrachten verbeteren om zo een belangrijke stap te zetten naar een meer efficiënte overheid. Deze Europese regels worden door elke lidstaat omgezet in nationaal recht.

Voor België is E-procurement internetplatform voor het digitaliseren van overheidsopdrachten voor federale, regionale en lokale overheden. Het platform wordt beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning.

Overheidsopdrachten waarvan de geschatte waarde de nationale of zelfs de Europese publicatiedrempel overschrijdt, worden verplicht gepubliceerd in het BDA (Bulletin der Aanbestedingen) op e-Notification. Elke geïnteresseerde onderneming (of privépersoon) kan zo kennisnemen van de overheidsopdracht en de opdrachtdocumenten om daarna, afhankelijk van de gebruikte procedure, een vraag tot deelname of meteen een offerte in te dienen.

Vandaag wordt het huidige platform gebruikt door meer dan 135.000 eindgebruikers en zijn er meer dan 5.500 aanbestedende overheden aangesloten. Er worden elk jaar meer dan 20.000 opdrachten op het platform bekendgemaakt en meer dan 150 raamovereenkomsten worden er gedeeld.

Deelnemen aan overheidsopdrachten is niet voor elke onderneming een evidentie omwille van tal van redenen: de administratieve last, te zware toegangsvoorwaarden, de complexiteit van de overheidsopdrachten, .... Zo halen bijvoorbeeld nog te weinig KMO's succesvol overheidsopdrachten binnen.

Het lokaal bestuur van Overijse wil dat ook deze ondernemingen hun weg vinden naar de overheidsopdrachten van onze organisatie. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan:

 • Voorafgaande marktverkenning
 • Gepaste en effectieve mededinging bij procedures zonder bekendmakingsverplichting 
 • Waar mogelijk meerdere deelnemers per opdracht
 • Proportionele minimumeisen in het technische bestek
 • Proportionele selectiecriteria
 • Gunningscriteria waarbij niet enkel de prijs doorslaggevend is
 • Het gebruik van varianten
 • Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen
 • Communicatie met de ondernemingen

Daarom vindt u hierover op deze pagina, naast informatie over aankomende overheidsopdrachten van het lokaal bestuur, verwijzingen naar nuttige informatie over deze materie.

Indienen via eForms

Sinds 4 september 2023 kun je terecht op een nieuw e-Procurement-platform. De overheid wil zo haar dienstverlening rond overheidsopdrachten verbeteren. Het platform zal ook voldoen aan de nieuwe Europese eisen. 

Waarom een nieuw platform?

Vanaf 2024 verplicht de Europese Commissie het gebruik van volledig nieuwe aankondigingsmodellen: 'eForms'. De Belgische overheid vervangt daarom de huidige toepassingen van e-Procurement (e-Notification, e-Tendering, UEA en e-Catalogue) door één geïntegreerd platform.

Jouw ondernemingsaccount?

De aanbestedende overheid zal haar opdrachten vanaf de drempel van 30.000,00 EUR excl. BTW verplicht moeten voeren via het nieuwe platform. Je zal als onderneming je offerte voor deze opdrachten enkel nog via dit nieuwe platform kunnen indienen. 

Als je al een ondernemingsaccount hebt op het huidige platform dan word deze niet gemigreerd omdat de datakwaliteit van het geheel van deze accounts onvoldoende is. Je zal wel gemakkelijk een nieuw account kunnen aanmaken. Ga ook meteen aan de slag met je visitekaart en je zoekprofielen. Je vergroot hiermee de zichtbaarheid van je onderneming voor de overheid en zorgt er tegelijkertijd voor dat je steeds alle voor jou interessante overheidsopdrachten in je mailbox ontvangt.

Om je zoveel mogelijk te begeleiden werd een helpcentrum opgericht. Alle handelingen die je in het platform kan uitvoeren worden er van A tot Z toegelicht. Je vindt er ook alle info over het aanmaken van je account, zoeken van overheidsopdrachten, indienen van je offerte,… .

Heb je een vraag over het huidige of toekomstige e-Procurement-platform? Stuur dan een mail naar de helpdesk van e-Procurement.

De FOD BOSA communiceert ook regelmatig over nieuwe ontwikkelingen. Check dus zeker haar website.

Nuttige websites

Algemeen

UNIZO – overheidsopdrachten

persbericht UNIZO - kansen voor KMO's

FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Meedoen aan overheidsopdrachten wordt gemakkelijker


REGELGEVING

Belgische regelgeving Overheidsopdrachten


E-PROCUREMENT

Hoe als onderneming starten met E-procurement?

helpdesk E-procurement voor ondernemingen

Portaalsite E-procurement

Vlaamse Overheid - E-procurement

E-FACTURATIE

Vlaamse Overheid - E-invoicing

Vlaamse Overheid - Webinar e-facturatie

Maak kennis met e-facturatie (filmpje)

Contact

Centrale aankoopdienst
AC De Vuurmolen - Begijnhof 17, 3090 Overijse
dienst_Centrale_Aankoopdienst@overijse.be
02 785 33 76

Documenten