Overheidsopdrachten van het lokaal bestuur Overijse

Voor het laten uitvoeren van werken, leveringen en diensten is het lokaal bestuur van Overijse onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. 

Deze wetgeving steunt op de basisprincipes van gelijke behandeling, niet-discriminatie, transparantie en proportionaliteit om zo de mededinging maximaal en in alle objectiviteit te laten spelen en te komen tot de voordeligste, daarom niet noodzakelijk de goedkoopste, oplossing voor het bestuur. 

Het lokaal bestuur van Overijse maakt gebruik van raamovereenkomsten en andere samenwerkingsvormen.

Deelnemen aan overheidsopdrachten is niet voor elke onderneming een evidentie omwille van tal van redenen: de administratieve last, te zware toegangsvoorwaarden, de complexiteit van de overheidsopdrachten, .... Zo halen bijvoorbeeld nog te weinig KMO's succesvol overheidsopdrachten binnen.

Het lokaal bestuur van Overijse wil dat ook deze ondernemingen hun weg vinden naar de overheidsopdrachten van onze organisatie. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan:

 • Voorafgaande marktverkenning
 • Gepaste en effectieve mededinging bij procedures zonder bekendmakingsverplichting 
 • Waar mogelijk meerdere deelnemers per opdracht
 • Proportionele minimumeisen in het technische bestek
 • Proportionele selectiecriteria
 • Gunningscriteria waarbij niet enkel de prijs doorslaggevend is
 • Het gebruik van varianten
 • Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen
 • Communicatie met de ondernemingen

Daarom vindt u hierover op deze pagina, naast informatie over aankomende overheidsopdrachten van het lokaal bestuur, verwijzingen naar nuttige informatie over deze materie.

Wenst u zelf deel te nemen aan een lopende overheidsopdracht of, waar mogelijk, aangeschreven te worden bij toekomstige overheidsopdrachten van ons lokaal bestuur? Bezorg dan zeker uw gegevens aan de centrale aankoopdienst via dit registratieformulier:

kandidaatstelling overheidsopdrachten van het lokaal bestuur van Overijse.

Wij geven ook graag een antwoord op uw vragen.

Digitalisering

Één van de doelstellingen van de wetgeving m.b.t. de overheidsopdrachten, die haar oorsprong vindt in Europese regelgeving, is de doorgedreven digitalisering van de aanbestedingsprocedures. De Europese beleidsmaker wil door middel van E-procurement de toegankelijkheid tot, en de transparantie van, overheidsopdrachten verbeteren om zo een belangrijke stap te zetten naar een meer efficiënte overheid. Deze Europese regels worden door elke lidstaat omgezet in nationaal recht.

Voor België is E-procurement internetplatform voor het digitaliseren van overheidsopdrachten voor federale, regionale en lokale overheden. Het platform wordt beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning en het bestaat uit verschillende onderdelen:

 • E-notification: officiële publicatieberichten online aanmaken en publiceren
 • E-tendering: elektronisch ontvangen van kandidaatstellingen en offertes
 • E-contracting: elektronische uitwisseling van administratieve dossierstukken tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht
 • E-auction: elektronische veilingen
 • E-delta: registreren en opvolgen van overheidsopdrachten
 • E-catalogue: catalogi van leveranciers op een gestandaardiseerde wijze beschikbaar stellen

Overheidsopdrachten waarvan de geschatte waarde de nationale of zelfs Europese publicatiedrempel overschrijdt, worden verplicht gepubliceerd in het BDA (Bulletin der Aanbestedingen) op e-Notification. Elke geïnteresseerde onderneming (of privépersoon) kan zo kennisnemen van de overheidsopdracht en de opdrachtdocumenten om daarna, afhankelijk van de gebruikte procedure, een vraag tot deelname of meteen een offerte in te dienen.

Vandaag wordt het huidige platform gebruikt door meer dan 135.000 eindgebruikers en zijn er meer dan 5.500 aanbestedende overheden aangesloten. Er worden elk jaar meer dan 20.000 opdrachten op het platform bekendgemaakt en meer dan 150 raamovereenkomsten worden er gedeeld.

! NIEUW E-PROCUREMENT-PLATFORM OP 1 SEPTEMBER 2023 !

Vanaf 1 september 2023 kun je terecht op een nieuw e-Procurement-platform. De overheid wil zo haar dienstverlening rond overheidsopdrachten verbeteren. Het platform zal ook voldoen aan de nieuwe Europese eisen. Wat verandert er concreet voor jouw onderneming?

Waarom een nieuw platform?

Vanaf dit jaar verplicht de Europese Commissie het gebruik van volledig nieuwe aankondigingsmodellen: 'eForms'. De Belgische overheid vervangt daarom de huidige toepassingen van e-Procurement (e-Notification, e-Tendering, UEA en e-Catalogue) door één geïntegreerd platform.

Het nieuwe e-Procurement-platform komt ook met enkele extra functionaliteiten om gebruikers beter te ondersteunen (zie kader onderaan).

Op 1 september 2023 staat de lancering gepland.

