Gemeentelijke premie voor groendaken

Wat

Dak waarbij de bedekking hoofdzakelijk aangelegd wordt met levende planten.

Overweging

Het groendak is een bufferopvang van hemelwater en verkleint zo de druk op het openbaar rioleringsstelsel. Een groendak betekent een meerwaarde voor groen en natuur in de bebouwde omgeving.

Voorwaarden

 • De premie kan enkel toegekend worden voor vergunde, vergund geachte en hoofdzakelijk vergunde gebouwen zoals bedoeld in het decreet betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • De minimum groenoppervlakte bedraagt 6 m².
 • Het groendak bestaat minstens uit een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag uit levende planten.
 • De vegetatie kan zowel bestaan uit vetplanten, mossen, grassen en/of kruiden.
 • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. Hierbij dient eventueel de nodige stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden.
 • De aanvrager verbindt er zich toe om het groendak minimum 15 jaar in goede staat te behouden. Mislukte aanplantingen moeten hersteld worden. Gebeurt de herstelling niet, dan zal de toelage teruggevorderd worden.
 • De aanvraag omvat bijkomend: een situatieplan met ligging van het perceel en kadastrale gegevens en een uitvoeringsplan met een gedetailleerde omschrijving van het groendak.

Bedrag

De eenmalige premie bedraagt 31,00 EUR/m² gerealiseerd groendak met een maximum van 1 000,00 EUR

Documenten

 • 20230905_GR_Uittreksel_00_Goedkeuring gemeentelijk milieupremiereglement ...pdf
  pdf 146,9 Kb
  Downloaden

Ook interessant