Project uitvoering landinrichting IJsevallei

De schaarse open ruimte die Vlaanderen rijk is, levert ons allerlei diensten zoals waterberging, voedselproductie, natuurbeleving, plaatsen om te recreëren en te spelen …  Open ruimte is dan ook cruciaal voor de toekomst.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft samen met de gemeenten Overijse en Hoeilaart, een project opgestart om op verschillende locaties binnen de twee gemeenten de open ruimte te versterken. Deze gemeenten bezitten immers nog veel natuurlijke en landschappelijke troeven. Door de open ruimte robuust in te richten, kunnen we ze beschermen tegen de oprukkende verstedelijking en bieden we nieuwe kansen voor recreatie, natuur, betere waterbeheersing en de lokale landbouw. In het landinrichtingsproject IJsevallei realiseren we groene ruimtes met wandelpaden voor buurtbewoners en/of bezoekers.

Binnen dit project wordt door de Vlaamse Landmaatschappij een deel van het kasteeldomein van de school ’t Kasteeltje heraangelegd. De kasteelvijver wordt volledig leeggelaten om het slib te ruimen, de vijver te verdiepen en de oevers op een ecologische manier aan te leggen. De kastanjebomen van de dreef die niet meer levensvatbaar zijn, worden gekapt en vervangen door lindebomen. Ook de bestaande lege plaatsen in de dreef worden opnieuw aangeplant. De poel wordt geruimd en ingericht zodat er een educatieve boodschap rond verteld kan worden. De brongracht wordt in ere hersteld en de restanten van het voormalige jachtpaviljoen worden zichtbaar gemaakt en op archeologische verantwoorde wijze bewaard voor de toekomst. De grote elektriciteitscabine aan de voorzijde van de kasteelmuur wordt verplaatst, de voorzijde van de muur wordt afgebroken en volledig heropgebouwd. Verder worden wandelpaden aangelegd en de oorspronkelijke ijzeren poorten en toegangen hersteld langs de IJskelderlaan en de vijver. Er komt een nieuwe toegang vanaf het kruispunt, zodat op een veilige manier ook binnen de kasteelmuur kan gewandeld en gefietst worden. Ten slotte wordt de IJse opnieuw opengelegd aan de voorzijde van het kasteeldomein.

De vissen van de kasteelvijver werden reeds afgevist in november 2020. Eind januari 2021 wordt de vijver leeggelaten. De laatste resterende vissen worden dan weggebracht. De vijver zal heel de zomer leeg blijven staan om het slib te laten drogen. In het najaar van 2021 starten de eigenlijke werken en gebeurt de slibruiming.

Binnen het landinrichtingsplan IJsevallei wordt in augustus 2021 gestart met het opbreken van de asfaltvlakte van de Meeuwenlaan. In deze zone wordt het oorspronkelijke reliëf hersteld, waardoor natuur opnieuw tot ontwikkeling kan komen. Het verwijderen van de asfaltverharding en de straatkolken, zorgt ervoor dat het regenwater niet meer versneld wordt afgevoerd maar ter plaatse kan infiltreren in de bodem. Dit is een belangrijke maatregel in de strijd tegen de droogte en de klimaatsverandering.

Over dit project zullen nog infomomenten georganiseerd worden om meer toelichting te geven bij de werken van landinrichting IJsevallei. Meer info vind je op de website van de VLM.