Gemeentelijke premie voor hemelwaterput

Wat

 • Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.
 • Hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater;
  één aftappunt.
 • Gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering.
 • Openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater.
 • Gescheiden riolering: een dubbelstelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater.
 • Code van goede praktijk: krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen – omzendbrieven van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 31 juli 1996, 19 december 1996 en 23 maart 1999.
 • Serreregenwaterput: bestaande reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater gekoppeld aan teelten onder glas.

Overweging

Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen worden gezien als bufferopvang
waardoor de druk op de gemeentelijke riolering en de kans op mogelijke overstromingen en overstorten verkleinen. Hergebruik van hemelwater betekent minder verbruik van drinkwater waardoor verdroging van de bodem wordt tegengegaan en de grondwaterreserves worden aangevuld.
Hergebruik van serreregenwaterputten in functie van woongelegenheid past in deze visie mits de nodige bewijsstukken.

Voorwaarden

 • Hemelwater moet totaal worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt.
 • De hemelwaterinstallatie is in overeenstemming met de code van goede praktijk voor hemelwaterputten.
 • De hemelwaterput heeft minimaal een volume van 5 000 l.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van één wc of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient ofwel een afzonderlijk leidingcircuit voorzien te worden voor leidingwater en drinkwater ofwel dient leidingwater in de hemelwaterput bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering.
 • Een technische beschrijving en een grondplan op schaal waarop de installatie schematisch is voorgesteld.
 • De premie voor een hemelwaterput is enkel van toepassing bij een bestaand gebouw (ouder dan 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning) en indien niet opgenomen als verplichting in de stedenbouwkundige vergunning bij renovatieprojecten.

Bedrag

Voor de aanleg van een hemelwaterput bij een bestaand gebouw bedraagt de premie 500,00 EUR.

Documenten

 • 20230905_GR_Uittreksel_00_Goedkeuring gemeentelijk milieupremiereglement ...pdf
  pdf 146,9 Kb
  Downloaden