Overheidsopdrachten van het lokaal bestuur Overijse

Voor het laten uitvoeren van werken, leveringen en diensten is het lokaal bestuur van Overijse onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. 

Deze wetgeving steunt op de basisprincipes van gelijke behandeling, niet-discriminatie, transparantie en proportionaliteit om zo de mededinging maximaal en in alle objectiviteit te laten spelen en te komen tot de voordeligste, daarom niet noodzakelijk de goedkoopste, oplossing voor het bestuur. 

Het lokaal bestuur van Overijse maakt gebruik van raamovereenkomsten en andere samenwerkingsvormen.

Deelnemen aan overheidsopdrachten is niet voor elke onderneming een evidentie omwille van tal van redenen: de administratieve last, te zware toegangsvoorwaarden, de complexiteit van de overheidsopdrachten, .... Zo halen bijvoorbeeld nog te weinig KMO's succesvol overheidsopdrachten binnen.

Het lokaal bestuur van Overijse wil dat ook deze ondernemingen hun weg vinden naar de overheidsopdrachten van onze organisatie. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan:

 • Voorafgaande marktverkenning
 • Gepaste en effectieve mededinging bij procedures zonder bekendmakingsverplichting 
 • Waar mogelijk meerdere deelnemers per opdracht
 • Proportionele minimumeisen in het technische bestek
 • Proportionele selectiecriteria
 • Gunningscriteria waarbij niet enkel de prijs doorslaggevend is
 • Het gebruik van varianten
 • Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen
 • Communicatie met de ondernemingen

Daarom vindt u hierover op deze pagina, naast informatie over aankomende overheidsopdrachten van het lokaal bestuur, verwijzingen naar nuttige informatie over deze materie.

Wenst u zelf deel te nemen aan een lopende overheidsopdracht of, waar mogelijk, aangeschreven te worden bij toekomstige overheidsopdrachten van ons lokaal bestuur? Bezorg dan zeker uw gegevens aan de centrale aankoopdienst via dit registratieformulier:

kandidaatstelling overheidsopdrachten van het lokaal bestuur van Overijse.

Wij geven ook graag een antwoord op uw vragen.

Digitalisering

Één van de doelstellingen van de wetgeving m.b.t. de overheidsopdrachten, die haar oorsprong vindt in Europese regelgeving, is de doorgedreven digitalisering van de aanbestedingsprocedures. De Europese beleidsmaker wil door middel van E-procurement de toegankelijkheid tot, en de transparantie van, overheidsopdrachten verbeteren om zo een belangrijke stap te zetten naar een meer efficiënte overheid. Deze Europese regels worden door elke lidstaat omgezet in nationaal recht.

Voor België is E-procurement internetplatform voor het digitaliseren van overheidsopdrachten voor federale, regionale en lokale overheden. Het platform wordt beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning en het bestaat uit verschillende onderdelen:

 • E-notification: officiële publicatieberichten online aanmaken en publiceren
 • E-tendering: elektronisch ontvangen van kandidaatstellingen en offertes
 • E-contracting: elektronische uitwisseling van administratieve dossierstukken tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht
 • E-auction: elektronische veilingen
 • E-delta: registreren en opvolgen van overheidsopdrachten
 • E-catalogue: catalogi van leveranciers op een gestandaardiseerde wijze beschikbaar stellen

Overheidsopdrachten waarvan de geschatte waarde de nationale of zelfs Europese publicatiedrempel overschrijdt, worden verplicht gepubliceerd in het BDA (Bulletin der Aanbestedingen) op e-Notification. Elke geïnteresseerde onderneming (of privépersoon) kan zo kennisnemen van de overheidsopdracht en de opdrachtdocumenten om daarna, afhankelijk van de gebruikte procedure, een vraag tot deelname of meteen een offerte in te dienen.

Vandaag wordt het huidige platform gebruikt door meer dan 135.000 eindgebruikers en zijn er meer dan 5.500 aanbestedende overheden aangesloten. Er worden elk jaar meer dan 20.000 opdrachten op het platform bekendgemaakt en meer dan 150 raamovereenkomsten worden er gedeeld. In 2023 zal enerzijds het onderhoudscontract voor het huidige platform zijn einde kennen en zal anderzijds de Europese Commissie het gebruik van volledig nieuwe aankondigingsmodellen (“eForms”) verplichten.

Momenteel is een vernieuwde, gebruiksvriendelijke en performante, versie van het platform in de maak en de belangrijkste doelstelling bestaat er dus in om voor de modules die vandaag gebruikt worden een vlotte overgang te verzekeren. De basisversie is voorzien om te worden opgeleverd in het eerste kwartaal van 2023.

Events

UNIZO - Ondernemersforum: Haal een overheidsopdracht binnen!

UNIZO - Meet your Buyer : Ontmoeting van publieke aankopers met de Brusselse KMO’s en zelfstandigen

Presentaties KMO-vriendelijke overheidsopdrachten (Vlaamse overheid)

Aankomende en lopende overheidsopdrachten

Aankomend:

 • Busvervoer
 • Kasseiwerken
 • Asfalteringswerken
 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk & medische controle
 • Voetpaden, watergreppels en boordstenen
 • Schoolbenodigdheden, knutsel- en didactisch materiaal
 • Strooizout in bulk en in zakken (gezamenlijke opdracht met gemeente Tervuren)
 • Geluid en Licht Druivenfeesten 2023

Lopend:

 • Geneesmiddelen WZC Mariëndal

Nuttige websites

Algemeen

UNIZO – overheidsopdrachten

FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Overheidsopdrachten – voor ondernemingen

FOD Kanselarij van de Eerste Minister – Meedoen aan overheidsopdrachten wordt gemakkelijker


REGELGEVING

Belgische regelgeving Overheidsopdrachten


E-PROCUREMENT

Portaalsite E-procurement

FOD Beleid en Ondersteuning - eprocurement voor ondernemingen

Vlaamse Overheid - E-procurement

E-FACTURATIE

Vlaamse Overheid - E-invoicing

Vlaamse Overheid - Webinar e-facturatie

Maak kennis met e-facturatie (filmpje)

Contact

centrale aankoopdienst

GAC De Vuurmolen

Begijnhof 17, 3090 Overijse

dienst_Centrale_Aankoopdienst@overijse.be

02 785 33 76

Documenten