Jouw ondernemingsaccount?

De aanbestedende overheid zal haar opdrachten vanaf de drempel van 30.000,00 EUR excl. BTW verplicht moeten publiceren op het nieuwe platform. U zal als onderneming uw offerte voor deze opdrachten enkel nog via dit nieuwe platform kunnen indienen. 

Als u al een ondernemingsaccount hebt op het huidige platform dan word deze niet gemigreerd omdat de datakwaliteit van het geheel van deze accounts onvoldoende is. Je zal wel gemakkelijk een nieuw account kunnen aanmaken. Doe dit dus zeker in de dagen en weken na de go-live van het nieuwe platform en ga ook meteen aan de slag met je visitekaart en je zoekprofielen. Je vergroot hiermee de zichtbaarheid van je onderneming voor de overheid en zorgt er tegelijkertijd voor dat je steeds alle voor jou interessante overheidsopdrachten in je mailbox ontvangt.

Even op twee platformen werken

Zodra het nieuwe platform beschikbaar wordt, vind je er alle nieuwe aankondigingen meteen terug. Het is wel mogelijk dat er voor lopende dossiers nog rechtzettingen of stopzettingen worden gepubliceerd via het huidige platform. Ook het indienen via e-Tendering kan nog steeds op het huidige platform voor dossiers die voor 1 september 2023 werden gepubliceerd. Je zal dus even op twee platformen aanwezig moeten zijn. Door de verplichting om nieuwe aankondigingen enkel op het nieuwe platform te lanceren, hoopt de overheid deze periode wel zo kort mogelijk te houden.

Hoe ondersteunt de FOD BOSA jou bij de overgang?

Om je zoveel mogelijk te begeleiden bij de overgang naar het nieuwe platform, komt er een helpcentrum. Alle handelingen die je in het platform kan uitvoeren worden er van A tot Z toegelicht. Je vindt er ook alle info over het aanmaken van je account, zoeken van overheidsopdrachten, indienen van je offerte,… Op dit moment is het helpcentrum nog niet beschikbaar.

Heb je een vraag over het huidige of toekomstige e-Procurement-platform? Stuur dan een mail naar de helpdesk van e-Procurement.

De FOD BOSA communiceert ook regelmatig over nieuwe ontwikkelingen. Check dus zeker haar website.

Functionaliteiten

Deze functionaliteiten zullen vanaf 1 september 2023 beschikbaar zijn:

 • Publicaties (met de nieuwe eForms)
 • Krachtige zoekmotor en zoekprofielen
 • Uitnodigen tot deelneming
 • Het indienen van aanvragen tot deelneming en offertes
 • Openen van offertes en aanvragen tot deelneming
 • Forum
 • Contractbeheer
 • Catalogi
 • Aanvragen
 •  (Opvolging van) bestelbonnen
 • Gebruikers -en organisatiebeheer
 • API

Deze functionaliteiten zullen na 1 september 2023 verder ontwikkeld worden:

 • Een geïntegreerd Uniform Europees Aanbestedingsdocument UEA
 • Pitches: organiseren van online meetings met ondernemingen (na go-live)
 • Challenges & Solutions: op een snelle manier kenbaar maken van problemen waarvoor een innovatieve oplossing wordt gezocht alsook het kenbaar maken van bestaande innovatieve oplossingen

Bijkomende functionaliteiten

De overheid sleutelt ook aan enkele bijkomende functionaliteiten. Het doel is om het aankoopproces verder te ondersteunen. Hieronder een overzicht van de beoogde functionaliteiten:

 • Vloeiboek digitaliseren
 • Begeleiden van actoren
 • Templates
 • Clausulebibliotheek
 • (Semi)automatisch evalueren

Events

Aankomende en lopende overheidsopdrachten

Aankomend:

 • Busvervoer
 • Kasseiwerken
 • Asfalteringswerken
 • Voetpaden, watergreppels en boordstenen
 • Schoolbenodigdheden, knutsel- en didactisch materiaal
 • Strooizout in bulk en in zakken (gezamenlijke opdracht met gemeente Tervuren)

Lopend:

 • Geluid en Licht Druivenfeesten 2023
 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk & medische controle

Nuttige websites

Algemeen

UNIZO – overheidsopdrachten

persbericht UNIZO - kansen voor KMO's

FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Overheidsopdrachten – voor ondernemingen

FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Meedoen aan overheidsopdrachten wordt gemakkelijker


REGELGEVING

Belgische regelgeving Overheidsopdrachten


E-PROCUREMENT

Portaalsite E-procurement

FOD Beleid en Ondersteuning - eprocurement voor ondernemingen

Vlaamse Overheid - E-procurement

E-FACTURATIE

Vlaamse Overheid - E-invoicing

Vlaamse Overheid - Webinar e-facturatie

Maak kennis met e-facturatie (filmpje)

Contact

centrale aankoopdienst

GAC De Vuurmolen

Begijnhof 17, 3090 Overijse

dienst_Centrale_Aankoopdienst@overijse.be

02 785 33 76

Documenten